Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Възможности за финансиране на проекти за иновации, внедряване на нови технологии и сътрудничество с научно изследователските организации, работещи в областта.

Similar presentations


Presentation on theme: "Възможности за финансиране на проекти за иновации, внедряване на нови технологии и сътрудничество с научно изследователските организации, работещи в областта."— Presentation transcript:

1 Възможности за финансиране на проекти за иновации, внедряване на нови технологии и сътрудничество с научно изследователските организации, работещи в областта на храните и суровините за хранително- вкусовата промишленост Проект InnoFOOD SEE „Изграждане на механизми в подкрепа на иновациите и повишаване на информираността относно потенциала на иновациите и научно- техническото развитие в хранителната промишленост в Югоизточна Европа” 29 май 2012 г., гр. Пазарджик Евгений Иванов, Експерт проекти

2 Дефиниция на иновация  Иновацията е новост, т.е. нещо, което притежава качествено различна степен на усъвършенстване спрямо свое предходно положение или е нещо ново - нововъведение, новооткритие, което досега не е съществувало във времето и пространството.  Иновацията има значителна позитивна стойност, което означава, че за да е налице иновация, не е достатъчно само да се създаде нещо ново, но то трябва да предизвиква силен позитивен ефект в сравнение с предходни подобни творения от същият клас и вид.  Нещо повече, този позитивен ефект трябва да се постига с минимални разходи или поне съотношението позитивен ефект към разходи да бъде многократно в полза на ефекта.

3 Видове иновации • Технически иновации • Технологически иновации • Интелектуални иновации • Хуманитарни иновации • Организационни иновации • Социални иновации като съвкупност от няколко подгрупи - социо-политически, социо-икономически, социо-културни и други Според степента на новаторството, което носят, иновациите биват два основни типа: • Инкрементални иновации - усъвършенстване на нещо съществуващо, т.е. относително ниска степен на иновативност • Радикални иновации - висока степен на иновативност, създава се нещо, което не е съществувало в предходен период

4 Иновациите в Европейския съюз (1)  Основният документ, ръководещ общата икономическа политика на ЕС, е Лисабонската стратегия, приета през 2000 г. Нейната мисия е да превърне ЕС в най-динамичната икономика, основана на знанието, в света до 2010 г.  Най-важният инструмент за осъществяването на тази мисия, превърнал се в нейна своеобразна марка, е повишаването на инвестициите в изследователска и развойна дейност в ЕС средно до 3% от БВП  През 2005 г. ЕС направи преглед на изпълнението на стратегията и установи, че напредъкът е незадоволителен  През есента на 2006 г. Европейската комисия представи първата по рода си за ЕС иновационна стратегия, чиято основна цел е да насърчи превръщането на инвестициите в изследователска и развойна дейност, в пазарни продукти и услуги  В резултат Европейската комисия предложи редица политики и мерки за подобряване на иновационната активност в ЕС, чието изпълнение беше включено в новия седемгодишен бюджетен цикъл на Общността за периода 2007-2013 г.

5 Иновациите в Европейския съюз (2)  В Европа, Швейцария е на първо място по иновации, следвана от Швеция, Финландия, Германия, Дания и Великобритания  За последните пет години ЕС е постигнал голям напредък, като въпреки че той все още изостава от САЩ и Япония, разликата намалява  Резултатите на ЕС са сравнително по-добри спрямо тези на развиващи се икономики като Китай, Индия и Бразилия  ЕС изостава от САЩ в бизнес инвестициите, а от Япония - във въвеждането на иновации в научно-изследователската и развойна дейност и информационните технологии  Компаниите от ЕС също така харчат по-малко за нетехнологични иновации като обучение, дизайн и маркетинг, а всички те са важни за поддържане на конкурентоспособността  Разходите за научно-изследователска и развойна дейност в ЕС (2008 г.) са на ниво от 1,84% от БВП - много под целта на ЕС от 3%

6 Доклад за иновациите и конкурентоспособността 2007, Европейска комисия Категоризация на наблюдаваните страни според показателите на иновационната им дейност спрямо средния показател за ЕС: 1.Иновационни лидери (Швейцария, Финландия, Швеция, Дания, Германия, Великобритания) 2.Средно равнище (Австрия, Ирландия, Люксембург, Белгия, Франция и Холандия) 3.Догонващи (Кипър, Исландия, Естония, Словения, Чешката република, Норвегия, Испания, Португалия, Гърция и Италия) 4.Изоставащи (Малта, Унгария, Словакия, Полша, Литва, Хърватия, Румъния, Латвия, България и Турция)

