Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Европейска асоциация по растителна защита ( ECPA) Въведение Д-р Фридхайм Шмидер.

Similar presentations


Presentation on theme: "Европейска асоциация по растителна защита ( ECPA) Въведение Д-р Фридхайм Шмидер."— Presentation transcript:

1 Европейска асоциация по растителна защита ( ECPA) Въведение Д-р Фридхайм Шмидер

2 Продуктите за растителна защита – често наричани също пестициди – са средства за третиране на културите, за да бъдат запазени здрави. Те са растителнозащитният еквивалент на лекарствата, използвани от лекарите за опазване на нашето здраве. Растителната защита съчетава най-новите постижения на науката и технологията, за да опази труда на фермерите от множеството опасни вредители и болести, които заплашват качеството и безопасността на нашата храна. Що е растителна защита?

3 Някои факти  6.7 милиарда евро: европейски пазар (29.2% от глобалния)  6.4%: Ръст на европейския пазар за периода 2005-2006  3: Основни R&D компании базирани в Европа  5,600+: Брой на персонала зает с R&D  200 милиона евро: Разходите за довеждане на нов растителнозащитен продукт до пазара  9 години: Средно време, необходимо за довеждането на един продукт до пазара Най-съвременна индустрия Европейската растително- защитна индустрия дава своя принос за постигане на целите от Лисабон РАЗХОДИ ЗА ОТКРИВАНЕ И РАЗРАБОТКА НА НОВИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Регистрация Разработка Изследване

4 Кои сме в ECPA? Нашата мисия ECPA действа като посланик на растителнозащитната индустрия в Европа, представлявайки мрежата на тази индустрия в Европейския регион. Ние насърчаваме земеделската технология в контекста на устойчивото развитие и заедно с това се стремим да постигнем разбиране на нашата роля, признание за приноса ни и информиран диалог относно нашите възгледи, ценности и вярвания.  Ние представляваме нашата индустрия на подходящи европейски форуми от името на нашите основни членове.  Ние ръководим и координираме една европейска мрежа от компании-членки и национални асоциации, действащи като наши представители във всяка страна.  Ние се стремим да се вслушваме и учим от нашите членове, да разбираме техните интереси, възгледи и планове за бъдещето. ECPA е защитник на политиката и законодателството на ЕС, насърча- ващи научния подход с отчитане на риска, иновациите, действия с предсказуем и пропорционален ефект и позволяващи ефективна работа на индустрията, защита на интелектуалната собственост и поощряване на въвеждането на нови технологии и практики.

5 Базирана в Брюксел, ECPA представлява членовете си - национални асоциации и отделни компании в Европа, включително от новоприсъединилите се страни от Централна и Източна Европа. Секретариатът и работните групи на ECPA предоставят опит и стратегически указания на мрежата. 17 многонационални компании - членки 28 национални асоциации - членки + ECPA с нейните 37 работни групи Мрежата на ECPA ECPA мрежата - в цяла Европа

6  Arysta Life Sciences  BASF  Bayer CropScience  Cheminova  Crompton Europe  Dow AgroSciences  Monsanto Europe  Nufarm  SIPCAM  Sumitomo Chemical  Syngenta  DuPont de Nemours  FMC Europe  Gowan Company  ISK BioSciences Europe  Janssen Pharmaceutica  Makhteshim-Agan Компании – членки на ECPA

7  Австрия  Белгия  България  Хърватска  Кипър  Чешка република  Дания  Финландия  Франция  Германия  Гърция  Унгария  Ирландия  Италия  Литва  Холандия  Норвегия  Полша  Португалия  Румъния  Словашка република  Словения  Испания  Швеция  Швейцария  Турция  Украйна  Великобритания Национални асоциации – членки на ECPA

8 Организационни нива на ECPA Общо събрание Изпълнителен комитет Екип по общата политика и планиране Екип политика на регулирането Екип агро- екологична политика Екип по политиката в Центр и Източна Европа Експертна група екология Експертна група по регистрации Експертна група по ефикасност Експертна група регистрации в ЦИЕ Експертна група по комуникации Спец екип водни организми Спец екип почвени организми Проектен екип Защита при прегледа Проектен екип EUREPGAP Примери Нива 3 екипа по политиката 15 експертни групи 19 проектни екипа 10 специални екипа 37 работни групи Експертна група по екология

9 Regulatory density – An international comparison Директиви на ЕС (Законодателство касаещо отделни сектори на веригата за производство на храни) > 250 20 > 50507075 IndustryДистрибуция Фермери Прод. едро Мелници Преработв. Прод.дребно Семена Торове 91414/EEC ТранспортCAP, GAP Крос- съответствие, QS Системи Транспорт, Съхранение Системи за качеството QS СистемиСъхране ние Сравнение между регионите (брой изисквания) Европа~ 600 САЩ~ 300 Южна Америка~ 250 Свръхрегулация в Европа Намалена конкурентоспособност

10 Документи за регистрация само на една активна съставка

11 Последствия от свръхрегулацията земеделие бюрокрация

12 54m 37m 14m 1990199520022010 Директива на ЕС 91/414 EEC - è Утрояване на регистрационните разходи след въвеждането на 91/414 • Синтез • Разработка на процедури • Формулация • Биология, Отсяване • Полеви- изпитания ? Прилагане на прегледа Източник: ECPA 1985199019952002 200m 130m 60m 40m 21% 23% 28% 27% Регистрация Последици за индустрията €

