Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ПРОЕКТ “ИМИГРАНТИ: ЗА ВСЕКИ ИМА ХЛЯБ ПОД СЛЪНЦЕТО” BG EIF 2008/01-05.01 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския.

Similar presentations


Presentation on theme: "ПРОЕКТ “ИМИГРАНТИ: ЗА ВСЕКИ ИМА ХЛЯБ ПОД СЛЪНЦЕТО” BG EIF 2008/01-05.01 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския."— Presentation transcript:

1 ПРОЕКТ “ИМИГРАНТИ: ЗА ВСЕКИ ИМА ХЛЯБ ПОД СЛЪНЦЕТО” BG EIF 2008/01-05.01 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави BG EIF 2008/01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” „ИнтелДей Солушънс”АД Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти

2 Политики в областта на интеграцията на имигрантите Маринела Радева Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти Експертен форум “Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията”, София, 16.10.2009 г. BG EIF 2008/01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”

3 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Основни теми в презентацията: 1.Интеграция на имигрантите – определение и основни стълбове в процеса на интеграция 2.Терминология – имигрант, емигрант, гражданин на трета страна, гражданин на ЕС 3.Политика за интеграция на имигранти на ниво Европейски съюз 4.Политика за интеграция на имигранти в Република България 5.Перспективи в политиката за интеграция на имигранти на ниво Европейски съюз

4 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Интеграция на имигрантите - определение „Интеграцията е динамичен, двупосочен процес, основан на взаимно приспособяване на имигрантите и гражданите на приемащата страна” Интеграцията е процес, а не еднократно действие Процес на бавни, но непрекъснати действия, които целят имигрантите да станат равностойни членове на приемащото общество, както в икономически, така и в социален, културен и политически план.

5 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Основните стълбове на държавната политика в областта на интеграцията на имигрантите са: Законодателство, основано на международните и европейски правни актове и политики в областта на правата на човека и миграцията Компетентни институции и организации на национално и местно ниво, провеждащи политика на интеграция Финансиране, гарантиращо реалното изпълнение на мерките за интеграция на имигрантите Обществена подкрепа на процеса на интеграция, чрез активно включване на структурите на гражданското общество и медиите Участие на имигрантите в интеграционния процес, основано на баланс между права и отговорности

6 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Терминология (1) Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11.07.2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (бел. Регламентите имат задължителен характер за държавите – членки, те постановяват едно и също право в рамките на Общността, като се прилагат изцяло във всяка една страна) •Имигрант - лице, предприемащо имиграция •Емигрант – лице, предприемащо емиграция •Гражданин на трета страна – всяко лице, което не е гражданин на Европейския съюз по смисъла на чл.17, § 1 от Договора за създаване на Европейската общност •Гражданин на Европейския съюз - всяко лице, притежаващо гражданство на държава – членка, е гражданин на Съюза. Гражданството на Съюза допълва, а не заменя националното гражданство

7 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Терминология (2) В българското законодателство няма определения на термините „гражданин на трета страна” и “имигрант” Терминът “гражданин на трета страна” се използва в Националната стратегия по миграция и интеграция, в която под понятието „чужденци”, се разбират граждани на трети страни, т.е. на страни, които не са членки на Европейския съюз, Европейско икономическо пространство и на Швейцария В Многогодишната програма (2007 – 2013) и Годишните програми 2007 и 2009 на Република България по Европейския интеграционен фонд се говори за интеграция на имигранти (граждани на трети страни).

8 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Терминология (3) За целите на проекта приемаме следните определения на термините: Гражданин на трета страна (имигрант) е всяко лице, което не е гражданин на държава – членка на Европейския съюз. Напр. гражданин на Република Молдова, който пребивава за по-дълъг период в Република България е имигрант, гражданин на трета страна Емигрант е всяко лице, което е напуснало страната си на обичайно пребиваване за повече от 1 година. Напр. български гражданин, който е напуснал Република България и пребивава в Канада за по – дълъг период (повече от 1 година) Гражданин на Европейския съюз е всяко лице, притежаващо гражданство на държава – членка на Европейския съюз, на държавите, подписали споразумението за Европейското икономическо пространство и на Швейцария

9 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Политика за интеграция на ниво Европейски съюз Имиграцията в Европейския съюз През 2006 г. гражданите на трети страни, живеещи в ЕС наброяват около 18.5 милиона, което представлява 3.8 % от населението на държавите – членки. В някои страни, като Австрия, Франция и Швеция, основен мотив за имиграция е събирането на семействата, а в други, като Ирландия, Испания, Португалия и Обединеното кралство, голяма част от имиграцията е трудова.

10 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Политика за интеграция на ниво Европейски съюз Имиграцията в Европейския съюз Най-многобройните групи граждани на трети страни в ЕС са с произход от Турция (2.3 милиона), Мароко (1.7 милиона), Албания (0.8 милиона) и Алжир (0.8 милиона). Съществува голяма разлика по отношение броя на гражданите на трети страни спрямо общото население на отделните държави – членки. Например за България броя на имигрантите като процент от населението е под 1 %, за Чехия – 4.9 %, Испания – 5.3 %, Франция – 10 %, Германия – 13 %, Люксембург – 33 %.

