Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool JobTool Валоризационна конференция 25.09.2009г, гр. Пловдив Парк.

Similar presentations


Presentation on theme: "Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool JobTool Валоризационна конференция 25.09.2009г, гр. Пловдив Парк."— Presentation transcript:

1 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool JobTool Валоризационна конференция 25.09.2009г, гр. Пловдив Парк Хотел Санкт Петербург Конферентна зала

2 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Партньори и продължителност на проекта Период: 2 години – 01.10.2007 – 30.09.2009 Европейски център за качество - България Университет за приложни науки – Австрия Компания за управление на човешки ресурси – Словения Колеж по банково дело - Чехия Партньори:

3 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Основна цел Основната цел на проект JobTool е да окаже подкрепа на търсещите работа младежи и работещи лица над 45 годишна възраст чрез предоставянето на един по-цялостен, индивидуализиран и гъвкав обучителен подход и подобряване на техните способности и умения за по-добро включване и позициониране на пазара на труда.

4 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Специфични цели • Подобряване на самосъзнанието, мотивацията и информираността за възможностите на лицата, търсещи работа; • Насърчаване на самообучението и провеждането на индивидуални обучения; • Подобряване на компетенциите за заетост – умения за кариерно планиране, умения за търсене на работа, умения за кандидатстване за работа и представяне по време на интервю; • Подкрепа и повишване ефективността на всекидневната работа на социалните работници; • Подобряване на комуникацията и взаимодействието между двете основни целеви групи.

5 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Целеви групи • Търсещи работа младежи с ниска степен на образование и/или без професионална квалификация; ърсещи работа лица над 45 години; • Н• Неактивни обезкуражени работници; • Неактивни съкратени работници; • Хора, работещи с търсещи работа лица в страните партьори по проекта: служители в бюра по труда; общински и държавни служители, както и обучители и ментори, ангажирани с търсещи работа лица; социални работници.

6 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Дейности и продукти  Проучване на нуждите и проблемите на хората, търсещи работа, и на трудовите посредници, които работят с тях  Създаване на пилотна версия на наръчници за хора, търсещи работа, и за трудовите посредници, които работят с тях  Създаване на уеб сайт с електронни упражнения и виртуално интервю за работа  Провеждане на тест-курсове в страните по проекта  Разработване на финален вариант на наръчници и уеб сайт

7 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Работни срещи по проекта

8 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Курсове в гр. Стамболийски

9 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Курсове в гр. Куклен

10 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Оценителен семинар – Любляна, Словения, 18.06.2009

11 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Оценителен семинар – Грац, Австрия, 25.06.2009

12 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Оценителен семинар – Карлови Вари, Чехия, 01.07.2009

13 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Оценителен семинар – гр. Стамболийски, България, 23.07.2009

14 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Резултати от проекта  Уеб сайт JobTool: www.jobtool.bg  CD Крайните продукти съдържат два модула:  Наръчник на търсещия работа  Наръчник на консултанта

15 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool  Нематериален резултат на проекта: създаден иновативен подход към комплексните проблеми на търсещите работа лица, особено на младежите с ниска или без образователна степен, както и на възрастните хора  Продуктите могат да бъдат трансферирани за мотивиране и кариерно ориентиране на нови целеви групи като току-що завършили млади хора, хора с увреждания или заети лица, които търсят нова работа.  Всички продукти се предлагат във версии на английски, български, немски, чешки и словенски език.

16 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Разпространение Продуктите по проекта ще бъдат разпространявани безплатно! Кой ще получи продуктите JobTool /наръчници, CD и парола за достъп в уеб сайта на проекта/:  Всички Бюра по труда на територията на Р. България;  Всички присъстващи на финалната конференция по проекта;  Бюра по труда и организации, предлагащи обучения в България, Австрия, Чехия и Словения;  Всички заинтересовани лица и организации.

17 Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool Людмил Манев Управител Европейски център за качество ООД бул. Цариградско шосе 135 сграда Офис Експрес, ет. 2 гр. София 1784 T:+359 2 971 89 31 office@ecq-bg.com www.ecq-bg.com Благодаря за вниманието!


Download ppt "Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool JobTool Валоризационна конференция 25.09.2009г, гр. Пловдив Парк."

Similar presentations


Ads by Google