Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

П Р О Е К Т Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи.

Similar presentations


Presentation on theme: "П Р О Е К Т Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи."— Presentation transcript:

1 П Р О Е К Т Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции Приоритетна ос: І Добро управление Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04 Договор № 12-11-41/ 25.10.2012 г. Наименование на бенефициента: Община Дългопол Обща стойност на проекта: 171 693,32 лева Период за изпълнение: 14 месеца Проектът се изпълнява от Община Дългопол в партньорство с Община Провадия и Община Долни Чифлик. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

2 • Проектът продължава усилията на трите общини за модернизация на администрациите, за внедряване на съвременни форми на управление на дейностите и процесите; за подобряване на прозрачността и отчетността в работата на администрациите; • Доприняся за постигане на стратегическата цел на ОПАК за подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост. До момента в тази насока са реализирани следните други проекти: • “Прозрачна и достъпна общинска администрация” по ОПАК Подприоритет 1.2 в партньорство между Аксаково, Дългопол и Долни чифлик; • " Общинските администрации-достъпни,прозрачни и компетентни“ по ОПАК, Подприоритет 1.2 в партньорство между Долни чифлик и район "Владислав Варненчик"- Варна;

3 Настоящият проект пряко кореспондира с целите и приоритети на поредица регионални и национални програмни документи: • Областната стратегия за развитите на Област Варна 2005-2015 г. – приоритет 7: Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване процеса на управление • Националната програма за реформи 2011-2015 г. • Актуализираната национална стратегия за децентрализация 2006-2015 г. Проектът е във връзка с Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г. (НСРР), която задава рамката на плановите и програмните документи на общинско ниво. • и в съответствие с Целите на административната реформа 2009-2013 г.

4 • Целта на проекта е подобряване управлението в общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия чрез създаване на ефективни администрации и подобряване на работните процеси. • Целеви групи  Общинска администрация Дългопол  Общинска администрация Долни Чифлик  Общинска администрация Провадия Проектът се изпълнява от Община Дългопол в партньорство с Община Провадия и Община Долни Чифлик.

5 Специфичните цели, които си поставя проектът са: • Оптимизиране на структурите на общински администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия • Подобряване на ефективността от дейностите на общински администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия • Повишаване на ефикасността и релевантността на работата на общински администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия Общо дейностите по проекта са 7, извън чисто техническите, най-важните са: • Провеждане на функционални анализи в общински администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия • Реализиране на приетите мерките за подобрение, мониторинг и преглед на изпълнението

6 По-важни очаквани резултати: • Извършени Анализи на текущото състояние в трите общински администрации и изготвени Планове за действие; • Проведен функционален анализ в трите общински администрации и изготвени доклади; • Разработени вътрешни документи в съответствие с направените препоръки и плана на подобрение; разработени Планове за управление на промените за трите общински администрации • Разработени и проведени обучения „Ефективност и ефикасност при управление на изпълнението на нововъведения в общинската администрация” и „Прилагане и измерване на изпълнението при нововъведения в общинската администрация” за служители от трите администрации.

7 Защо този проект е важен за трите общини? Защото дава възможности за: • Подобряване на организационната структура на общините с цел изпълнение на стратегическите цели и функциите на администрацията; • Подобряване на работата и координацията в рамките на трите администрации, с оглед намаляване на бюрокрацията, времето и разходите за изпълнение на функциите и дейностите; • Усъвършенстване на вътрешната организационна структура в отделните звена на общинските администрации; • Създаване на липсващи процедури, вътрешни правила, методологии за осъществяване на оперативните дейности, както и усъвършенстване на съществуващите;

8 Защо този проект е важен за трите общини? Защото дава възможности за: • Разработване и въвеждане на система от показатели за подобряване на управлението и оценката на изпълнението на администрациите; • Изграждане на вътрешен управленски и административен капацитет за ефективно прилагане и управление на изпълнението на нова организация на работа в трите администрации. • Подобряване работата на общинските администрации за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост в общини Дългопол, Долни чифлик и Провадия;

9 Очаквани резултати: • Успешната реализация на проекта ще допринесе за подобряване на работата на администрацията за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост в трите общини. Изграждането на устойчив административен капацитет чрез провеждане на функционален анализ има пряко отношение към подобряване прилагането на два от принципите за добро управление – ефективност и ефикасност. • В резултат на проекта ще бъдат усъвършенствани вътрешната организационна структура и работните процеси в отделните звена на общинските администрации, ще бъдат опростени и унифицирани процесите. С оптимизирането на управленските и работните процеси ще се постигне намаляване на бюрокрацията, подобряване на икономичността и ефикасността на дейността в трите администрации.

10 Защо е важен проекта: • Проектът дава възможност за коригиране на липсващи процедури, правила и методологии за работа и подобряване на сегашните; за постигане по-голяма управляемост, координация и по-добър контрол на работата на общинските администрации от страна на ръководството. С разработването на липсващите процедури и документи и тяхното въвеждането ще стандартизира начина на изпълнение на основните дейности и функции, като ще се елиминира неефективност в работата. • С провеждането на съпътстващите обучения при реализирането на проекта ще се изгради вътрешен управленски и административен капацитет за ефективно прилагане и управление на изпълнението на нова организация на работа. • Успешната реализация на проекта е стъпка към модернизацията на управлението в трите общини, към подобряването на неговите ефективност и ефикасност спрямо гражданите и бизнеса;

11 „Какво ще остане“ • Функционални анализи на трите общини • Анализи на текущото състояние в трите общински администрации • Набрана и обработена информация чрез анкети, фокус групи и други качествени методи за очакванията, удовлетворението и проблемите на служителите и ръководителите в администрациите; • Разработени и/или допълнени вътрешно организационни документи, планове за управление на промените; • Оптимизирана структура на администрациите, намалени дублиращи дейности и задължения на служителите; • Проведени обучения за служителите и информационни кръгли маси за всички заинтересовани страни, проведен семинар с представители на всички общини от област Варна;

12 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Download ppt "П Р О Е К Т Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи."

Similar presentations


Ads by Google