13 Гласове в Съвета на министрите 27 29 7 13 10 12 4 Малта - 3 Общ брой гласове: 321, квалифицирано мнозинство 232, блокиращо: 90 гласа

14 Какво предстои? Общ поглед (1) Бавен и усложнен процес на вземане на решения поради: I.Разширението на ЕС II.Все по-често прилагане на процедура на съвместни решения III.Неприемането на Европейската конституция IV.Отговорности: Страни-членки – Комисията - EFSA Ограничаване на рисковите политики поради: I.Засилено влияние на НПО и обществени обсъждания II.Засилено влияние на Европейския парламент и политическите решения

15 Какво предстои? Общ поглед (2) Заплаха за инвестициите в иновации поради: I.Липса на достатъчна законова защита за данните II.Забавяне на излизането на пазара поради премахването на националните временни разрешителни, което се отразява на нивото на инвестициите - > прави неизгодна поддръжката на малки потребители Повишени изисквания към страните-членки поради: I.Въвеждане и налагане на изискванията на все по-голям брой законодателни мерки на ЕС Отражение върху земеделието в ЕС: I.Предизвикателства за управление на резистентността поради стесняването на спектъра от разрешени CPPS II.Повишени разходи за прилагането на новите мерки, предвидени в подготвяните разпоредби III.Пазарът на ЕС е по-малко конкурентоспособен като глобален участник

16 Стратегически области и цели за ECPA (1) Растителна защита и законодателство относно химикалите • Постигане на научнообоснована и отчитаща риска регулаторна рамка, която е предсказуема, пропорционална и икономически ефективна; • Избягване или минимизиране на влиянието на паралелно законодателство. • Стремеж към постигане на подходяща хармонизация със страните от OECD и Централна и Източна Европа. Устойчиво земеделие и грижа за природните ресурси • По-добра защита на околната среда и човешкото здраве чрез въвеждане и насърчаване на практики, системи и средства, които допринасят за устойчива употреба на широк спектър от продукти за растителна защита; • Изграждане на партньорски връзки между членовете за устойчива употреба; Поддържане на съответствието с производството, транспорта, опаковането и унищожаването на използвани опаковки. Качество на храните и безопасност на потребителите • Осигуряване на политики за безопасност на храните във връзка с продуктите за растителна защита, които са основани на интегрирана и хармонизирана оценка на риска и комуникации и не препятстват свободното движение на стоки.

17 Стратегически области и цели за ECPA (2) Бизнес и икономика • Постигане политики по отношение на интелектуалната собственост, отговорността, търговията и други икономически области, които са в интерес на бизнеса и насърчават развитието на иновативна и управлявана от знанието индустрия, както е залегнало в Решенията от Лисабон. Управление на комуникациите и информацията • Постигане на разбиране и приемане на ползата от продуктите за растителна защита от потребителите, участниците във веригата за производство на храни и управляващите. Развитие на европейска мрежа • Създаване на мрежа от професионални асоциации на производителите на продукти за растителна защита в цяла Европа, която да защитава нашите стратегически цели на национално ниво и активно да съдейства за постигането на стратегическите ни цели на ниво ЕС.

18 Приоритети на ECPA за 2007- 2011

19  Споделяне на информация с членовете – компании и национални асоциации  Разработване на позиции на индустрията и послания към нашите членове за използване на собствените им комуникации и дейности за защита на общите интереси  Осигуряване на координация и разпространение на най-добрите практики сред пан- европейската мрежа от национални асоциации  Включване на членовете ни в нашите планове за защита на интересите, комуникации и изследователска дейност и съвместна работа с ясно поставени задачи и отговорности за постигане на резултати Работа с нашите членове за балансиране на мрежата ни Издигане нивото на политическата ни дейност до това на научната  Ясно разбиране на бизнес-средата и политическите процеси, които ни засягат  Отчитане на:  Тенденциите в обществото  Институционалните тенденции  Събитията в политиката и членовете ни Създаване на стратегически съюзи  Ефективно оптимизиране и управление на отношенията ни с:  Регулаторните и административни органи  Политиците и правителствата  Веригата на производството на храни  Веригата на химическото производство Предимства на ECPA (1)

20  Следене на събитията в ЕС и предлагане на ясни планове за действие, съгласувани с общата ни политика  Предоставяне на опит за мрежата  Разработване на общи стратегически позиции  Разпространяване на основни послания и позиции  Усилия за постигане на резултати Реагиране на непрекъснато изменящата се бизнес среда Комуникации  Установяване на успешен диалог с важни представители на институциите на ЕС (Европейската комисия, Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), Парламента)  Изготвяне на съобщения за пресата и други материали “външния свят”  Присъствие на семинари и конференции на членове и партньори на асоциацията Ръководство на брифинги и мероприятия на MEP  Създаване на връзки с журналисти  Наблюдение на медиите за отразяването на проблеми, свързани с нашата индустрия и опровергаване на отрицателни материали в медиите Предимства на ECPA (2)


Download ppt "Европейска асоциация по растителна защита ( ECPA) Въведение Д-р Фридхайм Шмидер."

Similar presentations


Ads by Google