Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ПРОГРАМА по чл.25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания “ОБИЧАЙНИ РАБОТОДАТЕЛИ”

Similar presentations


Presentation on theme: "ПРОГРАМА по чл.25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания “ОБИЧАЙНИ РАБОТОДАТЕЛИ”"— Presentation transcript:

1 ПРОГРАМА по чл.25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания “ОБИЧАЙНИ РАБОТОДАТЕЛИ”

2 Кой може да кандидатства по програмата?  Работодатели/органи по назначаване: търговци по смисъла на Търговския закон; юридически лица с нестопанска цел; регистрираните по: Закона за кооперациите, Закона за занаятите, Закона за подпомагане на селскостопанските производители; земеделски производители и др.  Територия на кандидатстване: цялата страна  Условия:  кандидатът да има регистрирана дейност най-малко една година преди подаването на документите за финансиране;  кандидатът да няма задължения към държавата;  да няма експортно ориентирани дейности-директен експорт

3 Каква е целевата група /кой може да се възползва от програмата/?  Безработни лица с трайни увреждания /с 50 и повече процента намалена работоспособност/,  В трудоспособна възраст,  Регистрирани в бюро по труда.  С предимство от тях: лица с и над 71% намалена работоспособност.

4 Какво може да осигури работодателят и каква субсидия за това получава?  Осигурява на лицето с увреждане достъп, адаптиране и оборудване на неговото новосъздадено работно място.  Осигурените активи остават собственост на работодателя.  Получаваните за това суми от АХУ съответно са до: 7 500 лв, 2 500 лв. и 5 000 лв.  В случая държавната субсидия /която не се връща и върху която няма лихви/ общо възлиза на до 15000 лева.

5 Какви други предимства ползува работодателят?  След приключването на дейностите по проекта и сключването на договор с Агенцията по заетостта, по Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с увреждания, получава от държавата и не прави собствени разходи в продължение на 3 години за: • минимална работна заплата, • осигуровки, • отпуски.  След 3-та година държавата поема заплащането на 30% от внесените за лицето от работодателя осигурителни вноски.

6 Какво ползува лицето с увреждане?  Гарантирана работа не по-малко от 3 години след осигуряването и оборудването на работното място.  Достъп до, адаптирано и оборудвано работно място, съобразно увреждането на лицето  Заплащане в размер не по-малък от минималната работна заплата в страната, пълен размер осигуровки.  На откритото работно място има възможност да се назначават различни хора с увреждания.

7 Какво трябва да направи кандидат за получаването на държавна субсидия от АХУ?  Да участва в конкурс /провеждан от АХУ през цялата година/.  Комисията за оценка заседава поне веднъж през всяко тримесечие.  Да подаде в агенцията проект за разкриване на ново работно място за лице с увреждане, във вид на формуляр и придружаващи го документи, утвърдени със съответна Методика.

8 Срок на наблюдаване на проекта от АХУ В зависимост от продължителността на дейностите в бюджета на проекта, но не по-кратък от 3 години ------------------ Нашата интернет страница: аhu.mlsp.government.bg


Download ppt "ПРОГРАМА по чл.25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания “ОБИЧАЙНИ РАБОТОДАТЕЛИ”"

Similar presentations


Ads by Google