Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Masmur 139 Kidung 47.

Similar presentations


Presentation on theme: "Masmur 139 Kidung 47."— Presentation transcript:

1 Masmur 139 Kidung 47

2 Panggunggungmu mring Allah Sajegku dakluhurake K’lawan ati kang bungah
Masmur 139 Dhuh nyawaku asumyaka Panggunggungmu mring Allah Sajegku dakluhurake K’lawan ati kang bungah S’lawase sinung umur Dak puji klawan masmur 2 3 4 5 6 7

3 Dhatan kwasa mitulungi
2. Aja ngandelake raja Kaanane mung lebu Dhatan kwasa mitulungi Miwah paring rahayu Lamun apegat nyawa Dyan lebur saciptanya 1 3 4 5 6 7

4 Arahayu wong kang darbe Pamomong Hyang Ma’kwasa
3. Arahayu wong kang darbe Pamomong Hyang Ma’kwasa Wah tan darbe andel-andel Mung Pangeran ing swarga Rahayu wong sumendhe Mring Yehuwah Allahe

5 Pangeran yeku kang murba Pratala lan akasa Kasetyane dhatan ewah,
4. Pangeran yeku kang murba Pratala lan akasa Kasetyane dhatan ewah, Tan kendhat salamanya, Tansah dennya angreksa Mring para kagungannya

6 Pangeran kang paring adil Marang wong kaniaya, Wah angolehake bukti
5. Pangeran kang paring adil Marang wong kaniaya, Wah angolehake bukti Mring para kang alapa, Wong lelaran bandangan Sinungan kaluwaran

7 Pangeran kang ang'lekake Matanira wong wuta, Njejegake kang tumungkul
6. Pangeran kang ang'lekake Matanira wong wuta, Njejegake kang tumungkul Wah rempu atinira Randha lan bocah lola Rineksa kang santosa

8 Pangeran jumeneng Raja Langgeng ing salamanya,
7. Pangeran jumeneng Raja Langgeng ing salamanya, Sarta dhatan ewah gingsir Kasetyan lan kwasanya, Turun tumurun dennya Angreksa pasam'wannya

9


Download ppt "Masmur 139 Kidung 47."

Similar presentations


Ads by Google