Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kidung 45. Tuwan badhe kula puji Ingkang kanthi eklasing manah Wonten ngajenging pra ageng Ngungelaken pujining Allah Kawula badhe asujud Ngucap sukur.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kidung 45. Tuwan badhe kula puji Ingkang kanthi eklasing manah Wonten ngajenging pra ageng Ngungelaken pujining Allah Kawula badhe asujud Ngucap sukur."— Presentation transcript:

1 Kidung 45

2 Tuwan badhe kula puji Ingkang kanthi eklasing manah Wonten ngajenging pra ageng Ngungelaken pujining Allah Kawula badhe asujud Ngucap sukur dhumateng Gusti Dene sih kadarman Tuwan Lan kasetyan tan ewah gingsir Tuwan badhe kula puji Ingkang kanthi eklasing manah Wonten ngajenging pra ageng Ngungelaken pujining Allah Kawula badhe asujud Ngucap sukur dhumateng Gusti Dene sih kadarman Tuwan Lan kasetyan tan ewah gingsir

3 2. Nadyan sepinten-pintena Misuwurnya Asmaning Gusti Nging taksih linangkung Mulya prasetyanya Allah kang suci Sareng wonten sambat amba Tuwan karsa enggal nulungi Tuwan maringi santosa Ing tyas amba gantos tan keguh 2. Nadyan sepinten-pintena Misuwurnya Asmaning Gusti Nging taksih linangkung Mulya prasetyanya Allah kang suci Sareng wonten sambat amba Tuwan karsa enggal nulungi Tuwan maringi santosa Ing tyas amba gantos tan keguh

4 3. Para rajanipun bumi Badhe muji asma Paduka Sasampuning sami myarsa Pangandika ing lesan Tuwan Sami memuji lan matur Sagung sukur dumateng Allah Sami ngidungken pangrehNya Wit tetela kaluhuranNya 3. Para rajanipun bumi Badhe muji asma Paduka Sasampuning sami myarsa Pangandika ing lesan Tuwan Sami memuji lan matur Sagung sukur dumateng Allah Sami ngidungken pangrehNya Wit tetela kaluhuranNya

5 4. Saestu luhur Pangeran Dene Tuwan angudaneni Mring saliring tiyang andhap Nging kang digung Tuwan tan samar Lampah kawula kinepang Lan kinalang ing kasusahan Nanging Tuwan paring gesang Asta Tuwan paring kluwaran 4. Saestu luhur Pangeran Dene Tuwan angudaneni Mring saliring tiyang andhap Nging kang digung Tuwan tan samar Lampah kawula kinepang Lan kinalang ing kasusahan Nanging Tuwan paring gesang Asta Tuwan paring kluwaran

6 5. Allah mesti ngrampungaken Samukawis tumrap kawula Kawula kapitulungan asta Tuwan Ingkang kawasa Dhuh Gusti kadarman Tuwan Lan kawlasan langgeng slamanya Tuwan badhe boten nilar Mring pakaryan ing asta Tuwan 5. Allah mesti ngrampungaken Samukawis tumrap kawula Kawula kapitulungan asta Tuwan Ingkang kawasa Dhuh Gusti kadarman Tuwan Lan kawlasan langgeng slamanya Tuwan badhe boten nilar Mring pakaryan ing asta Tuwan

7


Download ppt "Kidung 45. Tuwan badhe kula puji Ingkang kanthi eklasing manah Wonten ngajenging pra ageng Ngungelaken pujining Allah Kawula badhe asujud Ngucap sukur."

Similar presentations


Ads by Google