Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TTM - 5. TITIKAN GUGUP (NERVOUS)? 1.wicara gemeter 2.groyog 3.wicara ora antal 4.ndredheg 5.kembrobyos 6.wicara ora lancar 7.wicara ora runtut 8.ora anteng.

Similar presentations


Presentation on theme: "TTM - 5. TITIKAN GUGUP (NERVOUS)? 1.wicara gemeter 2.groyog 3.wicara ora antal 4.ndredheg 5.kembrobyos 6.wicara ora lancar 7.wicara ora runtut 8.ora anteng."— Presentation transcript:

1 TTM - 5

2 TITIKAN GUGUP (NERVOUS)? 1.wicara gemeter 2.groyog 3.wicara ora antal 4.ndredheg 5.kembrobyos 6.wicara ora lancar 7.wicara ora runtut 8.ora anteng (tenang) 9.icara cepet

3 GENEYA GUGUP? 1.Wedi 2.Durung tau nindakake pidato (lagi sepisan) 3.Durung biasa micara sangarepe wong akeh 4.Durung siap 5.Sing diadhepi wong “gedhe”

4 NYEGAH GUGUP 1.Kadhang kala gugup namung ing raos boten kados ing kasunyatanipun 2.Saben pawicara gadhah raos gugup piyambak-piyambak, tataranipun beda-beda 3.Yakin kasil kanthi sae (succesfull) 4.Samekta materi 5.Gladhen 6.Dhisiplin 7.Suanten gandhang (powerfull of voice).

5 NGUKUHAKEN KAPITADOSAN 1.Paham pamiyarsa 2.Samekta (siap) 3.Milih topik ingkang pas 4.Nguwaosi lingkungan 5.Paham pambuka, isi, saha dudutaning wicara 6.Yakin menawi sukses 7.Micara kanthi tumata

6 8. Nafas kang landhung (deep breathing) 9. Kalem (tenang) 10. Konsentrasi ing underaning prakawis 11. Pados wekdal ingkang pas kangge micara. 12. Micara ingkang mantep 13. Pas pamilihing tembung 14. Suwara gandhang Kapadosna sanesipiun, saged adhedhasar pengalaman!


Download ppt "TTM - 5. TITIKAN GUGUP (NERVOUS)? 1.wicara gemeter 2.groyog 3.wicara ora antal 4.ndredheg 5.kembrobyos 6.wicara ora lancar 7.wicara ora runtut 8.ora anteng."

Similar presentations


Ads by Google