Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Better Regulation Executive Making regulation work for everyone Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Подобряване на регулирането във.

Similar presentations


Presentation on theme: "Better Regulation Executive Making regulation work for everyone Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Подобряване на регулирането във."— Presentation transcript:

1 Better Regulation Executive Making regulation work for everyone Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Подобряване на регулирането във Великобритания Стивън Мърдок София 18 септември 2007

2 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 2 Преглед  Подобряване на регулирането като създаване на ефективна политика  Средства за подобряване на регулирането –Оценка на въздействието –Консултиране –Прилагане –Намаляване на административното бреме  Институционална рамка  Практически примери – добро и лошо регулиране

3 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 3 Предистория  Преди 1997г. – Звено за дерегулация  Оценка на разходите за съответствие –Фокус върху разходите за бизнеса –Фокус върху избавяне от регулирането  От 1997г., изместване на фокуса и нови институции  Подобрено регулиране – отчитане на ползите както и на разходите  От тогава продължава еволюцията на политиката за подобряване на регулирането

4 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 4 Какво представлява подобреното регулиране? Гаранции, че парвителството регулира само, когато е необходимо Намаляване на бюрокрацията в обществения и частния сектор Създаване на политика въз основа на доказателства Вземане на информирани решения Свеждане на негативните въздействия до минимум

5 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 5 Подобряване на регулирането не означава…..  Премахване на необходими защитни рапоредби, например в областта на околната среда, здравеопазването, заетостта  Допълнителна, ресурсоемка бюрокрация в рамките на правителството – оценката на въздействието е средство за хората, които определят политиката, да правят по-добре онова, което така или иначе трябва да правят!

6 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 6 Ползи – Изгода за хората, определящи политиката  По-добро разбиране на проблема  Политика, основана на доказателства  По-добро консултиране  Решенията ще издържат на предизвикателствата  По-добро постигане на поставените цели

7 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 7 Ползи – за частния/обществения сектор ПО-МАЛКО ФОРМАЛИЗЪМ Бизнесът, организациите на гражданското общество и неправител- ствения сектор трябва да получават “насочено” регулиране, при което ползите оправдават разходите ПО-МАЛКО БЮРОКРАЦИЯ Насочена към и занимаваща се със ситуацията, която си е поставила за цел да управлява ОПРОСТЕНИ МЕРКИ Регулирането трябва да бъде лесно за спазване

8 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 8 Средства за подобряване на регулирането  Ефективно използване на оценката на въздействието  Ефективно консултиране със заинтересованите страни  По-добро прилагане на регламентите  Опростяване на съществуващите регламенти  Намаляване на административното бреме

9 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 9 Оценки на въздействието се изискват за предложения, които:  Налагат или ограничяават разходи за бизнеса/третия сектор;  Засягат разходите в обществения сектор, освен ако разходите не паднат под предварително съгласувания праг (обикновено £5 милиона);  Включват преразпределяне (например, замяна или “прехвърляне” на разходи или ползи от една група към друга);  Включват промяна в административните разходи;  Изискват колективно съгласие относно британската позиция по предложения на ЕС;  Представяне на предложения, свързани с основното законодателство пред Програмната законодателна комисия към Кабинета.

10 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 10 Кога се публикува оценката на въздействието?  Когато предложението е било подложено на публично обсъждане;  Когато законопроект на парвителството или законопроект на група депутати, подкрепен от правителството, е внесен за обсъжадане в някоя от камарите на парламента;  Когато проект за нормативен инструмент е поставен пред парламента;  Непосредствено преди прилагане на акт, нормативен инструмент или друга регулативна мярка;  Преглед след прилагането на дадена регулативна мярка;

11 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 11 Елементи на документа за оценка на въздействието Три задължителни елемента:  Резюме: Страница – Интервенция и възможности – основна информация за определения проблем и възможности за решаването му;  Резюме: Страница – Анализ и доказателства – основна информация относно всяка разглеждана възможност, свързана с политиката, включително ползи, разходи и последствия.  Доказателствена основа - излагане на данните и изчисленията в подкрепа на страниците от резюмето.  Приложения, които предоставят подробни данни за конкретни тестове за въздействие, които са били проведени.

