Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kidung 27. Allah linuhurna klawan kidung anyar Prajalma salumahing bumi ajembar Sira angidungna kluhurane Yehuwah Saosa puji mring Asmane... Allah linuhurna.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kidung 27. Allah linuhurna klawan kidung anyar Prajalma salumahing bumi ajembar Sira angidungna kluhurane Yehuwah Saosa puji mring Asmane... Allah linuhurna."— Presentation transcript:

1 Kidung 27

2 Allah linuhurna klawan kidung anyar Prajalma salumahing bumi ajembar Sira angidungna kluhurane Yehuwah Saosa puji mring Asmane... Allah linuhurna klawan kidung anyar Prajalma salumahing bumi ajembar Sira angidungna kluhurane Yehuwah Saosa puji mring Asmane...

3 Klawan bungah Sih pitulunge Brawartakna saben dina Wah mukjijate mring sagunging kancanira... Klawan bungah Sih pitulunge Brawartakna saben dina Wah mukjijate mring sagunging kancanira

4 2. Dene gung kaluhurane Hyang Widi Jogya pinuji-puji wah den ajrihi Ngungkuli saliring pra dewa kang tan aji... 2. Dene gung kaluhurane Hyang Widi Jogya pinuji-puji wah den ajrihi Ngungkuli saliring pra dewa kang tan aji...

5 Mung kang murbeng jagad yeku Allah sejati Kamulyan kluhuran munggwing pangayunane Praba lan k'elokan mratani pasucene... Mung kang murbeng jagad yeku Allah sejati Kamulyan kluhuran munggwing pangayunane Praba lan k'elokan mratani pasucene

6 3. Hesaliring bangsa saturunanira Yehuwah ma'agung padha saosana Kluhuran lan urmat wah pujining Asmane Mara padha seba... 3. Hesaliring bangsa saturunanira Yehuwah ma'agung padha saosana Kluhuran lan urmat wah pujining Asmane Mara padha seba...

7 maring padalemane Asaos pisungsung kanthi kurban pamuji Wah sujud mring Allah manganggo prabot suci... maring padalemane Asaos pisungsung kanthi kurban pamuji Wah sujud mring Allah manganggo prabot suci

8 4. He bumi, pra umat bra winartanana Yehuwah maluhur kang jumeneng Raja, Mula alam jembar mesthi luwih santosa... 4. He bumi, pra umat bra winartanana Yehuwah maluhur kang jumeneng Raja, Mula alam jembar mesthi luwih santosa...

9 Tan obah gumingsir dhasarnya kang prakosa Pangeran kang bakal ngereh ing para bangsa Klawan sampurnaning kaadilan lan kwasa... Tan obah gumingsir dhasarnya kang prakosa Pangeran kang bakal ngereh ing para bangsa Klawan sampurnaning kaadilan lan kwasa

10 5. Sagunging akasa dimen suka-suka Miwah pratala bra asuka-pirena Segara gumuruha lan saisinira... 5. Sagunging akasa dimen suka-suka Miwah pratala bra asuka-pirena Segara gumuruha lan saisinira...

11 Wah ara-ara dimen wrata agembira Saliring wit-witan ing alas kumrasaka Neng ngarsane Allah ingkang karsa aprapta... Wah ara-ara dimen wrata agembira Saliring wit-witan ing alas kumrasaka Neng ngarsane Allah ingkang karsa aprapta

12 6. Yehuwah Sang Prabu rawuh ing kratonNya Rawuhe angereh sawrataning donya Lir ratu pinunjul kang miyos sinewaka... 6. Yehuwah Sang Prabu rawuh ing kratonNya Rawuhe angereh sawrataning donya Lir ratu pinunjul kang miyos sinewaka...

13 Sinaosan urmat ing sabalanya wrata Sa’ jagad ingereh klawan kaadilane Wah sagung pra bangsa kalawan kasetyane... Sinaosan urmat ing sabalanya wrata Sa’ jagad ingereh klawan kaadilane Wah sagung pra bangsa kalawan kasetyane

14


Download ppt "Kidung 27. Allah linuhurna klawan kidung anyar Prajalma salumahing bumi ajembar Sira angidungna kluhurane Yehuwah Saosa puji mring Asmane... Allah linuhurna."

Similar presentations


Ads by Google