11 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Политика за интеграция на ниво Европейски съюз Хагска програма (2004 – 2009) Легалната миграция и интеграцията на гражданите на трети страни са изведени като приоритети в политиката на общността За пръв път са формулирани важни аспекти на интеграцията, които трябва да намерят отражение в политиката на общността Подчертава се необходимостта от координиране на националните политики по интеграция с инициативите на общността Като цел е поставено изработване на общи принципи за интеграция, които да подчертават единството на европейската мрежа за интеграция

12 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Политика за интеграция на ниво Европейски съюз В изпълнение на Хагската програма през 5 годишния период са приети редица документи и инициативи, очертаващи политиката за интеграция на имигрантите на ниво Европейски съюз и национално ниво: 1. Приемане на принципи и рамка за интеграция на имигрантите в ЕС •19.11.2004 г. -Съветът по правосъдие и вътрешни работи на ЕК приема 11 – те Общи основни принципа на политиката за интеграция на имигрантите в Европейския съюз •01.09.2005 г. -Европейската комисия приема “Общ дневен ред за интеграция:рамка за интеграцията на гражданите на трети страни в ЕС” 2. Издаване на Наръчник по интеграция, предназначен за хора, които формират политиката и професионалисти, които работят по въпросите на интеграцията на имигрантите в Европа •2004 г. -Наръчник по интеграция (1-во издание) с фокус върху темите за въвеждащи курсове за новопристигнали имигранти и индикатори за интеграция •2007 г. -Наръчник по интеграция (2-ро издание) с фокус върху жилищното настаняване, достъпа до здравеопазване, социални услуги, роля на местните власти и структурите на гражданското общество

13 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Политика за интеграция на ниво Европейски съюз В изпълнение на Хагската програма през 5 годишния период са приети редица документи и инициативи, очертаващи политиката за интеграция на имигрантите на ниво Европейски съюз и национално ниво: 3. Финансов инструмент за подпомагане процесите на интеграция на имигранти •25.06.2007 г. -Създаден е Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни, като част от Общата програма “Солидарност и управление на миграционните потоци” 4. Създаване на Национални точки за контакт по интеграция За Република България – Национална точка за контакт по интеграция е дирекция “Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в Министерство на труда и социалната политика 5. Годишни доклади по миграция и интеграция •2004 г. – Първи доклад по миграция и интеграция •2006 г. – Втори доклад по миграция и интеграция •2007 г. – Трети доклад по миграция и интеграция 6. Европейски интеграционен форум и Европейски портал по интеграция – www.integration.eu www.integration.eu

14 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Политика за интеграция на имигранти в Република България Имиграцията в България •През последните 20 години България постепенно преминава през следните етапи:  от страна на произход на мигранти  през транзитна страна за миграционните потоци от Изток към Запад  към страна, крайна дестинация за миграция Статистиката показва, че в началото на 2007 г. в страната са регистрирани 55 684 чужденци, което представлява под 1 % относителен дял на чужденците спрямо населението на страната От регистрираните в началото на 2007 г. в Република България 55 684 чужденци, 35 % живеят на територията на град София, в Пловдив и областта 9 %, във Варна и областта 8 %, в Бургас и областта 5 %.

15 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Политика за интеграция на имигранти в Република България Имиграцията в България •През последните години се наблюдава тенденция на постоянно, но не голямо увеличение на броя на продължително и постоянно пребиваващите чужденци в Република България •От една страна се забелязва тенденция към увеличаване на броя на гражданите от държави – членки на Европейския съюз, пребиваващи в страната, а от друга броят на продължително пребиваващите граждани на трети страни се запазва постоянен •През 2006 статут на продължително пребиваване с разрешен срок до една година са получили 14 694 чужденци, сред които най-много са гражданите на: Република Македония – 2 252, Турция – 2 051, Великобритания – 1 840, Руска федерация – 1 075, Гърция – 697 •През 2007 статут на постоянно пребиваване в страната са получили 3 099 граждани, сред които най-много са гражданите на: Турция – 903, Русия – 455, Украйна – 228, Македония – 213 и Китай – 165

16 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Политика за интеграция на имигранти в Република България Имиграцията в България Статистика за издадените разрешения за работа (01.01.2009 г.- 30.06.2009 г.) •Обработени са общо 1235 искания за издаване на разрешения за работа, като са постановени 423 отказа •Издадени са 812 разрешения за работа, от тях 401 нови разрешения и 411 с продължен срок •Най-голям брой разрешения са издадени на граждани на Р.Турция, работещи в областта на енергетиката и изграждане на националната пътна мрежа.По-малко на граждани на Босна и Херцеговина, Македония, Украйна и Русия – за строителството на Белене •Издадени са разрешения за работа на спортисти: футболисти (на граждани на Р.Сърбия и Бразилия) и баскетболисти (САЩ)

