Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

EContentplus. Цифровата информация е полезна...... само, когато намираш това, което търсиш! з.

Similar presentations


Presentation on theme: "EContentplus. Цифровата информация е полезна...... само, когато намираш това, което търсиш! з."— Presentation transcript:

1 eContentplus

2 Цифровата информация е полезна...... само, когато намираш това, което търсиш! з

3 eContentplus

4 Специфичните цели на проекта Разгръщане на Web-база от образователни ресурси, използвайки многоезикови речници, които подпомагат крайните потребители в търсенето, достъпа и използването на научни и образователни ресурси;Разгръщане на Web-база от образователни ресурси, използвайки многоезикови речници, които подпомагат крайните потребители в търсенето, достъпа и използването на научни и образователни ресурси; Разработване на методология за оформяне (дизайн), изразяване и представяне на образователни практики по общодостъпен и разбираем начин;Разработване на методология за оформяне (дизайн), изразяване и представяне на образователни практики по общодостъпен и разбираем начин; Интегриране на пълна система от средства, поддържаща всички стадии на веригата: създаване, публикуване, откриване, овладяване, достъп и използване на материали с образователно съдържание по природни науки;Интегриране на пълна система от средства, поддържаща всички стадии на веригата: създаване, публикуване, откриване, овладяване, достъп и използване на материали с образователно съдържание по природни науки; Създаване и верификация на серия на новаторски образователни сценарии, използващи цифрови ресурси;Създаване и верификация на серия на новаторски образователни сценарии, използващи цифрови ресурси; Разработване на методология за определяне на ефекта от предложения подход относно ефективността на процеса на обучение;Разработване на методология за определяне на ефекта от предложения подход относно ефективността на процеса на обучение; Принос към развитие на нова генерация граждани, които имат научни познания и поради това са по-добре подготвени за работа в свят, който се влияе все повече от науката и технологиите.Принос към развитие на нова генерация граждани, които имат научни познания и поради това са по-добре подготвени за работа в свят, който се влияе все повече от науката и технологиите.

5 eContentplus Участници в проекта Q-PLAN Astrophysics Research Institute of the Liverpool John Moores Univ. Ellinogermaniki Agogi Växjö University FORTH – Skinakas Observatory Shumen University National Technical University of Athens University Of Jyväskylä University of Bayreuth UBT European Physical Society Education Highway Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur City of Helsinki, Education Department BG Schwechat HEUREKA

6 eContentplus The D-Space Project

7 eContentplus The Schools Observatory Project

8 eContentplus Възможностите, които предлага проектът КОСМОС on-line достъп до мрежата от роботизирани телескопи;on-line достъп до мрежата от роботизирани телескопи; достъп до научноизследователска база от данни и архиви;достъп до научноизследователска база от данни и архиви; достъп до образователни материали и интерактивни инструменти;достъп до образователни материали и интерактивни инструменти; достъп до дидактически ресурси;достъп до дидактически ресурси; материали, ориентирани към ученици и студенти;материали, ориентирани към ученици и студенти; курсове за онлайн обучение на ученици и студенти;курсове за онлайн обучение на ученици и студенти; участие в научни състезания;участие в научни състезания; участие в конференции, семинари и летни училища;участие в конференции, семинари и летни училища; информация за астрономически събития.информация за астрономически събития.

9 eContentplus

10

11

12

13

14 Наблюдавай с “Космос”

15 eContentplus …и получи изображения с високо качество

16 eContentplus

17

18

19 COSMOS Interactive Applications Innovative Lectures, Game-based LearningInnovative Lectures, Game-based Learning Developed by FH Joanneum, GrazDeveloped by FH Joanneum, Graz –FlyPen „Solar System“ (with Quiz; en/de) –Mobile Cosmos –Space Drive –To New Frontiers –Magic 3D Book –… Applications are integrated inApplications are integrated in COSMOS Scenarios FlyPen, Space Drive, MoCo [FH Joanneum, Graz]

20 eContentplus COSMOS Mobile

21 eContentplus Създадените сценарии трябва да бъдат в съответствие с един от приетите в проекта съвременни педагогически модели Създадените сценарии трябва да бъдат в съответствие с един от приетите в проекта съвременни педагогически модели.

22 eContentplus Разработването на образователни сценарии е една от най- сериозните дейности по проекта КОСМОС.

23 eContentplus

24 Работна среща с учители по проект КОСМОС септември 2008, Варна

25 eContentplus Работна среща с учители по проект КОСМОС ноември 2008, Шумен

26 eContentplus Работна среща с учители по проект КОСМОС март 2009, Търговище

27 eContentplus Сценарии на български език

28 eContentplus

29 Компютърна симулация на въртенето на Юпитер

30 eContentplus


Download ppt "EContentplus. Цифровата информация е полезна...... само, когато намираш това, което търсиш! з."

Similar presentations


Ads by Google