Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Методика за разработване на Общинските планове за развитие и на програмите и проектите за тяхното осъществяване Специфични изисквания: Структура на ОПР.

Similar presentations


Presentation on theme: "Методика за разработване на Общинските планове за развитие и на програмите и проектите за тяхното осъществяване Специфични изисквания: Структура на ОПР."— Presentation transcript:

1 Методика за разработване на Общинските планове за развитие и на програмите и проектите за тяхното осъществяване Специфични изисквания: Структура на ОПР Анализ на социално-икономическото развитие Елеонора Негулова – Председател на УС на НСМСБ

2 Структура 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината 2. Цели, приоритети и мерки за периода 3. Индикативна финансова таблица 4. Индикатори за наблюдение и оценка 5. Действия по наблюдение и оценка 6. Действия за прилагане на принципа на партньорство, за информация и публичност 7. Програма за реализация 8. Предварителна оценка

3 • Обща характеристика/профил на общината • Състояние на местната икономика • Развитие на социалната сфера • Развитие на човешките ресурси • Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията • Екологично състояние и рискове • Административен капацитет • SWOT-анализ Анализ на икономическо и социално развитие Анализ на икономическо и социално развитие Компоненти на анализа

4 • Определящ е системният подход • При обработването на данните и анализа на ситуацията се прилагат и количествени и качествени методи • Прилагат се и специализирани методи (напр. при оценка на кредитния потенциал) • Общоприет принцип при провеждане на икономически анализи е: количествените характеристики да са получени "при равни други условия” Анализ Анализ Определяне на методите

5 Статистически методи за анализ • Изводите и прогнозите се формират в условия на непълна информационна осигуреност • Отчетните данни често са непълни, недостоверни и неактуални • Липсата на достатъчно дълги статистически редове от съпоставими данни не позволява безрезервното използване на статистически методи Анализ Методи

6 • Сравнителен анализ на състоянието • Анализ на силните и слабите страни • Ситуационен анализ • Екстраполация и интерполация • Прилагане на модел (напр. линеен трендов модел – за прогнозиране) • Индексен и коефициентен методи • Конверсия • Еквивалентност Анализ Методи

7 • SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира действието на вътрешните и външните фактори за развитие на общината и възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието. • Приложима е общата матрица за този вид анализ, отразяваща взаимодействието на вътрешните фактори (силни и слаби страни), и външните фактори (възможности и заплахи). Анализ S W O T

8 • Местоположение и географски дадености • Природни и културно-исторически ценности • Конкурентни икономически предимства • Материални, финансови и човешки ресурси • Опит, познания и умения • Налична информация • Модерни технологии • Иновативност • Цени и качество • Устойчивост • Ефективно управление и капацитет Анализ S W O T – Силни страни

9 • Дефицити, дисбаланси и системни проблеми • Липса на конкурентоспособност • Трудна достъпност • Финансово състояние и осигуреност • Липса на динамика и забавени срокове на изпълнение • Управленски капацитет и контрол • Липса на данни и информация • Достатъчна прозрачност и предсказуемост • Уязвимост • Други Анализ S W O T – Слаби страни

10 • Глобални влияния • Развитие на пазарите • Благоприятни тенденции на макро-ниво • Развитие на технологиите и иновациите • Регламентиран достъп до финансиране • Разширен достъп до информация • Партньорства и сътрудничество • Други Анализ S W O T – Възможности

11 • Политически ефекти • Законодателни ефекти • Ефекти в областта на околната среда включително климатични • Засилена външна конкуренция • Липса на регулиран достъп до финансови схеми, технологии и информация • Негативни демографски тенденции • Икономически и финансови кризи • Сезонност • Други Анализ S W O T – Заплахи

12 • Документално проучване на анализи, доклади, стратегически документи, програми, планове • Обработка на статистически данни, събирани от общинската администрация и местно-базираните държавни институции • Събиране на информация чрез „ресурсни хора” по общини (кметове, наместници, др.) • Срещи и дискусии с представители на общини, областна администрация, социални услуги, териториални структури на АСП, НПО, целеви общности и групи в риск Анализ Методи за събиране на информация

13 • Социологическо проучване • Анкети с потребителите на публични услуги, социални услуги и жилища • Работни срещи с доставчици на социални услуги, представители на Обществен съвет за социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания и местните структури на държавните институции Анализ Методи за събиране на информация

14 • Анализи, доклади, проучвания, статии • Стратегически документи на национално, областно и местно ниво • Статистически бази-данни от: - институциите на областно ниво - като РДСП, РИО на МОМН, РЦЗ, РЗОК, ДБТ, ГРАО, МКБППМН, РПУ, ДСП, ОЗД - общинска администрация – ресорни зам. кмет, дирекции, отдели, отговорни експерти Анализ Източници на информация

