Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ май 2014 г. ВАРНА 25.04.2014 г.

Similar presentations


Presentation on theme: "ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ май 2014 г. ВАРНА 25.04.2014 г."— Presentation transcript:

1 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ май 2014 г. ВАРНА 25.04.2014 г.

2 1. Организират се и се провеждат съгласно:  Закон за народната просвета /ЗНП/;  Правилник за прилагане на Закона за народната просвета /ППЗНП/;  Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити;  Наредба № 3 от 15 април 2003 г. за системата за оценяване;  Заповед на министъра на образованието и науката № РД09- 1131/04.09.2013 г. за определяне на график на дейностите за ДЗИ;  Заповед на министъра на образованието и науката № РД 09- 60/14.01.2014 г. за утвърждаване на образците на документи;  Заповед на министъра на образованието и науката № РД09- 575/16.04.2014г. за утвърждаване на правила за информационна сигурност и инструктажи. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014

3

4 До 20.05.2014 г. Училищните комисии издават служебна бележка за допускане до ДЗИ, само на зрелостник, който успешно е приключил 12 клас !!! ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014

5  Допуска се след приключване на учебните занятия в 12 клас;  Общият им брой не може да бъде повече от три;  Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка;  Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка;  Получената оценка годишна или окончателна оценка е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен и при неуспех не се допуска до полагане на ДЗИ;  Ученикът няма право на избор между годишната си оценка и тази получена на изпита за промяна на оценката;  Изпитът за промяна на окончателна оценка се полага в условията на ДЗИ и е върху учебното съдържание, изучавано в класовете от гимназиален етап. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014 Изпит за промяна на оценка:

6  Провеждане на ДЗИ по Български език и литература – 21.05.2014 г.;  Провеждане на ДЗИ II задължителен – 23.05.2014 г.;  Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 27.05. – 29.05.2014 г. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014

7 Държавни зрелостни изпити по желание:  27.05.2014 г. - VIII СОУ ПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ - математика – 8; - английски език – 4 - история и цивилизация - 1; СОУ „Васил Левски“, гр. Долни чифлик - английски език - 4  28.05.2014 г. – VII СОУ „Найден Геров“ - немски език – 1; - физика и астрономия – 2; - биология и здравно образование - 2,  29.05.2014 г. – НГХНИ „Константин Преславски“ - френски език – 1; - химия и опазване на околната среда – 1. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014

8 Документи за допускане на зрелостниците в сградите -  Документ за самоличност - лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС;  Служебна бележка за допускане до ДЗИ - получават я само ученици, които успешно са завършили ХІІ клас; важно е да се провери верността на вписаните данни. Инструктаж на зрелостниците:  пишат с черен химикал;  попълват идентификационната бланка с печатни букви; ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014 Важно за зрелостниците:

9 Изпитни комплекти за учениците  Голям хартиен плик, в който се запечатват изпитните работи;  Малко пликче, в което се запечатва идентификационната бланка;  Листи за чернова;  Лист за отговори;  Идентификационна бланка, прикачена към указанията за работа за ДЗИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014

10  Продължителността на ДЗИ е 4 (четири) часа, а за учениците със СОП – добавеното време е от 2 (два) астрономически часа.  Започва в 8.00 часа.  Зрелостникът не напуска сградата по-рано от 1 час след началото на ДЗИ. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014


Download ppt "ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ май 2014 г. ВАРНА 25.04.2014 г."

Similar presentations


Ads by Google