Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ” ОБУЧЕНИЕ за изграждане и укрепване на капацитета по отношение провеждането на интеграционната политика Успешни международни.

Similar presentations


Presentation on theme: "ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ” ОБУЧЕНИЕ за изграждане и укрепване на капацитета по отношение провеждането на интеграционната политика Успешни международни."— Presentation transcript:

1 ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ” ОБУЧЕНИЕ за изграждане и укрепване на капацитета по отношение провеждането на интеграционната политика Успешни международни практики за интеграция Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

2 От къде да черпим информация по тази тема?  МАЙПЕКС (MIPEX): http://www.integrationindex.eu/http://www.integrationindex.eu/  Европейски портал за интеграция: http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfmhttp://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm  Наръчник по интеграция за формиращите публични политики и професионалисти, които работят по въпросите на интеграцията на имигрантите в Европа  2004 г. 1-во издание с фокус върху темите за въвеждащи курсове за новопристигнали имигранти и индикатори за интеграция: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/doc/handbook_integration.pdf http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/doc/handbook_integration.pdf  2007 г. 2-ро издание с фокус върху жилищното настаняване, достъпа до здравеопазване, социални услуги, роля на местните власти и структурите на гражданското общество: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/2007/handboo k_2007_en.pdf http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/2007/handboo k_2007_en.pdf Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

3 От къде да черпим информация по тази тема?  2010 г. 3-то издание с фокус върху обмена на добри практики, средствата за масова информация, овластяване на имигрантите, платформи за диалог и др. http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_12892_964180717.pdf http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_12892_964180717.pdf  Годишни доклади по миграция и интеграция - http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/integration/fsj_immigration _integration_en.htm http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/integration/fsj_immigration _integration_en.htm  За България: Наръчник за институциите отговорни за процесите за интеграция на имигрантите в българското общество - http://integration.kzd.bg/ http://integration.kzd.bg/  Националните контактни точки - МТСП Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

4 MIPEX -Индекс за политиките на интеграция на имигрантите  Група за миграционни политики (Migration Policy Group) в партньорство с Британския Съвет и Европейската Комисия  Измерва политики по интеграция в 25 страни- членки на ЕС и Канада, Швейцария и Норвегия  Използва над 140 индикатора за измерване на политики, които създават богата картина на възможностите за имигрантите да участват в Европейските общества.  Обхваща само легално пребиваващите имигранти от трети страни Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

5 MIPEX -Индекс за политиките на интеграция на имигрантите  Покрива публични политики в шест области, които съпътстват имигранта по неговия път към пълноценна интеграция:  Достъп до пазара на труда  Събиране на семейството  Продължително разрешително за пребиваване  Политическо участие  Достъп до гражданство  Защита от дискриминация Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

6 MIPEX -Индекс за политиките на интеграция на имигрантите  Добра практика спрямо всеки индикатор за измерване на политики - спазен е най-високият европейски стандарт, въз основа на Конвенциите на Съвета на Европа или Директивите на ЕС.  При минимални стандарти в дадена област, се използват препоръките на европейско ниво.  За измерването на публичните политики във всички страни-членки се използват едни и същи стандарти, което предоставя еднаква база за сравнение. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

7 Защо е полезен MIPEX?  Представя нагледно, до колко дадена държава се приближава до добрите международни практики  Позволява сравнение между различни страни в шестте области на публични политики  Представя вече изпробвани добри практики за интеграция  Служи като платформа за дискусия и обмен на информация по политиките на интеграция между всички заинтересовани страни – държавите- членки на ЕС, местните общности, НПО и самите имигранти Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

8 Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

9 Индекс за Австрия Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

10 Индекс за Швеция Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

11 Избрани добри практики от международния опит  Включване на мерки за интеграцията на имигранти във всички публични политики  Въвеждащи програми за новодошлите  Достъп до услуги  Жилищно настаняване  Интеграция в града  Икономическа интеграция  Повишаване на осведомеността: информиране на мненията и активизиране на обществеността  Публично овластяване  Овластяване на имигрантите  Платформи за диалог Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

12 Включване на мерки за интеграцията на имигранти във всички публични политики (mainstreeming)  ОПИ 10: Включването на политики и мерки за интеграция във всички съответстващи сфери на политиката и нива на управление и обществени услуги, е ключов елемент в процеса на взимането на политически решения и тяхното изпълнение.  ОПИ 6: Достъпът на имигрантите до институциите и обществените блага, до публичните и частни услуги, основан на равенство и без дискриминация е главно условие за по-добра интеграция  Да бъдат адаптирани политики, които имат различно въздействие върху различните хора, така че да бъдат премахнати пречките пред равния достъп. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

