Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kidung 31. Padha saosa puji sukur Marang Allah kang Mahaluhur Wulang bab Asmane suci Den gelarna aneng bumi Pangwasane disuwurna Aneng tengahe pra bangsa.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kidung 31. Padha saosa puji sukur Marang Allah kang Mahaluhur Wulang bab Asmane suci Den gelarna aneng bumi Pangwasane disuwurna Aneng tengahe pra bangsa."— Presentation transcript:

1 Kidung 31

2 Padha saosa puji sukur Marang Allah kang Mahaluhur Wulang bab Asmane suci Den gelarna aneng bumi Pangwasane disuwurna Aneng tengahe pra bangsa Padha saosa puji sukur Marang Allah kang Mahaluhur Wulang bab Asmane suci Den gelarna aneng bumi Pangwasane disuwurna Aneng tengahe pra bangsa

3 2. Padha saosana pamuji Klawan masmur lan kidung suci Mukjijate caritakna Marang sakehing manusa Padha luhurna asmanya Klawan panabuhing gangsa 2. Padha saosana pamuji Klawan masmur lan kidung suci Mukjijate caritakna Marang sakehing manusa Padha luhurna asmanya Klawan panabuhing gangsa

4 3. Abungaha wong kang ngupaya Pangayunane kang Ma’kwasa Padha anitik-nitika Mungguh kwasane Pangeran Ngupayaa wedhanane Elinga mring mukjijate 3. Abungaha wong kang ngupaya Pangayunane kang Ma’kwasa Padha anitik-nitika Mungguh kwasane Pangeran Ngupayaa wedhanane Elinga mring mukjijate

5 4. Turune Abraham abdine Anake Yakub pilihane Yehuwah Pangeran kita Pangadilane tetela Nyrambahi salumah bumi Prajanjine denengeti 4. Turune Abraham abdine Anake Yakub pilihane Yehuwah Pangeran kita Pangadilane tetela Nyrambahi salumah bumi Prajanjine denengeti

6 5. Allah ngengeti prajanjine Sarta dhawuh ing prasetyane Kang tumrap sewu turunan Diparingken mring Abraham Supaose marang Iskak Langgeng tetep tumrap Yakub 5. Allah ngengeti prajanjine Sarta dhawuh ing prasetyane Kang tumrap sewu turunan Diparingken mring Abraham Supaose marang Iskak Langgeng tetep tumrap Yakub

7 6. Yehuwah ngengeti sabdane Lan prasetyane mring abdine Kalawan bungah umate Denirid dhateng tanahe Supaya anetepana 6. Yehuwah ngengeti sabdane Lan prasetyane mring abdine Kalawan bungah umate Denirid dhateng tanahe Supaya anetepana

8


Download ppt "Kidung 31. Padha saosa puji sukur Marang Allah kang Mahaluhur Wulang bab Asmane suci Den gelarna aneng bumi Pangwasane disuwurna Aneng tengahe pra bangsa."

Similar presentations


Ads by Google