Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ МАЙ 2014 г..

Similar presentations


Presentation on theme: "ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ МАЙ 2014 г.."— Presentation transcript:

1 ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ МАЙ 2014 г.

2 КАК СЕ КАНДИДАТСТВА 1. Учениците трябва да са издържали успешно изпита (с оценка най-малко 3,00) на конкурсните изпити: по БЕЛ и по математика; а за училищата по изкуствата – и по съответния предмет 2. На учениците трябва да бъде издадено удостоверение за завършен седми клас:  За целта: родителите подават заявление до директора на училището /чрез класния ръководител/ в срок до 13 юни

3 ДОКУМЕНТИ, с които се кандидатства за класиране 1. Удостоверение за завършен седми клас – копие /представя се и оригиналът/ 2. Акт за раждане – копие; 3. Служебна бележка с резултатите от изпитите – копие и оригинал; 4. Медицинско удостоверение – за професионални, спортни профили и изкуства; 5. Заявление по образец, където се подреждат желанията – за утвърдените паралелки – задължително с родител!

4 СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ с резултатите от изпитите Получават се в училището от 10.06. до 12.07.2014 г.

5 РЕЗУЛТАТИ от изпитите  Обявяват се до 04.06  Родителите и учениците имат право да видят писмената работа – в допълнително обявен ден – до 5 дни след обявяване на резултатите

6 КЪДЕ се подават документите В училище – гнездо, където ще има цялата информация за кандидатстване

7 КОГА се подават документите за участие в класиране І етап на класиране – 17 – 20.06  Обявяване на приетите – до 26.06  ЗАПИСВАНЕ на приетите или подаване на заявления за участие във втори етап /за тези, които не са приети по първо желание/ – 27 – 01.07 в училището, където са приети  Записването става с оригинала на удостоверението за завършен седми клас

8 КОГА се подават документите за участие в класиране ІІ етап на класиране  Обявяване на приетите – до 04.07  Записване на приетите – 07.07 – 09.07  За втори етап заявление могат да подадат само тези, които не са класирани по първо желание – в училището, където са класирани;  Учениците автоматично участват във втори етап, ако не са приети на първи етап

9 ІІІ етап на класиране – 11 – 15.07  Отново се подават заявления в училището – гнездо  Могат да се пренареждат желанията  Кандидатства се за незаетите места  Обявяване на приетите до 17.07  ЗАПИСВАНЕ – 18 – 21.07 КОГА се подават документите за участие в класиране

10  Обявяване на записаните след трети етап и брой свободни места – до 22.07  Попълване на незаетите места – до 28.07 – по график, определен от директора на училището  Утвърждаване на паралелките – до 31.07 КОГА се подават документите за участие в класиране

11 КАК да подредите желанията си!!! Учениците ще бъдат класирани по реда на желанията и в зависимост от бала. Подредете желанията така, че на първите места да бъде тази паралелка, в която най-много желаете да учи детето Ви!

12 КЪДЕ МОГАТ ДА УЧАТ УЧЕНИЦИТЕ В VІІІ КЛАС 1. Остават в VІІІ клас в същото училище, ако не кандидатстват 2. Могат да кандидатстват:  В профилирани общообразователни училища  в професионални гимназии  в спортни училища и училища по изкуства  в неограничен брой училища и паралелки

13 17 СОУ “Дамян Груев” с ранно чуждоезиково обучение За учениците в нашето училище: план – прием 2014 / 2015 Прием след VII КЛАС - Чуждоезиков профил Профилираща подготовка: Английски език – интензивно обучение в VІІІ клас Френски език География и икономика Информатика  Балообразуващи предмети: Оценката от изпита по: Български език и литература х 2 Математика х 2 Оценката от удостоверението за VІІ клас по Български език и литература х 1 Математика х 1

14 17 СОУ “Дамян Груев” с ранно чуждоезиково обучение  НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА :  Условия за успешно развитие на учениците  Обучение на английски и френски език  Графичен дизайн  Обмен и дейности по европейски и училищни проекти

15

16 17 СОУ “Дамян Груев” с ранно чуждоезиково обучение  европейски измерения в образованието  участие в дейности на Европейския съюз  допълнителни часове за практическа употреба на езиковите знания  посещения в страните на изучаваните езици  участия в регионални и национални състезания  съвременни компютърни зали с интернет  интерактивно обучение

17


Download ppt "ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ МАЙ 2014 г.."

Similar presentations


Ads by Google