7 Ситуацията в Европа - сега и след кризата Преструктуриране на икономиката и следване на световните тенденции  Инвестиране в човешки капитал  Интегриране в ефективни “мрежи” на производството и науката и ускоряване на технологичното обновление в индустрията, транспорта и селското стопанство  Подкрепа на някои особено важни инициативи, като например “Регионите на знанието” като база за ускорено въвеждане на иновации в национален, регионален и трансграничен аспект

8 Българската ХВП (2009-2011 г.) - период на приспособяване (1) Проблеми - силно конюнктурна бизнес среда:  Стоки с високи цени  Ограничения на достъпа до ключови суровини  Необходимост от разработване на нова външнотърговска политика относно достъпа до пазарите Предизвикателствата пред тази индустрия :  Ниска производителност на труда  Постоянен недостиг на нововъведения  Променящи се потребителски предпочитания  Нормативната уредба, разработена през последните години в отговор на безпокойствата на потребителите, свързани със здравето и околната среда;  Наличие на много микро- и малки предприятия, силно зависими от пазарните промени и флуктуациите в цените

9 Българската ХВП (2009-2011 г.) - период на приспособяване (2) Положителни тенденции:  Хармонизирано законодателство на ЕС относно храните продължава да допринася за тяхната безопасност и доверие на потребителите, както и за развитието на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор в Съюза и в България  Секторът се повлия най-слабо от процесите на финансовата и икономическата криза  Възможност за недопускане на ГМО и запазване автентичния характер на българските хранителни продукти за Европейските и световните пазари

10 Българската ХВП – възможности за развитие  Стратегия за повече продукти с добавена стойност  Целево осъвременяване на резултатите от изследванията и разработките  Непрекъснати усилия за иновации в МСП (вкл. проблеми при продажбите на едро и дребно) и укрепването на международното измерение  По-добър пазарен достъп до трети страни  Намаляване на административната тежест  Актуализиране на законодателството и опростяване на законодателната рамка в областта на храните;  Инициативи в областта на новаторските храни и етикетирането на храни

11 Възможности за финансиране на проекти за иновации на фирми от ХВП http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

12 Оперативна програма “Конкурентноспособност” Традиционно не финансира предприятия в Сектор C, по-конкретно код 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки” съгласно Класификацията на икономическите дейности от 2008 г.  „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” – приключила през 2011 г.  „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” – приключила през 2011 г.  „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” – приключила 2011 г.  „Инвестиции в „зелена индустрия”” – приключила на 15 февруари 2012 г.  “Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” - краен срок 8 юни 2012 г. (не е допустима за фирми в Сектор С, код 10 и 11 от КИД-2008)  „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” – отворена без краен срок за кандидатстване  "Енергийна ефективност и зелена икономика“ за МСП – предстои отваряне

13 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 1.“Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3 – за всички предприятия Краен срок: 31.05.2012 г. Очаквани грантови схеми до края на 2012 г. 1.„Безопасен труд” – за всички предприятия Очаква се да отвори нов прием през втората половина на 2012 г. 2. „Без граници – Компонент 1”, по Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество – за БКОС Очаква се да отвори нов прием през втората половина на 2012 г.

14 Програма за развитие на селските райони Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” Мярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително- преработвателната и горската промишлености чрез: а. по-добро използване на факторите за производство б. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии в. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост 2. Постигане на съответствие със стандартите на Общността 3. Подобряване опазването на околната среда Период на прием: 4 - 22 юни 2012 г.

15 За контакти: Евгений Иванов Генерален мениджър “Евроконсултантс България С.А.” АД ул. “Цар Асен” 29 София 1000 Тел. : (02) 987 53 06, 988 50 23 Факс: (02) 987 48 05 E-mail: officebg@euroconsultants.com.gr Интернет: www.euroconsultantsbg.com


Download ppt "Възможности за финансиране на проекти за иновации, внедряване на нови технологии и сътрудничество с научно изследователските организации, работещи в областта."

Similar presentations


Ads by Google