Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

“МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО”

Similar presentations


Presentation on theme: "“МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО”"— Presentation transcript:

1 “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО”

2 ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 1. Проучване и адаптиране на опита на други държави - членки на ЕС и на Европейския парламент (ЕП). Постигнати резултати: •Проучен е на място опитът на две държави-членки от ЕС – Естония и Франция в предоставянето на услуги за обществеността. •Проучен на място опитът на Европейския прламент. •15 служители участваха в проучванията на място. •Изведени са 15 добри практики.

3 ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 2. Оптимизиране на процесите на обслужване и изграждане на ефективна организационна среда Постигнати резултати: •Изготвен „Анализ на настоящото състояние на предлаганите услуги” •Разработен „Модел за оптимизация на процесите на обслужване и изграждане на ефективна организационна среда” •Изготвен “Анализ на съществуващата вътрешна нормативна уредба и съответствието и с действащото законодателство в сферата на електронното управление” •Изготвени „Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Народното събрание” •Проведено обучение на 51 служители на Народното събрание във връзка с действащата нормативна база на електронно управление

4 ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 3. Въвеждане на интегриран модел на обслужване Постигнати резултати: •Обособен „Информационно-административен център” •Създадени две места за електронен публичен достъп, чрез инсталираните два обществени информационни терминала •Инсталирано устройство за получаване на обратна връзка от гражданите за измерване на удовлетвореността им от качеството на предоставяните услуги •Проведено обучение на 10 служителя за обработка и последващ анализ на мненията

5 ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 4. Надграждане на интегрираната информационна система Постигнати резултати: •Изготвен анализ на състоянието и съответствието на съществуващата информационна система с действащото законодателство в сферата на електронното управление •Изготвено техническо задание за надграждане на съществуващата уеб базирана интегрирана информационна система •Надградени са 5 модула от уеб базираната интегрирана информационна система на Народното събрание и са създадени 3 нови модула •Разработен е наръчник за работа с интегрираната информационна система и за работа с портала •Обучени са 120 служители от администрацията на Народното събрание за работа с интегрираната информационна система и портала

6 ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 5. Модернизиране и развитие на сайта на Народното събрание www.parliament.bg до информационен портал www.parliament.bg Постигнати резултати: •Изготвено техническо задание за модернизиране и развитие на сайта на Народното събрание до информационен (интернет) портал •Разработен е интернет порталът на Народното събрание според най- новите технологични изисквания с улеснено търсене, достъп до виртуално деловодство за подаване на жалба, сигнал и др., с версия за мобилен телефон. Част от данните се получават автоматично от Интегрираната информационна система, от Системата за гласуване и от Системата за видеоархивиране. •Разработена е обща информационна брошура с пет подлистника към нея за популяризиране на новите възможности

7 ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 6. Извършване на външен одит на проекта Постигнати резултати: •Има представени два одитни доклада •На 11.12.2010 г. е представен окончателния доклад

8 ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 7. Дейности за информация и публичност Постигнати резултати: •Публикуване на информация за проекта на сайта на Народното събрание •На 08.12.2010 г. бе проведена пресконференцията за представяне на резултатите от проекта •Информационните материали бяха отпечатани съгласно предвиденото в проекта

9 ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” •Информационният портал на Народното събрание се намира на адрес: www.parliament.bgwww.parliament.bg •Информационно-административният център се намира в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І” № 1 (вход от бул. „Княз Дондуков”) и работи с граждани всеки работен ден от 9.30 до 16.30 ч. Телефони: 02/939-24-04; 939-24-04; 939-25-30 и 939-24-89. Електронна поща: infocenter@parliament.bg и priemna@parliament.bg. Хора с увреждания могат да ползват услугите на центъра в стая № 2П на партерния етаж в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І” № 1 (вход „Знеполе” от бул. „Цар Освободител”).

10 Благодарим за вниманието! Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Download ppt "“МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО”"

Similar presentations


Ads by Google