15 - Местни държавни и общински структури - Данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги, експлоатационните предприятия - Училища, болници, лични лекари и пр. имащи информация за свързаните сектори -Граждански организации и НПО - Средства за масова информация Анализ Източници на информация

16 • Да бъде проблемно ориентиран • Да идентифицира проблемите и дефицитите • Да има териториално измерение • Да съдържа съответните изводи • Да посочи тенденциите за развитие, на базата на вътрешния потенциал и условия Анализ в контекста на новите рапоредби на ЕС

17 • „Предварителни“ са условията, които трябва да бъдат изпълнени преди отпускането на средствата • „Последващи “ са условията, при които отпускането на допълнителни средства ще зависи от изпълнението • “Макроикономически” са условията, при които фондовете по ОСР могат да бъдат пренасочени към работа по икономическите проблеми, с които се сблъсква България. Анализ в контекста на “Предварителни, последващи и макроикономически условия”

18 • Интелигентната специализация не е ново • Методиката се ползва от ЕК, ОИСР, МВФ и Световната банка за планиране на фондове за подпомагане на иновациите • Новото е, че стратегиите за RIS3 стават предварително условие за получаването на финансиране от ЕФРР • Регионът трябва да има въведена стратегия за RIS3 преди да бъдат одобрени програмите, които подпомагат тези инвестиции Анализ в контекста на “Интелигентна специализация”

19 • Регионът да определи областите на познанието, в които се специализира и които са най-подходящи за неговия иновационен потенциал, въз основа на своите: - предимства (индустриални структури, клъстери, ВУЗ, НИИ, технологии, умения, човешки капитал, околна среда, достъп до пазари, връзки и контакти с други региони) - предизвикателства (застаряване, изкривен пазара на труда, отдалеченост, екология Анализ в контекста на Анализ в контекста на “Интелигентна специализация”

20 • Да се организира процес на „откриване от предприемачите“, т.е. ангажиране на бизнеса с определяне на интересуващите ги иновации. • Да се определят като цел и основаващите се на практиката („нетехнологични“) иновации • Да се разнообразят методите: наред със SWOT, да се ползват и прогнозни анализи, анализи на тенденциите, клъстерен анализ, картография на технологиите, предприемачески знания за пазарите. Анализ в контекста на Анализ в контекста на “Интелигентна специализация”

21 • Сега регионите, срещащи трудности в развитието се опитват да следват същите приоритети като други водещи региони, дори когато нямат техните предимства и нямат шансове да станат лидери в тези области • RIS3 насърчават регионите да приемат политики, които са съобразени с техните способности, възможности и потребности. • Идентифицирането на уникалните характеристики и преимущества е ключово за “интелигентната специализация” Анализ в контекста на Анализ в контекста на “Идентифициране на уникалните характеристики и приемущества”

22 • Интелигентната специализация помага за позиционирането на региона в конкретни глобални пазари/ниши и международни вериги за създаване на стойност • За привличане на частни инвестиции, български или международни, е важно регионът да превърне в „запазена марка“ опита си в определена област на познанията или пазарна ниша и да предоставя стабилна интегрирана подкрепа, за да помогне за засилването на тази специализация Анализ в контекста на Анализ в контекста на “Увеличаване на видимостта за инвеститори”

23 • Като подпомага с насочени действия човешките ресурси и инфраструктурата за придобиване на знания, общината трябва да натрупа критична маса от ресурси за иновации • Критичната маса/потенциал може да се натрупа: - вътрешно в рамките на региона или чрез вътрешно възлагане (инсорсинг) - в сътрудничество с друг регион Анализ в контекста на “Критична маса от ресурси”

24 • Концентрирането върху силните страни и областите с реален потенциал дава по-добри резултати, отколкото разпределянето на по-малки инвестиции върху повече несвързани области Анализ в контекста на “Критична маса от ресурси”

25 Икономическата трансформация включва: а) обновяване на традиционните сектори чрез дейности с по-висока добавена стойност и нови пазарни ниши б) модернизиране чрез усвояване и разпространение на нови технологии в) технологично диверсифициране в области, свързани със съществуващите специализации Анализ в контекста на “Икономическа трансформация”

26 Икономическата трансформация включва: г) развитие на нови икономически дейности чрез радикални технологични промени и пробиви в областта на иновациите д) използване на новите форми иновации, като например: - водени от потребителите иновации - иновациите в областта на услугите - социалните иновации Анализ в контекста на “Икономическа трансформация”

27 Националното сдружение на малкия и среден бизнес Вашият партньор в стратегическото планиране! Иван Тошев Председател на ОбСМСБ - Хасково www.nasmb-bg.org www.seenetwork.eu +359 885 839 421 toshev.haskovo@gmail.com


Download ppt "Методика за разработване на Общинските планове за развитие и на програмите и проектите за тяхното осъществяване Специфични изисквания: Структура на ОПР."

Similar presentations


Ads by Google