13 Пример: Специализирана структура на местно ниво Общинската дирекция за интеграция и многообразие във Виена, Австрия  Създадена с решение на Общинския съвет през 2004 (MA17).  Състои се от 48 служители, 20 работещи в децентрализираните офиси в 7 различни части на Виена. 2/3 от служителите са с имигрантски произход. Те идват от 14 различни страни и говорят повече от 23 различни езика  Подпомага другите общински структурни звена да провеждат политики, ориентирани към многообразието – например регионалните офиси, където има чуждестранно население  Окуражава регионалните офиси да предоставят услуги на езиците на имигрантите Интернет страница: www.wien.gv.at/integration/ Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

14 Пример: Специализирана структура на местно ниво 2 Общинската дирекция по интеграция в Щутгарт, Германия  Отчита се директно на кмета – интеграционните въпроси са част от политическия дневен ред на местно ниво  Извършва технически мониторинг над останалите административни единици и общински фирми  Има собствен бюджет и инициира проекти с широк кръг от партньори на местно ниво, фокусирани най-вече върху трансфера на междукултурни знания и компетенции и разпространение на добри практики  Подпомага се от Международен комитет към Общинския съвет, които извършва политически мониторинг – експертна група, която следи сфери на дейност,които са пряко свързани с интеграцията на имигранти Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

15 Идея от България:Проект Отворени градове/Open Cities: Имиграцията - принос за успеха на града Отдел Миграция към Столична община, които да се занимава с миграционни въпроси и към който ще функционират следните подотдели:  Подотдел „Информация” : Информационни табели на български и английски език, Информационни центрове - един централен информационен офис и други малки, разпределени по райони. Интернет сайт на отдела, включващ подробно описание на най-разпространете езици за дейността и функционирането му; Телефон за информация – единен номер за София с тонално набиране и възможност за свързване с оператор, на който може да бъде получена информация; Брошури с информация за средностатистическите цени на основните продукти и услуги; заведения за хранене и развлечения.  Подотдел „Култура”: Организиране на един отворен тип соарета с цел запазване на културната принадлежност на чужденците и популяризирането й сред местното население. Тези мероприятия могат да бъдат осъществени на общински терени, например читалищата Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

16 Идея от България: Проект Отворени градове/ Open Cities - 2  Подотдел „Образование”: Организиране на безплатни курсове за изучаване на български език за чужденци. Освен изучаването на езика, в курсовете да бъдат представяни българската култура и традиции, Безплатни курсове по английски език за служителите на полицията,медицинския персонал и общинската администрация. За педагозите да се предлагат курсове за работа с деца, говорещи чужд език, което да се приема като допълнителна квалификация.  Подотдел „Жилищно настаняване и работа”: За новодошлите да се предоставя помощ при намиране на жилища, връзка с университетските общежития, брокерски къщи и частни наемодатели, Създаване на условия работодателите да предлагат работни места и да намират необходимите им кадри. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

17 Въвеждащи програми за новодошли имигранти. Примери:  Езикови, културни курсове  Законодателство, професионална ориентация  Социална ориентация  Интеграционен център, финансиран от община Гент, Белгия  Интернет страница: www.gent.be/integratiedienst/ Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

18 Наръчник за новодошли имигранти  Обща информация  Правна рамка  Образование и култура  Гражданско участие и др. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

19 Достъп до услуги  Равен достъп до услуги  Многообразието често води до различни/специфични нужди (не само от културно и езиково естество) Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

20 Пример: Регионална здравна стратегия за етническите малцинства  Създадена от Здравната служба на Източен регион през 2003г.  Изследва бариерите пред предоставянето на здравни услуги  Открива, че много от услугите на Спешните центрове и услугите за бременни и родилки не са пригодени за нуждите на имигрантите  Резултат: Включва специализирани мерки в стратегията, като например развиването на преводачески услуги при здравното обслужване  Интернет страница: www.hse.ie Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

21 Пример: Наръчник за работа със стари хора и етнически малцинства  Изследва се достъпът на стари хора и имигранти до социални и здравни услуги  Резултат: наръчник с минимални изисквания и добри практики  Например: Специален служител и форум с представители на стари хора, имигранти и техните НПО и лобиране пред заинтересованите страни за промени  Интернет страница: www.leeds.gov.uk/seem/ Contact: seem@leeds.gov.uk Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