17 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Политика за интеграция на имигранти в Република България Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008 – 2015) Приета на заседание на Министерския съвет с Протокол № 22 от 05.06.2008 Целеви групи, към които е насочена стратегията:  Пребиваващи на територията на други страни български граждани и лица от български произход с чуждо гражданство, вкл. и лица, освободили се от българско гражданство  Граждани на трети страни с квалификация, отговаряща на потребностите на секторите от българската икономика с недостиг от работна сила на пазара на труда  Граждани на други държави и лица без гражданство, пребиваващи краткосрочно и дългосрочно в България  Потенциални емигранти от България

18 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Политика за интеграция на имигранти в Република България Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008 – 2015) Финансиране НСМИ се финансира от държавния бюджет, финансовите инструменти на ЕС, вкл. от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави, Европейския бежански фонд, Европейския фонд за управление на границите, Европейския фонд за връщане и др. Стратегически цели и приоритети на политиката по миграция Стратегическа цел 1 Привличане на лица с българско гражданство, живеещи на територията на други страни, и на лица от български произход с чуждо гражданство – за трайно завръщане и заселване в Република България Стратегическа цел 2 Постигане и провеждане на адекватна политика по прием и интеграция на чужденци и осъществяване на ефективен контрол на миграционните процеси.

19 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Политика за интеграция на имигранти в Република България Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008 – 2015) Приоритети 2 на Стратегическа цел 1: Трайно привличане и заселване в страната на лица от български произход с чуждо гражданство. Мярка Програма за трайно привличане и заселване в страната на лица от български произход с чуждо гражданство, живеещи извън България •Основен инструмент на програмата е документът „Зелена карта”. Зелената карта е документ, предоставящ права, равни с тези на българските граждани, които права могат да се упражняват на територията на Република България. •Цели - създаването на възможности за трайно установяване в България на лица от български произход – граждани на други държави, като предпоставка за получаване на българско гражданство

20 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Политика за интеграция на имигранти в Република България Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008 – 2015) Приоритет 1 на Стратегическа цел 2: Балансиран прием на чужденци и постигане на успешна интеграция на приетите чужденци. Направления: Законодателство - преглед, анализ и актуализация Идентифициране нуждите на пазара на труда от работна сила, която трайно да не е налична на българския трудов пазар Регулиран прием на чужденци – идентифициране на механизми за прием, интеграция на граждани от трети държави Осъществяване на последователна и трайна политика относно бежанците, търсещите убежище или закрила.

21 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Политика за интеграция на имигранти в Република България НСМИ (2008 – 2015) През 2008 г. са извършени следните по-важни дейности за изпълнение на НСМИ в областта на интеграцията •Изготвен е проект на механизъм за въвеждане на българска „Зелена карта”, с който се създават възможности за трайно заселване и работа на чужденци от български произход в България •В процес на подготовка е Каталог за оценка на комплексните териториални възможности на области, общини, райони и населени маста в България с цел осигуряване на оптимални условия за заселване и работа на чужденци от български произход •Създаден е Национален съвет по трудова миграция, в който освен представители на държавните институции участват социалните партньори и Националното сдружение на общините в Република България, с основна задача - определяне на годишни квоти за прием на работници от трети страни след анализ на наличието/недостига на работна сила и консултиране по други въпроси, свързани с трудовата миграция и интеграцията на граждани от трети страни •Приета е Многогодишната програма на РБ 2007 – 2013 и Годишните програми за 2007 и 2008 г. по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (ЕИФ)

22 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Перспективи в политиката за интеграция на имигранти на ниво Европейски съюз До края на 2009 г. предстои да бъде приета Стокхолмска програма, която ще бъде продължение на Хагската програма и ще очертае политиката на ЕС в областта “Правосъдие и вътрешни работи” за периода 2010 – 2014 г. В тази връзка на 10.06.2009 г. Европейската комисия публикува Съобщение до Европейския парламент и до Съвета на ЕС “Пространство на свобода, сигурност и правосъдие на гражданите” Един от основните приоритети на този документ е “Насърчаване на по-интегрирано общество за гражданите: Европа – отговорна и солидарна в областта на имиграцията и предоставянето на убежище”

23 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Перспективи в политиката за интеграция на имигранти на ниво Европейски съюз Предлага се да бъдат разработени и приети:  Кодекс на имиграцията, осигуряващ на законните имигранти еднакво ниво на права, сравнимо с това на гражданите на Общността  Общи правила за ефективно управление на притока на имигранти, ползващи се от правото на събиране на семейството  Механизъм за координация в областта на интеграцията на имигрантите, включващ:  Идентифициране на съвместни практики и европейски модули за улесняване на процеса на интеграция  Разработване на общи показатели за оценка на интеграционните политики  Премахване на бариерите с други политики, като образованието, обучението, културата, трудовата заетост, езиковото многообразие и младежта  По-добра консултация и участие на гражданското общество чрез европейския портал и форум за интеграция

24 Проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” - BG EIF 2008/01-05.01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС” Допълнителна информация може да намерите на http://www.airm-bg.org/EIF_project.htm БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Download ppt "ПРОЕКТ “ИМИГРАНТИ: ЗА ВСЕКИ ИМА ХЛЯБ ПОД СЛЪНЦЕТО” BG EIF 2008/01-05.01 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския."

Similar presentations


Ads by Google