Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Проект „Регенерацията – шанс за устойчивото развитие на българските общини” Представяне опита на Община Смолян Арх. Антоанета Топалова.

Similar presentations


Presentation on theme: "Проект „Регенерацията – шанс за устойчивото развитие на българските общини” Представяне опита на Община Смолян Арх. Антоанета Топалова."— Presentation transcript:

1 Проект „Регенерацията – шанс за устойчивото развитие на българските общини” Представяне опита на Община Смолян Арх. Антоанета Топалова

2 Реконструкция на сгради на бившето III основно училище “Мария Иванова – Наталия” и неизползваема сграда на ОДЗ №11 “Митко Палаузов”, намиращи се в гр. Смолян, кв. Райково, за нуждите на Център за професионално обучение  Проектът се финансира от българското и германското правителства и Община Смолян. Изпълнява се от “ГОПА Консултантс” по възложение на Германското Дружество за техническо сътрудничество /GTZ/ в рамките на Проект „Насърчаване на професионалното обучение на възрастни и заетостта” в РБългария.  На тази основа на 22.12.2005г. Община Смолян сключи Споразумение с Министерство на труда и социалната политика за изграждане на Център за професионално обучение по туризъм.

3 Сградата на III ОУ преди ремонта Автор на проекта за реновиране и преустройство на сградите: Екип, ръководен от арх. Мария Люнчева

4 Българо-германски център за професионално обучение /БГЦПО/  Създаден с ПМС 283/23.11.2007г. към Министъра на труда и социалната политика.  Дейността на центъра е свързана с организиране и провеждане на професионално ориентиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за усвояване на ключови компетентности на възрастни в областта на туризма, както и консултиране на начинаещи предприемачи и предприемачи в малкия и средния бизнес.

5 БГЦПО - Смолян  Притежава лицензия 200912804/10.12.200 9г. за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.

6

7 Професионални направления:  1. Администрация и управление  2. Приложна информатика  3. Хранителни технологии  4. Градинарство  5. Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  6. Пътувания, туризъм и свободно време  7. Фризьорски и козметични услуги

8 След ремонта 1. Реновираното ОДЗ 11 2. Стая в хотелската част

9 „ Създаване на съвместен практико-приложен център за образователен, изследователски и други форми на устойчив туризъм и управление на туристическите дестинации” в с. Момчиловци.  Проектът предвижда реновиране на сградата на старото училище в с. Момчиловци, публична общинска собственост, която в момента е в изключително лошо състояние и практически неизползваема, и превръщането й в съвременен център за образователен и изследователски туризъм. Центърът ще има за цел извършването на проучвателни и маркетингови изследвания на природните и културни ресурси на региона, създаване на възможности за непрекъсната квалификация на заетите в свързаните сектори и привличане на доброволчески ресурси от академичните среди за практико-приложни изследвания, на база на които да се създават продукти за устойчив туризъм в региона и да се осъществи промяна в профила на туристите, които в бъдеще трябва да бъдат привличани в Родопите.

10 Старото училище в с. Момчиловци

11 „Създаване на съвместен практико-приложен център за образователен, изследователски и други форми на устойчив туризъм и управление на туристическите дестинации” в с. Момчиловци. “Създаване на Център за доброволчески, академичен, научен и образователен туризъм (ДАНО Център) ”  Проектът се изпълнява от Национално движение „Българско наследство” в партньорство с Община Смолян и Западно-норвежкия изследователски институт и с финансовата подкрепа на Иновация Норвегия на Норвежкото правителство чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.  Общата стойност на проекта е 695 000 евро, от които 590 000 са предоставени от Норвежкото правителство, 70 000 са принос на Община Смолян, а останалите 35 000 евро се осигуряват от Национално движение „Българско наследство”.

12 Дейностите по проекта включват:  - Реконструкция и частично оборудване на сградата на старото училище в село Момчиловци, което ще отвори вратите си за новия ДАНО Център;  - Създаване и маркетинг на нови туристически продукти, насочени към специализирани клиенти – учени, университетски групи, просто любопитни туристи. За самия процес на създаване на тези нови продукти ще се приложат принципите именно на ДАНО туризма – ще работят университетски студенти с преподавателите си на място;  - Работа с предприемачите, културните и образователните организации, местните власти и неправителствените организации в района за подготовката им да предлагат услуги за тези специализирани групи посетители;  - Подготовка на екипа на ДАНО центъра за неговата бъдеща дейност и необходимите материали за представянето му.

13 Как ще изглежда новият ДАНО център? Автор на проекта: Екип, ръководен от арх. С. Стоянова, фирма “АРДИЗ” ЕООД

14 На какъв етап е проекта в момента?  Избран е изпълнител на строително-ремонтните дейности.  На 12.05.2010г. е издадена строителна линия и започват дейностите по реконструкция на сградата.  Предвижда се строително-ремонтните работи да приключат м. Декември 2010г.

15 Съответствие на проектите с Общински план за развитие  Приоритет 1: Целогодишно предлагане на туристически услуги  Мярка 3: Туристически маркетинг и промоция  Мярка 4: Регионален туристически клъстер  Дейност: Изграждане на център за обучение, квалификация и сертифициране на работещите в сферата на туристическите услуги.  Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот  Цел 1: Създаване на условия за модерно, достъпно, непрекъснато и качествено образование и възпитание  Мярка 1: Подобряване на обучителната среда – постигане на ефективно управление на наличните общински ресурси в образованието  Дейност: Ремонт и адаптиране на сгради общинска собственост: детски градини, училища, общежития и др.; развитие на следдипломни програми за обучение  Цел 2: Насърчаване на заетостта и развитие на пазара на труда  Мярка 1: Развитие на предприемачеството чрез обучение по бизнес управление, различни професионални направления


Download ppt "Проект „Регенерацията – шанс за устойчивото развитие на българските общини” Представяне опита на Община Смолян Арх. Антоанета Топалова."

Similar presentations


Ads by Google