22 Пример: Предоставяне на специални образователни услуги на имигрантите и техните деца  Междукултурни посредници/медиатори – развиване на връзки между дома, училището и местната общност  Обучение по майчиния език на имигрантите в училище  Включване на предмет ”Многообразие” – образование за различните култури и развиване на толерантност към различното.  Интернет страница: Публикация ‘Интеграция на децата с имигрантски произход в училищата на Европа”  http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation? pubid=045EN Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

23 Пример: Услуги предоставяни от полицията  Партньорство между полицията и общината в Кардиф  Полицията:какво да се прави при расова дискриминация, домашно насилие, права и задължения  Резултати:  За имигрантите: Повишено доверие в полицията, доброволци/работа към Обществените отряди към Полицията  За полицията: своеобразно образование за различните култури и развиване на разбиране за различното.  Интернет страница:проект Policesol, www.cardiff.gov.uk Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

24 Пример: Социална медиация/посредничество за бежанци в Унгария  Проект на НПО “Менедект”  Посредник между ползвателите на услуги и структурите на държавно и местно ниво, които ги предоставят  След края на проекта – развиване и координация на система за управление на нуждите  Важен играч на нивото на правене на публични политики Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

25 Жилищно настаняване  ОПИ 7: Честото взаимодействие между имигрантите и гражданите на държавите – членки е основен механизъм за интеграция. Общи форуми, междукултурен диалог, обучения относно имигрантите и тяхната култура способстват за подобряване взаимодействието между имигрантите и гражданите на държавите – членки  Равен достъп до пазара на недвижими имоти  Пряка и непряка дискриминация:  Завишен наем и депозит, изискване на ненужни документи, непризнаване на гарант  Нежелание за продажба, даване под наем  Нужда от жилищно настаняване на социална основа – много ограничено Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

26 Примери:  В Испания: Регионалните програми за имиграция и интеграция гарантират на наемодателя, че наемът и евентуални щети ще бъдат покрити.  Каталонското правителство например, е създало мрежа за социално жилищно настаняване и осигурява заеми за депозит, гаранти и застраховки.  В Италия: Проект ‘Un tetto per tutti’  Бъдещи собственици – имигранти или италианци, обновяват или строят къщи на общински земи. Местните експерти и НПО осигуряват техническа и логистична помощ и достъп до банкови заеми.  От 2002 до 2007 са построени 52 нови къщи с помощта на 72 семейства, от които половината са имигрантски. Заемите и доходите от наем осигуряват устойчивост на проекта. Интернет страница: CENSIS, Housing Policies and Services for Immigrants in Italy, English Summary, Rome, November 2005, pp. 38-40 Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

27 Интеграция в града  Освен училищата, библиотеките/читалищата на местно ниво също могат да бъдат важен партньор в усилията за интегриране на имигрантите.  Примери: В Дания, две от градските библиотеки на Орхус, предлагат ИТ курсове на живущите в квартали, които нямат домашен достъп до интернет.  Специален фокус на проекта, финансиран от програмата УРБАН, е поставен върху жените от имигрантски произход и други социално уязвими групи, които нямат възможност или време да придобият тези ИТ умения.  18 месечната програма предлага курс по компютърни умения и интернет, но също така обучава избрани участници да бъдат ИТ обучители, което означава, че те могат да обучават други хора.  Интернет страница: www.urbanbydel.dk Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

28 Пример от България: Проект Глобални Библиотеки  Българските библиотеки – Място за достъп до информация за всеки  СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ на Програмата: Да се осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки чрез ползването на безплатен Интернет и други информационни и комуникационни технологии, за да се подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да се повиши качеството им на живот и да се ускори развитието на гражданското общество.  Интернет страница: http://glbulgaria.bg/http://glbulgaria.bg/ Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

29 Пример: Градските инициативи в Ротердам, Холандия  Цел: сближаване на новите и старите членове на местната общност.  Проектът ‘Mixen aan de Maas’ свързва подходящи членове на общността, предлага им общи инициативи и финансира минималните разходи.  План за действие ”Ислям и интеграция” - провеждат се публични дискусии и дебати между чуждестранните и местните членове на общността по темите “Ценности и норми според конституционната държава и Исляма”, “Позиция на жената”, “Сигурност и тероризъм”, и др.  Интернет страница: www.mensenbieb.nl Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

