Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 Учителските длъжности над 55 год. през 2011/2012 учебна година общо обр. училища - 9688 (25%) ДГ - 5673 (31%) ПГ - 3653 (35%)  Учителските длъжности.

Similar presentations


Presentation on theme: " Учителските длъжности над 55 год. през 2011/2012 учебна година общо обр. училища - 9688 (25%) ДГ - 5673 (31%) ПГ - 3653 (35%)  Учителските длъжности."— Presentation transcript:

1

2  Учителските длъжности над 55 год. през 2011/2012 учебна година общо обр. училища - 9688 (25%) ДГ - 5673 (31%) ПГ - 3653 (35%)  Учителските длъжности под 25 год. през 2011/2012 учебна година общо обр. училища- 280 (под 0,5%) ДГ - 161 (под 0,2%) ПГ - 69 (под 0,1%)

3  Престижа на учителската професия  Отношението на директорите  Отношението на университетите  Отношението на държавата  Състоянието на работното място  Възнаграждението на учителите  Кариерното развитие на учителя  Все по-малко мотивирани деца и ученици  Липсата на призвание за професията учител  Подготовка на учителски кадри

4 1. Работа с директорите: 1.1. Актуализация на училищната стратегия 1.2. Споделяне на добри училищни практики 1.3. Промяна в отношениетона директорите към младите учители / отворено писмо // отворено писмо / 2. Контакти с ръководството на университетите за: 2.1. Обмяна на информация относно необходимите учителски специалисти свързани с приема на студенти 2.2. Адаптиране на учебните планове и програми съгласно новите реалности 2.3. Взаимодействие между учебните звена и университетите при реализация на учителските кадри 3. Приема на Национална програма за привличане на млади учители без трудов стаж Мярка „ Моето първо работно място” стартира през 2013г. и включва: 3.1. Заплащане студентския стаж, който се провежда последната година от обучението / не по-малко от 3 месеца и не повече от 6 месеца/ 3.2. При наемане на работа за първи път от Националната програма се изплаща половината от определеното трудово възнаграждение в рамките на една година. / предложения от СРСНПБ/


Download ppt " Учителските длъжности над 55 год. през 2011/2012 учебна година общо обр. училища - 9688 (25%) ДГ - 5673 (31%) ПГ - 3653 (35%)  Учителските длъжности."

Similar presentations


Ads by Google