Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ИА ФАР Министрество на икономиката и енергетиката www.iaphare.org Публично – частно партньорство BG2004/016- 711.11.04/ESC/G/PPP.

Similar presentations


Presentation on theme: "ИА ФАР Министрество на икономиката и енергетиката www.iaphare.org Публично – частно партньорство BG2004/016- 711.11.04/ESC/G/PPP."— Presentation transcript:

1 ИА ФАР Министрество на икономиката и енергетиката www.iaphare.org Публично – частно партньорство BG2004/016- 711.11.04/ESC/G/PPP

2 УПРАВЛЕНИЕ •О•Основни моменти при управление на договора –И–Изпълнението започва да тече от момента на подписване на договора –П–Признават се разходи направени само в периода на изпълнение на договора –С–Специално внимание към отношенията с партньорите

3 ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА •В•Видове промени –У–Уведомления •п•промяна на банковата сметка или подсметка, посочена в Искането за авансово плащане; •н•наложително разместване в графика за изпълнение на проекта, което не води до отпадане на част от описаните в Анекс І дейности; •н•наложително прехвърляне на средства между договорените в Анекс ІІІ пера в рамките на една бюджетен статия или промяна с до 15% на договорения размер на някоя от бюджетните статии, която няма да попречи на постигането на планираните резултати; •п•промяна на ключов член от екипа. –И–Изменения •П•Промяна в дейностите по проекта, описани в Анекс І към Договора, която води до отпадане на част от договорените дейности или до въвеждане на нови; •П•Преразпределяне на средствата в бюджета на проекта, което води до: –у–увеличение или намаление с повече от 15% на договорените първоначални в Анекс ІІІ стойности между бюджетните пера; –в–включването на видове разходи, които на са договорени в Анекс ІІІ към договора за безвъзмездна помощ; •С•Смяна на първоначално представената кандидатура за ръководител на проекта;

4 ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА •н•най-малко 30 дена преди настъпването на промените •п•подписани от всички партньори по договора •П•Промени, които няма да бъдат одобрявани, ако се основават на –Р–Ретроактивни действия –П–Поправки, които са резултат от недоброто управление на договорите; –К–Каквито и да било поправки, които съществено променят характера на договора/проекта. –П–Подмяна на ръководителя на проекта или ключов член на екипа с други, които са с по- ниска квалификация в сравнение с предишните. –Л–Липсващо или закъсняло писмено уведомление за извършването на промяната. –Н–Необходимостта от извършване на промяната е недостатъчна или неубедителна. –В–В резултат на промяната е застрашено постигането на планираните резултати или успешното изпълнение на проекта. –П–Промени, които поставят под съмнение решението за отпускане на безвъзмездната помощ –П–Промени водещи до увеличаване на гранта –П–Промени водещи до увеличаване на административните разходи –У–Увеличаване ставките на хонорарите/ възнагражденията за положен труд –С–Смяна/отпадане на партньори по договорите

5 ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ •О•Определяне видовете тръжни процедури –г–групиране по пера/категоризиране –о–определяне на стойността –и–използване на лотове –г–график на провеждане на тръжните процедури Услуги Услуги > € 5 000 Тръжна процедура без публикуване (три оферти)  € 5 000 Една оферта Доставки > € 5 000 and < € 30 000 Тръжна процедура без публикуване (три оферти)  € 5 000 Една оферта

6 ИА ФАР Министрество на икономиката и енергетиката www.iaphare.org ЕДНА ОФЕРТА •И•Искане за оферта •О•Оферта (една) •И•Изпращане до ИА •Ф•Фактура •П•Платежен документ •К•Копие от всички разработени/доставени материали За доставки над 250 евро –С–Сертификат за произход –П–Приемно предавателен протокол

7 ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА БЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ - СТЪПКИ Стъпки •и•изработване на тръжно досие и изпращане към ИА •н•номиниране на членовете (3+2) на оценителната комисия и изпращане към ИА за одобрение по електронен път •и•изпращане към ИА на тръжното досие п пп по електронна поща •о•одобрение на тръжното досие •и•изпращане на тръжното досие до потенциалните кандидати •п•получаване на въпроси от потенциални кандидати •п•покана за участие до ИА и СПР •о•одобрение на оценителната комисия •о•отговори на въпросите от потенциалните кандидати •о•отриване на тръжната сесия –О–Отваряне на офептите –А–Административна оценка –Т–Техническа оценка –Ф–Финансова оценка •и•изготвяне на доклад от оценителната комисия и изпращане до ИА за одобрение (вкл. копия отвсички получени оферти) •о•одобрение на оценителния доклад •у•уведомяване на избрания кандидат •у•уведомяване на отпадналите кандидати •п•получаване на доказателства •п•подписване на договор от двете страни •о•одобрение на под-договора от ИА •п•под- договорът влиза в сила

8 •Г•Граждански/трудов/допълнение към трудов договор •Р•Разписано задание за работа •С•Справки за отработени часове •Т•Таблица за управление на човешките ресурси ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

9 ДОКЛАДВАНЕ •М•Месечен доклад (съ-финансиране) – 1 во число на всеки месец •Т•Тримесечен доклад - 5 то число на следващия месец •О•Окончателен доклад – 3 месеца след приключване на проекта

10 КАКВО - КЪДЕ Искане за авансово плащанеИА ФАР МИЕ- Месечни докладиРегионален координатор1во число Тримесечни докладиРегионален координатор5то число Финален доклад с искане за балансово плащане Регионален координатор3 месеца след приключване Документи свързани с тръжната документацияИА ФАР МИЕ- Искания за промени (изменения и уведомления) Регионален координатор30 дни преди промяната График на провеждане на тръжните процедуриРегионален координатор3 дни след първата мониторингова визита Назначаване на ръководители проекти и лица за контакти (за партньорите) ИА ФАР МИЕ, Регионален координатор Един месец след началото на договора Всички въпроси свързани с изпълнението на договорите Регионален координаторПо всяко едно време Списък на документите удостоверяващи извършваните дейности Регионален координаторПо време на първата мониторингова визита

11 ИА ФАР Министрество на икономиката и енергетиката www.iaphare.org НЕРЕДНОСТИ •Д•Декларация за нередности •А•Адрес за докладване при установяване на нередности Дирекция Предприсъединителни програми и проекти (Нередности) Министерство на Икономиката и Енергетиката Ул. „Славянска” 8 София 1046 или

12 Благодаря за вниманието


Download ppt "ИА ФАР Министрество на икономиката и енергетиката www.iaphare.org Публично – частно партньорство BG2004/016- 711.11.04/ESC/G/PPP."

Similar presentations


Ads by Google