12 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 12 Оценката на въздействието е процес – възможни етапи: 1. Разработване 4. 4. Окончателно предложениеPropos al 5. Осъществяване 6. Преглед 2. Възможности 3. Консултиране

13 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 13 Консултиране – Защо се консултираме? По-голяма външна подкрепа за предложенията Вероятни рискове, например, непредумишлени последствия Потенциални разходи и ползи Ценна информация за предложения, свързани с политиката

14 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 14 Професионален кодекс за консултиране  Кодексът се прилага към всички публични консултации във Великобритания, осъществявани от министерства и агенции, включително и за консултации по директиви на ЕС.  Извънведомствени обществени органи и органи на местната власт също биват насърчавани да спазват този кодекс. Администрациите, на които са прехвърлени определени отговорности, също могат да го приемат  Кодексът няма юридическа сила, но трябва да се счита за обвързващ за британските министерства и агенциите им, освен ако министрите не решат, че съществуват изключителни обстоятелства, които налагат отклонение от него.

15 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 15 Професионалният кодекс за консултиране – шест изисквания  Широко консултиране; 12 седмици писмено консултиране поне веднъж в рамките на процеса  Яснота относно предложенията, кой може да бъде засегнат, какви са въпросите и времевите рамки  Осигуряване на ясно, кратко и широко-достъпно консултиране  Предоставяне на обратна информация за това, как реакциите влияят върху политиката  Наблюдение на ефективността от консултирането  Следване на най-добрата практика за подобряване на регулирането

16 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 16 Наблюдение на консултирането  Оценка на изпълнението, публикувана ежегодно  31 министерства/агенции годишно предоставят данни  2006 – спазване на изискването за 12 седмици - 75% (428 от 571)  99.6% или продължиха 12 седмици, или получиха министерско одобрение да бъдат по-кратки, и следователно бяха в съответствие с кодекса.

17 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 17 Преглед на политиката, свързана с консултирането  Кодексът и здарво вграденото правило за 12 седмици (12 седмици са приети, като даващи време на големите организации да се консултират с членовете си.  Много примери за отлична консултантска работа, която се извършва от министерствата, е свързана със значителни усилия за узнаване на възгледите на заинтересованите страни

18 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 18 Преглед на политиката, свързана с консултирането (2) Обаче…..  Новата процедура за оценка на въздействието засяга консултантската работа на министерствата;  Кодексът, какъвто е, може да доведе до това, длъжностните лица само да маркират упражнения по консултиране, т.е. консултират се, защото трябва, а не защото държат да чуят мнението на заинтересованите страни; и  Някои министерства считат кодекса за твърде строг, например 12 седмично консултиране по технически въпрос, който засяга една шепа заинтересовани лица, е прекалено дълго – трябва да се помисли за по-голяма гъвкавост, като същевременно се запазят високи стандарти

19 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 19 Прилагане (1) Слабости, определени в настоящите процеси:  Слаба координация (468 органи на местната власт, 2 милиона годишни проверки)  Регулаторно припокриване  Слаб режим на санкции

20 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 20 Прилагане (2) Реакции:  Прецизиран е броят на регулаторните органи – намален от 31 на 7; ненужните са закрити, и ако е възможно, създаването на нови се избягва  Органите на местната власт трябва да приоритизират основните области (напр. Лицензиране, антимонополна търговия, хигиена и безопасност на храните), но трябва също и да изпълняват дейности, свързани със задълженията към ЕС и други нормативни задължения  Санкциите да бъдат съизмерими с вредите; да възпират бъдещи несъответствия; да бъдат ефективни (по-скоро административни, а не углавни наказания)  Кодекс за спазване на нормативната уредба – използване на оценка на риска, да не се допускат безпричинни проверки, да се работи в по-тясно сътрудничество

21 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 21 Намаляване на административното бреме и опростяване (1)  Доклад “По-малкото е повече” – 25% намаляване на административното бреме може да е равно на 1% от БВП  Опити за измерване и планиране на опростяването между май 2005 и декември 2006 – координирани от Изпълнителния орган за подобряване на регулирането  Цялостното бреме е определено, че възлиза на £19.8 милиарда (€29.7 милиарда) – без данъци, мита и финансови услуги  Около 33% от измерените разходи произтичат от правото на ЕС

22 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 22 Намаляване на административното бреме и опростяване (2)  19 министерства публикуваха планове за опростяване през декември 2006г.  Определени са над 500 мерки за опростяване и икономии за над €3 милиарда  Министерставата ще се отчитат пред Изпълнителния орган за подобряване на регулирането за изпълнението на плановете за опростяване и за определяне на следващи възможности за икономии  25% се очаква да бъдат постигнати до 2010г.

