Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kidung 21. Dhuh Gustine bala tantra Wisma Tuwan iba dennya Anengsemaken manah mami Nyawa kawula angengleng... Dhuh Gustine bala tantra Wisma Tuwan iba.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kidung 21. Dhuh Gustine bala tantra Wisma Tuwan iba dennya Anengsemaken manah mami Nyawa kawula angengleng... Dhuh Gustine bala tantra Wisma Tuwan iba."— Presentation transcript:

1 Kidung 21

2 Dhuh Gustine bala tantra Wisma Tuwan iba dennya Anengsemaken manah mami Nyawa kawula angengleng... Dhuh Gustine bala tantra Wisma Tuwan iba dennya Anengsemaken manah mami Nyawa kawula angengleng...

3 Ngantos lesah de cengklungen Manah lan raga kula sami Sumyak de kangen mring Tuwan Dhuh Allah kang mengku gesang... Ngantos lesah de cengklungen Manah lan raga kula sami Sumyak de kangen mring Tuwan Dhuh Allah kang mengku gesang

4 2. Dalah peksi manggih griya Kedali wonten susuhnya Kang den selehi anakira Wonten ing dalem pamujan Dhuh Allah nggih rajaningwang Rahayu tiyang kang gegriya Aneng padaleman Tuwan Tansah memuji Pangeran 2. Dalah peksi manggih griya Kedali wonten susuhnya Kang den selehi anakira Wonten ing dalem pamujan Dhuh Allah nggih rajaningwang Rahayu tiyang kang gegriya Aneng padaleman Tuwan Tansah memuji Pangeran

5 3. Rahayu tiyang kang nglindhung Dhateng Tuwan kang ma'agung Lenging ciptanira tan liya Namung margi ingkang dugi Ing wisma Tuwan kang suci Lamun kasatan neng marginya Tuwan kang maringi jawah Kang nyegeraken ing manah 3. Rahayu tiyang kang nglindhung Dhateng Tuwan kang ma'agung Lenging ciptanira tan liya Namung margi ingkang dugi Ing wisma Tuwan kang suci Lamun kasatan neng marginya Tuwan kang maringi jawah Kang nyegeraken ing manah

6 4. Inglampahnya saya mindhak Kakuwatannya ing awak Ngantos sami sowan Allahnya Dhuh Gustine bala tantra Mugi myarsakken pandonga Miwah panyuwune kang amba Nggih mugi katilingena Dhuh Allah kang mahasetya 4. Inglampahnya saya mindhak Kakuwatannya ing awak Ngantos sami sowan Allahnya Dhuh Gustine bala tantra Mugi myarsakken pandonga Miwah panyuwune kang amba Nggih mugi katilingena Dhuh Allah kang mahasetya

7 5. Dhuh Allah tetamengingwang Kula wonten wisma Tuwan Namunga sadinten kewala Punika prayoginira Anglangkungi sewu dina Kula mlaur tengga gapura Neng daleme Allah mami Klawan manggen wor tyang juti 5. Dhuh Allah tetamengingwang Kula wonten wisma Tuwan Namunga sadinten kewala Punika prayoginira Anglangkungi sewu dina Kula mlaur tengga gapura Neng daleme Allah mami Klawan manggen wor tyang juti

8 6. Yehuwah dados sesurya Miwah tatameng kawula Tyang kang temen ing salampahnya Mesti boten dencukengi Samukawis kang prayogi Dhuh Gustinipun bala-tantra Rahayu tyang kang sumendhe Maring Pangeran Allahe 6. Yehuwah dados sesurya Miwah tatameng kawula Tyang kang temen ing salampahnya Mesti boten dencukengi Samukawis kang prayogi Dhuh Gustinipun bala-tantra Rahayu tyang kang sumendhe Maring Pangeran Allahe

9


Download ppt "Kidung 21. Dhuh Gustine bala tantra Wisma Tuwan iba dennya Anengsemaken manah mami Nyawa kawula angengleng... Dhuh Gustine bala tantra Wisma Tuwan iba."

Similar presentations


Ads by Google