Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kidung 22. Dhuh Allah mugi myarsakken Lan mugi njurungana Dhateng pasambat kawula Wit kesrakat lan papa Nyawamba Tuwan reksa De mursid sedya kula Mugi.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kidung 22. Dhuh Allah mugi myarsakken Lan mugi njurungana Dhateng pasambat kawula Wit kesrakat lan papa Nyawamba Tuwan reksa De mursid sedya kula Mugi."— Presentation transcript:

1 Kidung 22

2 Dhuh Allah mugi myarsakken Lan mugi njurungana Dhateng pasambat kawula Wit kesrakat lan papa Nyawamba Tuwan reksa De mursid sedya kula Mugi kapitulungana Dhuh Gusti gendholan amba Dhuh Allah mugi myarsakken Lan mugi njurungana Dhateng pasambat kawula Wit kesrakat lan papa Nyawamba Tuwan reksa De mursid sedya kula Mugi kapitulungana Dhuh Gusti gendholan amba

3 2. Dhuh Allah mugi melasi, De adreng sambat kula, Kawula Tuwan paringi, Bingah ing manah amba Nyawa kula, dhuh Gusti, Tan pegat nganti-anti, Dhateng Tuwan Allah amba, Mila Tuwan tulungana 2. Dhuh Allah mugi melasi, De adreng sambat kula, Kawula Tuwan paringi, Bingah ing manah amba Nyawa kula, dhuh Gusti, Tan pegat nganti-anti, Dhateng Tuwan Allah amba, Mila Tuwan tulungana

4 3. Agung kasaenan Tuwan, De rena angaksama, Langkung gung sih-kadarmannya Mring kang sami cilaka, Tiyang kang nyebut Tuwan Sami kapitulungan Mugi Tuwan myartakaken Swaraning pasambat amba 3. Agung kasaenan Tuwan, De rena angaksama, Langkung gung sih-kadarmannya Mring kang sami cilaka, Tiyang kang nyebut Tuwan Sami kapitulungan Mugi Tuwan myartakaken Swaraning pasambat amba

5 4. Dinten kribedan kawula Mesthi sambat mring Gusti, Wit tan wonten kang nyameni Tuwan kang nrimah puji Kang tumindak sadaya Nelakaken kwasanya, Dene dhatan wonten Allah Anjawi Tuwan piyambak 4. Dinten kribedan kawula Mesthi sambat mring Gusti, Wit tan wonten kang nyameni Tuwan kang nrimah puji Kang tumindak sadaya Nelakaken kwasanya, Dene dhatan wonten Allah Anjawi Tuwan piyambak

6 5. Para umat kang tumitah Badhe sami asujud Sarta nyaosaken urmat Dhateng kang Mahasuci Tuwan pyambak maluhur Nindakaken mukjijat Denenamung Tuwan piyambak Allahipun para umat 5. Para umat kang tumitah Badhe sami asujud Sarta nyaosaken urmat Dhateng kang Mahasuci Tuwan pyambak maluhur Nindakaken mukjijat Denenamung Tuwan piyambak Allahipun para umat

7 6. Kula mugi Tuwan wulang Ndherek karsa Paduka, Mlampaha ing margi Tuwan. Angen-angen kawula Mugi dipun tunggilna Mring pangabekti nyata Manah amba katuntuna Ngluhuraken asma Tuwan 6. Kula mugi Tuwan wulang Ndherek karsa Paduka, Mlampaha ing margi Tuwan. Angen-angen kawula Mugi dipun tunggilna Mring pangabekti nyata Manah amba katuntuna Ngluhuraken asma Tuwan

8 7. Dhuh Gusti, kawula nggunggung Asma Tuwan kang luhur, Kanthi gumulonging manah, Tansah kula luhurken, Wit agung kadarmannya Lan sih Tuwan mring amba, Karsa paring pitulungan Nyawamba kaentasaken 7. Dhuh Gusti, kawula nggunggung Asma Tuwan kang luhur, Kanthi gumulonging manah, Tansah kula luhurken, Wit agung kadarmannya Lan sih Tuwan mring amba, Karsa paring pitulungan Nyawamba kaentasaken

9 8. Tyang angkuh sami ngayoni Dhateng kula dhuh Allah, Tiyang ambek ngroda ngangkah Dhateng nyawa kawula Nanging Tuwan mahawlas, Asih, sabar lan setya. Tuwan mugi ngudaneni Klayansih dhateng kang abdi 8. Tyang angkuh sami ngayoni Dhateng kula dhuh Allah, Tiyang ambek ngroda ngangkah Dhateng nyawa kawula Nanging Tuwan mahawlas, Asih, sabar lan setya. Tuwan mugi ngudaneni Klayansih dhateng kang abdi

10 9. Kang abdi pinaringana Pangungsen kang santosa Anakipun abdi Tuwan Pinaringana tanda Ing sih Tuwan, supadya Wiranga satru amba Wit kawula tinulungan Ginanjar panglipur Tuwan 9. Kang abdi pinaringana Pangungsen kang santosa Anakipun abdi Tuwan Pinaringana tanda Ing sih Tuwan, supadya Wiranga satru amba Wit kawula tinulungan Ginanjar panglipur Tuwan

11


Download ppt "Kidung 22. Dhuh Allah mugi myarsakken Lan mugi njurungana Dhateng pasambat kawula Wit kesrakat lan papa Nyawamba Tuwan reksa De mursid sedya kula Mugi."

Similar presentations


Ads by Google