23 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 23 Оценка на въздействието на регулирането Институционална рамка  Изпълнителен орган за подобряване на регулирането  Отраслови министерства  Комисия към кабинета (Състав за регулаторна отчетност)  Парламент

24 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 24 Изпълнителен орган за подобряване на регулирането •През 2005г. беше създаден новият “Изпълнителен орган за подобряване на регулирането” •Подкрепя и поставя предизвикателства пред министерставата и регулаторните органи да ограничават и премахват регулирането в частния, обществения и неправителствения сектор •Изслушва персонала, работещ на челната линия, бизнеса и другите заинтересовани страни

25 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 25 Отраслови министерства Три нива на контрол : Министър на регулаторната реформа Шампиони на ниво комисии (старши държавни служители) Звена за подобрено регулиране в министерствата (ежедневно координиране)

26 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 26 Министри – Състав за регулаторна отчетност  Критичен преглед на регламентите на министерствата  Одобрява всички регламенти, свързани с разходи над £20 милиона  Възразява срещу, и ако е уместно, одобрява преизпълнението на законодателството на ЕС

27 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 27 Британският парламент  Всички закони, внесени за обсъждане в парламента, трябва да бъдат придружени от оценка на въздействието  Включва и вторично законодателство, като нормативни инструменти, заповеди и др.  В законодателния процес се обръща повишено внимание на оценките на въздействието  Интерес за парламентарната комисия

28 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 28 Практически примери – Когато нещата тръгнат в погрешна посока….  Лицензиране на барове –Неподходящо поставяне на целите и неправилно анализиране на резултатите = неумишлени последствия и разходи за бизнеса  Опасни кучета –Неуспешно премисляне на последствията = неприложимо законодателство  Сертификати за енергийна ефективност –Зле насочени и неясни цели = ползите са под въпрос и съществуват проблеми с прилагането

29 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 29 Да се направи правилно – Оценка на въздействието….  Директива за лекарствата на билкова основа –Ефективно консултиране и изграждане на доказателствена основа = резултатни преговори и ефективно национално прилагане  Директива на ЕС за качеството на въздуха –Цялостен анализ на възможностите, разходите и ползите = предложение, което постига целите без да налага несъразмерни разходи

30 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 30 Да се направи правилно - Опростяване….  Плановете за опростяване са определили икономии от £2 милиарда за бизнеса и нестопанския сектор –£300 милиона от улесненото постигане на съответствие с правилата за здраве и безопасност –£124 милиона от подобрения в системата на планиране  Законопроектът за фирмите реализира икономии за бизнеса в размер на £250 милиона (£100 милиона за малките фирми)

31 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 31 Да се направи правилно – Дори повече….  Намалената честота на прегледите на моторните превозни средства спестява £100 милиона  По-добро насочване за групите от заинтересовани лица – регламенти в областта на строителството, риболова, земеделските плащания  Отпадане на изискването за одит на малките фирми  Ползи за потребителите – отмяна на контрола върху цените за фиксираните телефонни линии  Фондациите – повишаване на прага за задължителна регистрация

32 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 32 Изводи (1)  Ефективната политика за подобряване на регулирането е съразмерна, целенасочена и съсредоточена върху постигане на целите  Гарантира по-добри резултати за бизнеса и гражданите  Гарантира, че хората, ангажирани с политиката ще са по-прозрачни, отговорни и реагиращи на проблемите и на интересите на бизнеса и на гражданите

33 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 33 Изводи (2)  Стратегията за подобряване на регулирането трябва да бъде ефективно прилагана във всички правителствени организации  Следователно, необходимо е политически влиятелно и силно централно звено  Приносът от вън може да добави стойност  От жизнено значение е да има висока степен на политически ангажимент

34 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 34 Данни за контакт Изпълнителен орган за подобряване на регулирането: www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/w.cabinetoffiew.cabinetoffie Стивън Мърдок Tel: +44 207 215 0395 Email: steven.murdoch@berr.gsi.gov.uk


Download ppt "Better Regulation Executive Making regulation work for everyone Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Подобряване на регулирането във."

Similar presentations


Ads by Google