Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kidung 33. Aku tresna Mring Allah kang setya De talingane nilingake aku Myarsaken pasambat Lan pandongaku Mula sajegku urip dak puji Aku tresna Mring.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kidung 33. Aku tresna Mring Allah kang setya De talingane nilingake aku Myarsaken pasambat Lan pandongaku Mula sajegku urip dak puji Aku tresna Mring."— Presentation transcript:

1 Kidung 33

2 Aku tresna Mring Allah kang setya De talingane nilingake aku Myarsaken pasambat Lan pandongaku Mula sajegku urip dak puji Aku tresna Mring Allah kang setya De talingane nilingake aku Myarsaken pasambat Lan pandongaku Mula sajegku urip dak puji

3 2. Sun ginubed ing talining pati Wah tinempuh pagirising antaka Kang tinemu rerubed lan cintaka Nging Allah wus karsa angluwari 2. Sun ginubed ing talining pati Wah tinempuh pagirising antaka Kang tinemu rerubed lan cintaka Nging Allah wus karsa angluwari

4 3. Yehuwah asih mirma lan adil Allah kita kepareng amelasi Wah rumeksa Mring wong bares ing ati Anglipur mring para kang prihatin 3. Yehuwah asih mirma lan adil Allah kita kepareng amelasi Wah rumeksa Mring wong bares ing ati Anglipur mring para kang prihatin

5 4. Aku kesrakat lan sinangsara Nging Allah wus mitulungi Mring aku Puliha lejar maneh dhuh nyawaku Wit Allah wus nyaeni mring sira 4. Aku kesrakat lan sinangsara Nging Allah wus mitulungi Mring aku Puliha lejar maneh dhuh nyawaku Wit Allah wus nyaeni mring sira

6 5. Inggih dhuh Allah Tuwan kang sampun Nebus nyawa kula Saking antaka Angusapi luh kula saking mata Wah nguwataken ing lampah ulun 5. Inggih dhuh Allah Tuwan kang sampun Nebus nyawa kula Saking antaka Angusapi luh kula saking mata Wah nguwataken ing lampah ulun

7 6. Salakuku bakal neng ngarsanya Yehuwah ing tanahe Wong ngaurip Sun wus kumandel Mring kang Mahaluwih Kang sarta wus anglairken uga 6. Salakuku bakal neng ngarsanya Yehuwah ing tanahe Wong ngaurip Sun wus kumandel Mring kang Mahaluwih Kang sarta wus anglairken uga

8 7. Aku mangsuli apa mring Allah Wit saking sagunging Sih kadarmannya? Dak ngangkat tuwunging pangentasanNya Kambi nyebut asmane Yehuwah 7. Aku mangsuli apa mring Allah Wit saking sagunging Sih kadarmannya? Dak ngangkat tuwunging pangentasanNya Kambi nyebut asmane Yehuwah

9 8. Dak ngluwari kaulku mring Allah Ya samengko Neng ngarepe umate Dhahat Allah Dennya ngeman nyawane Para kekasihe kang ngibadhah 8. Dak ngluwari kaulku mring Allah Ya samengko Neng ngarepe umate Dhahat Allah Dennya ngeman nyawane Para kekasihe kang ngibadhah

10 9. Dhuh Allah kawula abdi Tuwan Inggih saestu abdi kagunganta Tuwan sampun nguculi Rante amba Mila kawula saosi kurban 9. Dhuh Allah kawula abdi Tuwan Inggih saestu abdi kagunganta Tuwan sampun nguculi Rante amba Mila kawula saosi kurban

11 10. Dak ngluwari kaulku mring Allah Ya, samengko Neng ngarepe umatnya Munggwing plataraning Padalemannya Ing satengahira pasamuwan 10. Dak ngluwari kaulku mring Allah Ya, samengko Neng ngarepe umatnya Munggwing plataraning Padalemannya Ing satengahira pasamuwan

12


Download ppt "Kidung 33. Aku tresna Mring Allah kang setya De talingane nilingake aku Myarsaken pasambat Lan pandongaku Mula sajegku urip dak puji Aku tresna Mring."

Similar presentations


Ads by Google