Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

София Експерти за европейско развитие. София КРАТЪК ПРОФИЛ НА ФИРМАТА „Кавангард” ЕООД, гр. София е консултантска фирма, работеща в областта на регионалното.

Similar presentations


Presentation on theme: "София Експерти за европейско развитие. София КРАТЪК ПРОФИЛ НА ФИРМАТА „Кавангард” ЕООД, гр. София е консултантска фирма, работеща в областта на регионалното."— Presentation transcript:

1 София Експерти за европейско развитие

2 София КРАТЪК ПРОФИЛ НА ФИРМАТА „Кавангард” ЕООД, гр. София е консултантска фирма, работеща в областта на регионалното развитие, бизнес консултирането и местното икономическо развитие. Компанията предлага комплексни решения при подготовката и изпълнението на проекти в различни сфери, базирани на добри управленски практики и насочени към постигане на устойчиво бизнес развитие. НАШИТЕ АМБИЦИИ СА: Да поддържаме постоянно високо ниво на качество на нашата работа. Да прилагаме иновативни подходи и нестандартни решения при разрешаване проблемите. Да предлагаме методи за развитие и управление, които водят до устойчивост и дълготрайна ефикасност и ефективност. Да постигаме висока рентабилност, което ни позволява да се развиваме и да отговаряме на очакванията на нашите клиенти и партньори.

3 София ЕКИП И МЕТОДИ НА РАБОТА: НАШИЯТ ЕКИП: Нашите консултанти са изявени професионалисти с опит от 5 до 15 години в управлението на проекти в различни сектори на икономиката, социалните дейности, екологията, туризма, образованието, местното самоуправление, регионалното развитие и информационните технологии. Те са млади и амбициозни специалисти, преминали множество обучения от различно естество. Ние разполагаме с висококвалифицирани специалисти, прилагащи: Владеещи и използващи модерни техники на проучване, анализ, управление и консултинг. Познаващи и прилагащи перфектно действащите нормативни документи, стандарти и правилници; Проектите и решенията на конкретни казуси, изготвени от експерти на фирмата, се характеризират с комплексни, взаимно обвързани и допълващи се решения. МЕТОДИ НА РАБОТА: Методите ни на работа се дефинират от разбирането за специфичните потребности на всеки отделен клиент, неговите виждания, ресурси и капацитет, намерения и цели. Ние използваме съвременен инструментариум, адаптиран към конкретните условия и казуси. Отнасяме се с уважение и респект към всеки наш клиент и партньор.

4 София УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ Оказване на техническа помощ. Идентифициране и подготовка на проектни предложения -управление на проектния цикъл. Трансгранично и трансрегионално сътрудничество. Институционално развитие. Управление на проекти. Предоставяне на алтернативни форми на финансиране и привличане на инвестиции. Бизнес консултиране. Изготвяне на пазарни проучвания, маркетингови стратегии и стратегии за навлизане на нови пазари. Изготвяне на финансови анализи. Управление и консултиране за финансиране на корпоративни проекти. Изпълнение, контрол и отчитане; Мониторинг и оценка; Организиране на общи, специализирани и вътрешнофирмени обучения на различна тематика. Подготовка на документация по ЗОП, НВМОП, ПМС №55 и PRAG. Стратегическо планиране в различни сфери на социално-икономическия живот. Осъществяване на мерки за информираност и публичност. Обучения. „Кавангард” ЕООД, гр.София предоставя консултантски услуги в областта на проектния мениджмънт и бизнес развитието в следните направления:

5 София НАШИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ Екипът на „Кавангард” ЕООД, гр. София е разработил плановите документи на 17 български общини. Експертите на фирмата са участвали активно в планирането и разработване на стратегически документи в повече от 90 общини в България. „Кавангард” ЕООД, гр. София е реализирала повече от 122 проекти финансирани от: Световна банка, Програма на ООН за развитие; Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика, Дирекция Комуникационна стратегия, МВнР; Програма ФАР; Държавна агенция за младежта и спорта; БСТ и Британски съвет; българското правителство и множество международни донорски организации. Наши клиенти и партньори са: Държавни институции; Общини; Частни компании; Малки, средни и големи предприятия; Кооперации; Образователни институции; Културни институции; Неправителствени организации; Физически лица.

6 София Благодарим Ви! София Ул.”Уилиям Гладстон” № 28 Телефон/факс: 02/989 00 42 e-mail: office@kavangard.eu www.kavangard.eu


Download ppt "София Експерти за европейско развитие. София КРАТЪК ПРОФИЛ НА ФИРМАТА „Кавангард” ЕООД, гр. София е консултантска фирма, работеща в областта на регионалното."

Similar presentations


Ads by Google