Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

“За духовните ценности на регион Велико Търново: Електронен своден каталог на ръкописи и старопечатни книги в библиотеките от област Велико Търново” Програма.

Similar presentations


Presentation on theme: "“За духовните ценности на регион Велико Търново: Електронен своден каталог на ръкописи и старопечатни книги в библиотеките от област Велико Търново” Програма."— Presentation transcript:

1

2 “За духовните ценности на регион Велико Търново: Електронен своден каталог на ръкописи и старопечатни книги в библиотеките от област Велико Търново” Програма “ПРОУЧВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ КАТО ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО СЪХРАНЕНИЕ” МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново

3 Основна цел на проекта: Опазване на книжовното културно-историческо наследство в библиотеките от Великотърновски регион Проектът включва изработването на своден каталог на редките и ценни сбирки от по-големите библиотеки в област Велико Търново (общо изследвани 14 сбирки) и създаване на пълно текстови бази данни на библиотечните фондове от ръкописи и старопечатни книги. По този начин ще се създаде прегледност и информираност за библиотекари, преподаватели от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, студенти по българистика и славистика, докторанти, научни специалисти и др. нуждаещи се от тези колекции. Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново

4 Проектът цели:  да се опази книжовното културно- историческо наследство в библиотеките във Великотърновски регион;  чрез сводния каталог да се предостави по-широк достъп и информираност за наличните фондове от редки и ценни колекции в библиотеките;  изграждане на “дигитална библиотека” от ръкописните и старопечатни сбирки за лесен и бърз достъп за потребителите Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново

5 Очаквани резултати от проекта за библиотеките от област Велико Търново:  ще улеснят дейността по съхранение и организиране на достъпа до информация;  ще повишат качеството и бързината при обслужване на читателите със специалните си сбирки;  ще предоставят нови библиотечни услуги, подобряващи библиотечната дейност. Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново

6 Ползи за потребителите :  ще спестят време;  ще получат бърз и лесен достъп до необходимата им информация за научни цели ;  ще разполагат с общ портал към пълнотекстови бази данни на всички колекции, притежавани от библиотеките във Великотърновски регион. Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново

7 Принос към развитието на библиотечното дело в България:  Поставя се началото на дигитализация на специалните колекции в библиотеките;  Постигане на по-добро съхранение на писменото книжовно наследство на българските библиотеки на регионално, а в общ план и принос на национално ниво;  Подобряване на сътрудничеството между библиотеките в областта на опазването и съхраняването на книжовното ни богатство;  Ще подпомогне създаването на други форми на сътрудничество и споделено ползване на придобитите информационни ресурси. Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново

8 Електронният своден каталог на ръкописи и старопечатни книги със своите информационни възможности ще обслужва няколко различни възрастови групи и слоеве от научния потенциал в региона и страната като:  ученици от основния и горния курс в учебните часове по програмата за изучаване на Възрожденска литература;  студентите от специалностите българска филология, балканистика, библиотекознание и богословие при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”  научния потенциал от преподаватели и докторанти на Великотърновския университет;  за частни изследвания, свързани с историята на литературата, образованието и културата в регион Велико Търново, България и в международно отношение. Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново

9 Проектът ще бъде реализиран в срок от 24 месеца и стартира през м. декември 2006 г. както следва: І-ви етап -9 месеца-до септември 2007 г. ІІ-ри етап-12 месеца- до септември 2008 г. ІІІ-ти етап-3 месеца-до декември 2008 г. Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново

10 І-ви етап:  Подготовка на старопечатните и ръкописни сбирки за реформатиране като се извърши профилактика и преместване на фондовете в нови специални архивни шкафове;  Проучване и уточняване на състоянието на ръкописните и специални колекции в другите библиотеки, предвидени да бъдат включени в проекта;  Сверка и допълване на библиографската информация за наличните редки и ценни издания в библиотеките партньори по проекта. Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново

11 ІІ-ри етап:  Проверка на вече съществуващите библиографски бази данни, съобразно стандартите за описание на книги и подготвянето им за въвеждане в електронен своден каталог;  Инсталиране на библиотечен софтеур за актуализация и организация на бази данни “Своден каталог на старопечатни редки и ценни издания;  Стартиране на дигитализацията на ръкописните и старопечатни колекции, съобразно предварително изготвен списък и във връзка с физическото състояние и научната им стойност;  Изграждане на пълнотекстови бази данни и въвеждането им за ползване в Интернет среда, съобразно предварително изготвен списък и във връзка с физическото състояние и научната им стойност; Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново

12 ІІІ-ти етап:  Популяризиране на дейностите и окончателните резултати по проекта сред медиите и ползувателите;  Анкетиране на ползувателите за ползата от проекта  Събиране и обработка на резултатите  Организиране на семинари за библиотечни специалисти, които ще ползват резултатите от проекта. Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново

13 Информационен център – обособено работно място за процесите по дигитализация

14 Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново Информационен център – обособено работно място за процесите по дигитализация

15 Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново Информационен център – обособено работно място за процесите по дигитализация

16 Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново

17

18

19

20

21 Чрез изграждането на електронния своден каталог на ръкописи и старопечатни книги в библиотеките от област Велико Търново се търсят и прилагат нови и по-ефективни методи и начини за запазването, съхранението и едновременно с това на популяризирането на уникалните колекции, които библиотеките притежават. Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков” Велико Търново

22 Велико Търново Благодаря Ви за вниманието! Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков”


Download ppt "“За духовните ценности на регион Велико Търново: Електронен своден каталог на ръкописи и старопечатни книги в библиотеките от област Велико Търново” Програма."

Similar presentations


Ads by Google