Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ – ПРОЕКТИ И ПОСТИЖЕНИЯ.

Similar presentations


Presentation on theme: "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ – ПРОЕКТИ И ПОСТИЖЕНИЯ."— Presentation transcript:

1 АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ – ПРОЕКТИ И ПОСТИЖЕНИЯ

2 В момента в АБЧО членуват 21 общини от Българското Черноморие: Аврен, Аксаково, Балчик, Белослав, Бургас, Бяла, Варна, Вълчи дол, Дългопол, Девня, Добрич, Долни чифлик, Каварна, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Суворово, Шабла и Царево. ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ През 1992 г. седем общини обединяват усилията си и създават Асоциацията на Българските Черноморски общини.

3 АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ

4 ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ ПРЕЗ 2006 АБЧО ИМА Оборудван и обзаведен офис в центъра на Варна Координационе н офис в град Бургас от 2002 г. Център за обучение и квалификация от 2001 г. Сертификат ISO 9001:2000 от 2006 г. Функционираща информационна мрежа между общините за обмен на опит и добри практики

5 ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ ПРЕЗ 2006 АБЧО ИМА 10 членен висококвалифициран екип Работещи 8 експертни комисии Над 50 консултанти и експерти в областта на местното самоуправление, регионално развити и др. Осъществени над 50 партньорски инициативи в страната и чужбина Реализирани 30 проекта с обща стойност над 1 млн. лева

6 ПРОЕКТИ ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ Разработена и приложена програма за оказване на техническа помощ на общините-членки на АБЧО Изготвени над 20 предложения за промени в законодателството Разработени и публикувани 30 печатни издания и ръководства Разработен интерактивен Интернет портал за обмен на информация

7 Проведени 100 тематични конференции, работни срещи, семинари Обучени 2 800 представители от общинските администрации и местната власт в българския черноморски регион Проведени 20 краткосрочни курса по английски език и компютърна грамотност Проведени краткосрочни курсове в 6 общини-членове на АБЧО ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

8 Обучения за представители на общински съвети Обучения за общински служители Кръгли маси с широко гражданско участие Партньорски инициативи Обучени 60 служители от общините Обучени 40 представител и на НПО Проведена информационно обучителна кампания Разработена стратегия за активно гражданско участие Организирани 10 кръгли маси с участието на НПО Проведени 5 обществени обсъждания ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

9 ПРОГРАМА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ В ОБЩИНИТЕ

10 ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ♦ Осъществени 6 побратимявания между общини-членки и общини от Гърция, Турция, Македония и Унгария; ♦ Стимулиране на гражданското участие за икономически, политически, социален и културен диалог между гражданите на побратимените общини; ♦ Обмяна на опит и добри практики между администрациите на двете общини.

11 ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ Реализирани три международни проекта, финансирани по програма “Побратимяване на градовете”, чиято цел е повишаване информираността на младите хора за същността на побратимяването в контекста на обединена Европа, среща на млади хора от побратимени градове, обмяна на опит и добри практики. Две петдневни младежки конференции с участие на 50 млади хора от 18 до 25 години от 7 държави са проведени в рамките на проектите. Международен обучителен семинар “Източноевропейският интеграционен процес и партньорството между общините”.

12 Пилотен трансграничен проект за прилагане политиката на Европейския съюз за младите хора на ниво местни власти в България и Турция ПОДКРЕПА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА Чрез интегрирана програма от обучения, практическа обмяна на опит, създаване на експертни групи, електронна база данни и електронен форум за обмен на успешни практики, проектът демонстрира как въвличането на младите хора в местното самоуправление, не само допринася за европейската интеграция на местните власти в България и Турция, но и оптимизира ресурсния потенциал на общинските администрации.

13 ПОДКРЕПА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ЧЕРНОМОРСКА ОБЩИНСКА МРЕЖА: ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ Проектът развива между-общинска схема за превенция на наркомании в Българския Черноморски Регион, като се използва опитът и добре разработени програми на Великобритания и Италия. Той обединява усилията на общините в Българския Черноморски Регион и НПО партньори да мотивират трайно младите хора между 14 и 25 години да се въздържат от употребата на психоактивни вещества и наркотици. Програмата обхваща 5 модула за превенция, с акцент опазване на човешкото здраве: “Създаване на Общински Съвети за превенция на наркомании”, “Изграждане на младежка мрежа”, “Обучения”, “Медийна и информационна кампания”, “Алтернативни методи за превенция на наркомании”.

14 ПОДОБРЯВАНЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Програма “Партньори за екологични инициативи и устойчиво развитие” с който се: • Подпомогна синхронизирането на българското законодателство с ЕС законодателството в областта на управлението на водите; • Повиши екологичната култура на подрастващите, посредством финансиране на екологични проекти; • Инициира се партньорство на местно и регионално ниво за решаване на общи екологични проблеми.

15 ОКОЛНА СРЕДА Модул “Управление на околната среда” • Разработена и приложена програма за управление на околната среда в малките общини; • Издадено Ръководство за управление на проблемите на околната среда за малки общини - методологичен инструмент за организирано планиране и решаване на комплексни проблеми на околната среда. Модул “Въвеждане на общоградска система за предотвратяване замърсяването с пластмаси”, в рамките на който бе разработен и приложен модел за решаване на един от най-видимите екологични проблеми, а именно- замърсяването с пластмасови отпадъци.

