Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Оценка на проблемите в осигуряване на квалифицирана работна ръка за региона Светлозар Петров, Управител, JobTiger.bg 30.06.2006 г., Видин.

Similar presentations


Presentation on theme: "Оценка на проблемите в осигуряване на квалифицирана работна ръка за региона Светлозар Петров, Управител, JobTiger.bg 30.06.2006 г., Видин."— Presentation transcript:

1 Оценка на проблемите в осигуряване на квалифицирана работна ръка за региона Светлозар Петров, Управител, JobTiger.bg 30.06.2006 г., Видин

2 Специфика на региона •Забавено икономическо развитие •Намаляващо население •Висока безработица •Липса на висши училища •Малко инвестиции (чужди и български)

3 Специфика на пазара на труда •Квалифицираните специалисти напускат областта •Деквалификация на останалите чрез липса на заетост по специалността •Ниско заплащане •Демотивация на търсещите работа •Липса на активност, гъвкавост, желание за промяна •Липса на... търсещи работа

4 Мнението на специалистите ЧР •Липса на квалифицирани и мотивирани търсещи работа, бъдещи служители •Места главно в сферата на търговията и услугите •Много време и големи разходи за намиране на персонал в региона •“Там има ли университет” Извод: За вземащите решения за инвестиции областта е неподходяща за това. Нужни са серия от дългосрочни мерки за промяна на статуквото и промяна на тенденцията.

5 Възможни решения •Задържане и привличане на млади хора и квалифицирани специалисти в областта •Филиали на университети са добро начално решение (добри практики: Свищов, Благоевград) •Подобряване на инфраструктурата •Използване близостта на границите с две държави и на европейския воден път Дунав

6 Очаквани ползи •Краткосрочно: –Привличане на млади хора в областта –Привличане на свежи пари в областта (чрез студентите) –Свежи идеи –Развитие на услугите и търговията • Дългосрочно: –Привличане на инвестиции в областта (български и чужди) –Развитие на икономиката

7 Благодаря Ви! Светлозар Петров Управител JobTiger Тел: +359 2 9489133 E-mail: spetrov@jobtiger.bg


Download ppt "Оценка на проблемите в осигуряване на квалифицирана работна ръка за региона Светлозар Петров, Управител, JobTiger.bg 30.06.2006 г., Видин."

Similar presentations


Ads by Google