30 Икономическа интеграция  ОПИ 3: Заетостта е ключов елемент в процеса на интеграция, основен за включването на имигрантите, за участието и приноса им в приемащите страни  Също ОПИ 5 за образованието и ОПИ 6 за достъпа до институции, блага и услуги, наемане на работа и самонаемане  Достъп до пазара на труда и как моделите на имиграция да спомогнат търсенето и предлагането да бъдат в синхрон  Умения в контекста на пазара на труда  Анти-дискриминационни стратегии и създаване на климат, където “многообразието” е ценност Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

31 Примери: Добро съответствие между търсене и предлагане в Естония  В един от регионите на Естония са идентифицирани нужди от работна ръка в определени пазарни ниши – в сферата на услугите, ИТ, туризма.  В съответствие на търсенето на пазара на труда са проведени курсове за безработните рускоговорящи имигранти. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

32 Примери: Умения за търсене и намиране на работа  В Белгия това се прави въз основа на партньорство между Регионалните бюра по труда и НПО  НПО прави “одит на уменията”, провежда обучение в съответствие с установените нужди и подпомага имигрантите да се сдобият с нужните документи за започване на работа  След това Бюрото по труда ги подпомага да си намерят работа в съответствие в техния профил Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

33 Примери: Оценка и валидиране на уменията на имигрантите  В Дания специализирани центрове за бежанци и имигранти помагат на общинските власти и на бизнеса да напасват уменията на имигрантите към нуждите на пазара на труда.  Въз основа на оценка на уменията, имигрантът получава сертификат, който е наличен и он-лайн.  Центровете дават и препоръки на имигранти, които преди не са работили в Дания. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

34 Примери: Пригодяване на вече съществуващи умения на имигрантите  Във Виена НПО подпомагат имигрантите чрез специализирани курсове въз основа на техния предишен опит и квалификация.  Възможност за стажове, връзки с работодатели и университети, образователни центрове  Интернет страница: www.interculturexpress.atwww.interculturexpress.at  В Швеция – три месеца изпитателен срок за имигранти, които нямат трудов стаж. Ако не се стигне до наемане на имигранта, му се издава сертификат. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

35 Примери: Професионална ориентация на младежи с имигрантски произход  Във Франция – система от ментори  Пенсионери ориентират младежи, идентифицирани чрез местните Бюра по труда  Менторите работят на доброволни начела и са обучавани от държавата Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

36 Примери: Анти-дискриминационни мерки на работното място  През 1999г. Италианската компания “Електролукс” приема колективно споразумение за интеграция.  Една от мерките – гъвкави платени и неплатени отпуски до 50 дни, за да могат имигрантите да прекарват повече време с близките си от страните на произход.  Това води до спад в нерегламентираните отпуски. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

37 Примери: Подкрепа при самонаемане  В Швеция – Асоциация на предприемачите от етническите малцинства  32 бизнес консултанта  Информация на 23 езика, обучение за данъчната система, как се прави бизнес план, социална медиация/посредничество, превод на документи  Награда “Предприемач на годината”  Интернет страница: www.ifs.a.se/eng_start.php  В Италия – Банката BCC предлага микро кредити на предприемачи от имигрантски произход  1 милион Евро са налични за такива креди, таванът е 6000 Евро и се отпускат без да е необходим гарант, с лихва от 2% Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

38 Повишаване на осведомеността: информиране на мненията и активизиране на обществеността  ОПИ 1, 6, 7 и 9 в подкрепа на идеята, че интеграцията е двупосочен процес на взаимно приспособяване между имигрантите и приемното общество.  Двете групи могат да установят връзка помежду си чрез често взаимодействие  Редица методики на проучване са на разположение на работещите в тази област  Европейските количествени проучвания:  Евробарометър,  Евростат,  Европейското проучване на работната сила и Европейското социално проучване  Предоставят сравними данни, отнасящи се до имиграцията и интеграцията на европейско равнище. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

39 Пример: Кампания за повишаване на информираността  Дългосрочна кампания на шотландското правителство „Една Шотландия, много култури“, пример Дъблин  цел да повиши осведомеността за отрицателното въздействие на расисткото поведение и положителния принос на лицата от различни култури за шотландското общество.  проследяване на расисткото поведение и случаите на расизма  оценка на въздействието и ефективността на кампанията сред нейната целева аудитория. Интернет страница: www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250 www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250  Проучване на общественото мнение и редовни интервюта сред имигрантската общност. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

40 Пример: Кампания за повишаване на информираността  Проектът „Хора като нас“ в Словашката република  цел да увеличи информираността и толерантността сред широката общественост, както и сред професионалистите, прилагащи политиката по миграцията.  Хората в новите приемни държави с малко имигрантско население трябва да научават за историите на имигрантите и за всекидневния, реален принос, който те дават.  Кампанията – по телевизията и на срещи с училищата, административните органи и граничните власти. www.ludiaakomy.sk Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