16 ТУРИЗЪМ Проект “Магията на побитите камъни: Развитие и промоция на екотуризма с участието на местните общности” Проектът популяризира развитието на екотуризма в общините, стопанисващи световно признатия природен феномен “Побити камъни”- Девня, Аксаково и Суворово, като по този начин допринася за устойчивото икономическо, социално и екологично развитие на местните общности.

17 Резултати от проекта: • Развита туристическа инфраструктура в защитената природна зона “Побити камъни; • Разработен разнообразен и непознат до сега еко-туристически продукт “Магията на Побитите камъни”; • Изграден туристически информационен център; • Обучени общински служители, туристически екскурзоводи и местни фирми, работещи в сферата на услугите, които ще промотират продукта “Магията на Побитите камъни”; Проект “Магията на побитите камъни: Развитие и промоция на екотуризма с участието на местните общности”

18 Проект “ Идеква – укрепване на регионалната идентичност на туристическите региони от Балтийско до Егейско море” АБЧО е партньор в трансевропейския проект, в който участват 17 организации-партньори от пет държави - Германия, България, Унгария, Чехия и Румъния, като основните дейности са: 3. Маркетинг и реклама на разработените маршрути, както като обща туристическа дестинация, така и за отделните региони, включени в проекта. 1. Разработване на модели на културна идентичност на регионите, в които се осъществява проекта по оста свързваща Балтийско с Егейско море, чрез анализиране на силните страни и слабостите, идентифициране на потребностите и възможностите за развитие. 2. Проучване на туристическите услуги по маршрута, анализиране на качеството на услугите и въвеждане на Системи за управление на качеството в няколко пилотни обекта.

19 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЩИНИТЕ ЧЕРНОМОРСКА РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА – ВАРНА СЪЗДАДЕНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ С ПОДКРЕПА ПО ПРОГРАМА “ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕВРОПА” РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА – БУРГАС АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА – ДОБРИЧ

20 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЩИНИТЕ МИСИЯ КООРДИНИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ ВИЗИЯ ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИЯ, ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА, КАМПАНИИ ЗА ПРОМОЦИЯ ИКОНОМИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И РАЗВИТИЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ ПОДМОМАГАНЕ МСП В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

21 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЩИНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА АГЕНЦИИТЕ Представителство и защита на интересите на членовете си за утвърждаване на енергийната ефективност като важен компонент на политиката за устойчиво развитие на Черноморския регион в България. Обединяване усилията на българските Черноморски общини за повишаване на енергийната ефективност като средство за разрешаване на важни национални задачи и енергийната и екологичната политика и за постигане на устойчиво развитие. Опазване и възстановяване на околната среда на територията на Българските Черноморски общини.

22 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ Създаване на условия за намаляване на бюджетните разходи на общините за енергия. Съдействие за намаляване разходите за енергия на крайните потребители. Повишаване знанията уменията на общинските съветници и служители с оглед по-ефективно управление на енергията. Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, както и участието на гражданите в него. Изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на управление на енергията.

23

24 РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ “ЕЕСгради – Методология за измерване потреблението на енергия в съществуващи и новостроящи се сгради, в партньорство с РАУЕ Гранада (APEGR), Испания” Проект “КОМПЕТЕНТНОСТ - Повишаване на капацитета на енергийни агенции в областта на транспорта, в партньорство с Дружество за изследване на мобилността, Грац, Австрия” Проект “E-tream – електронно обучение за енергийни агенции за управление на транспорта и използване на алтернативни горива”, реализаран съвместно с енергийна агенция B&SU, Берлин Демонстрационен проект доставка и монтаж на система от слънчеви колектори в ЦДГ №.4 “Теменужка” – гр. Варна

25 Проект „Електроснабдяване в малки общности” в партньорство с областен съвет Уоърфорд, Ирландия. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ Проект “MUSEC - Мултиплициране на устойчиви енергийни общности - предпоставка за действия”. “Пилотен демонстрационен модел за ветроенергиен одит и енергийни алтернативи в малки черноморски общини”. Проект “ECHO ACTION - промяна на начина на живот с цел рационално използване на енергията в бита”.

26 Всичко това е осъществено с финансовата и консултантска подкрепа на нашите дългогодишни партньори:

27 Адрес: П.К. 161, Варна 9000, България ул. Преслав № 4 Тел./Факс: + 359 52 600 266 Тел./Факс: + 359 52 611 811 e-mail: office@ubbsla.org office@ubbsla.org www.ubbsla.org Офис в гр. Бургас: Ул. Шейново № 24, Бургас 8000 Тел.: +359 56 845 685 Факс: +359 56 842 291 www.ubbsla.org СЕКРЕТАРИАТ НА АБЧО

28 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Download ppt "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ – ПРОЕКТИ И ПОСТИЖЕНИЯ."

Similar presentations


Ads by Google