Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kidung 16. Panyuwun lan pangalembana Ingkang trusing manah Konjuk mring kang maha wilasa Aneng pasamuwan Saking lubering piw’las Tuwan Tuwan karsa nrimah.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kidung 16. Panyuwun lan pangalembana Ingkang trusing manah Konjuk mring kang maha wilasa Aneng pasamuwan Saking lubering piw’las Tuwan Tuwan karsa nrimah."— Presentation transcript:

1 Kidung 16

2 Panyuwun lan pangalembana Ingkang trusing manah Konjuk mring kang maha wilasa Aneng pasamuwan Saking lubering piw’las Tuwan Tuwan karsa nrimah Pasambat lan pandonganipun Kang sarwa tumirah Panyuwun lan pangalembana Ingkang trusing manah Konjuk mring kang maha wilasa Aneng pasamuwan Saking lubering piw’las Tuwan Tuwan karsa nrimah Pasambat lan pandonganipun Kang sarwa tumirah

3 2. Asma Tuwan den alembana Sepinten pintena Klepatan kula Tuwan karsa Ngapunten sadaya Rahayu tiyang kang piniji Umarek mring Tuwan Kang sarta klilan sami manggen Padaleman Tuwan 2. Asma Tuwan den alembana Sepinten pintena Klepatan kula Tuwan karsa Ngapunten sadaya Rahayu tiyang kang piniji Umarek mring Tuwan Kang sarta klilan sami manggen Padaleman Tuwan

4 3. Ing ngriku kula kableberan Sih kawlasan Tuwan Ing ngriku kula kaesokan Salaming kaswargan Tuwan maringi kakuwatan Mring tiyang kang nglumpruk Anglejarken kaprihatosan Ing manah kang trenyuh 3. Ing ngriku kula kableberan Sih kawlasan Tuwan Ing ngriku kula kaesokan Salaming kaswargan Tuwan maringi kakuwatan Mring tiyang kang nglumpruk Anglejarken kaprihatosan Ing manah kang trenyuh

5 4. Dhuh andel andel pitulungan Ing sagung pra bangsa, Purba wisesa lan Pangeran Ing alam sadaya, Pangwasa Tuwan mengku bumi Dene pangreh Tuwan Tansah kawuryan mring pra jalmi Ing saenggen nggennya 4. Dhuh andel andel pitulungan Ing sagung pra bangsa, Purba wisesa lan Pangeran Ing alam sadaya, Pangwasa Tuwan mengku bumi Dene pangreh Tuwan Tansah kawuryan mring pra jalmi Ing saenggen nggennya

6 5. Sih Tuwan angayomi kula Siyang klayan ratri Bumi rinoban ing berkahnya, Tur anyarambahi Mring manungsa lan sato kewan Sagunging pra titah Sami den ingah dening Tuwan Ingkang mahamirah 5. Sih Tuwan angayomi kula Siyang klayan ratri Bumi rinoban ing berkahnya, Tur anyarambahi Mring manungsa lan sato kewan Sagunging pra titah Sami den ingah dening Tuwan Ingkang mahamirah

7


Download ppt "Kidung 16. Panyuwun lan pangalembana Ingkang trusing manah Konjuk mring kang maha wilasa Aneng pasamuwan Saking lubering piw’las Tuwan Tuwan karsa nrimah."

Similar presentations


Ads by Google