41 Публично овластяване. Примери:  Проектът на Торино 2000/2 „Турист у дома“: 600 местни жители да открият многообразието на магазините и ресторантите в своя град.  200 000 екземпляра от карти на кварталните мултикултурни атракции са били раздадени с местния вестник.  развита е зона с висока концентрация на имигранти благодарение на широкото участие на имигрантски предприемачи от квартала, които са успели да разнообразят своята клиентела. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

42 Публично овластяване. Примери:  „Библиотеката за инструменти“ в Лестър, Обединеното кралство: подкрепя развитието на нова междукултурна мрежа от музиканти.  ВВС организира публични покани за дарения на музикални инструменти втораупотреба.  Местната библиотека ги заема след това на новопристигнали в региона музиканти, търсещи убежище или бежанци.  Проектът предлага зала за изпълнение и финансира приобщаването им към местната музикална сцена. Интернет страница: www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrume nt%20Library%20CASE%20STUDY_INFO.pdf Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

43 Овластяване на имигрантите. Примери:  Оценка на потребностите  Между 2003 и 2008 година проектът „MiMi — С имигрантите за имигрантите“ е обучил 600 „междукултурни посредници“ за имигранти в 35 германски града.  Те са осъществили 900 прояви на 32 езика, разяснявайки германската здравна система и свързани с нея теми на около 10 000 души от имигрантски произход, а други 100 000 са били обхванати чрез листовки и наръчник по здравеопазване. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

44 Платформи за диалог.  1 ОПИ: интеграцията като двупосочен процес на взаимно приспособяване от всички имигранти и постоянно пребиваващи лица на държавите-членки.  Правителствата се насърчават както да се включват в политиката на интеграция, така и да съобщават ясно техните взаимни права и задължения.  Основен механизъм, в съответствие със седмия Общ основен принцип, е честото и съдържателно взаимодействие на местно равнище между местните постоянно пребиваващи лица както със, така и без имигрантски произход. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

45 Платформи за диалог. Примери:  Форумът „Minderheden“ е независима организация, обединяваща 15 федерации на повече от 1000 местни имигрантски организации във Фландрия и Брюксел.  Възможност да участва в диалози с правителството и да влияе на дневния му ред.  Състои се от работни групи и платформи за своите членове.  Правителството има „пряк път“ до различни малцинствени групи, без да рискува да избере една от тях като „произволен говорител“.  Членовете могат да се изказват чрез форума и да използват структурите му за изграждане на капацитета на своята организация. www.minderhedenforum.be Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

46 Платформи за диалог. Примери:  Форумът за бежанци и имигранти в Манчестър  Цел: да овласти бежанците и търсещите убежище да изразяват специфичните си потребности и очаквания като информация за процеса на местно и национално вземане на решения.  Укрепва взаимното уважение и сътрудничеството сред бежанците и имигрантите в Манчестър и предоставя пространство за обмен на умения, информация и ресурси.  Стартира през 2006 г. въз основа на Хартата на бежанците в Манчестър — декларация за правата и задълженията, написана от бежанците и търсещите убежище и одобрена от 100 лица, отговорни за създаването на политиката и за формиране на общественото  мнение в Манчестър, включително от градския съвет. Интернет страница: www.mrsn.org.uk/forum Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»

47 Платформи за диалог. Примери:  През 2008 г. управителният съвет за развитие на градския съвет на Дъблин стартира „Към интеграция: градска рамка“ — нова рамка за сътрудничество между държавата, местното управление, бизнеса и социалните партньори.  Заинтересованите страни в платформата са насърчавани да изграждат партньорства за изпълнение на политиката за интеграция.  Така например те преразглеждат и адаптират своите политики и приоритети въз основа на обща Харта на ангажимента от 10 точки.  Платформата има за цел да действа като отправна точка за консултации с имигрантските общности за идентифициране на ключовите проблемни области, както и като посредник при Годишния диалог за интеграция и при форумите за интеграция на местно равнище. Интернет страница: www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Министерство на труда социалната политика Проект BG EIF 2008/02-07.01 «Подкрепа за интеграция», Организация-изпълнител: Сдружение «Европа и Ние»


Download ppt "ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ” ОБУЧЕНИЕ за изграждане и укрепване на капацитета по отношение провеждането на интеграционната политика Успешни международни."

Similar presentations


Ads by Google