Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kidung 28. Yehuwah ajumeneng raja Salumahing bumi bungaha Pulo padha suka rena Mendhung lan pepeteng samya Dadi pangiring Allah Mratelakken pangwasanya.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kidung 28. Yehuwah ajumeneng raja Salumahing bumi bungaha Pulo padha suka rena Mendhung lan pepeteng samya Dadi pangiring Allah Mratelakken pangwasanya."— Presentation transcript:

1 Kidung 28

2 Yehuwah ajumeneng raja Salumahing bumi bungaha Pulo padha suka rena Mendhung lan pepeteng samya Dadi pangiring Allah Mratelakken pangwasanya Yehuwah ajumeneng raja Salumahing bumi bungaha Pulo padha suka rena Mendhung lan pepeteng samya Dadi pangiring Allah Mratelakken pangwasanya

3 2. Geni mlaku dadi cecala Aneng ngarsane Allah kita Ngobongi sagung satrune Bledheg dadi pepadhange Ing sajagad, temah bumi Ningali sarta agiris 2. Geni mlaku dadi cecala Aneng ngarsane Allah kita Ngobongi sagung satrune Bledheg dadi pepadhange Ing sajagad, temah bumi Ningali sarta agiris

4 3. Gunung ajer prasasat malam Ana ing ngarsaning Pangeran Dene langit mratelakake Kaadilane Yehuwah Sarta saliring pra bangsa Padha weruh kluhuranNya 3. Gunung ajer prasasat malam Ana ing ngarsaning Pangeran Dene langit mratelakake Kaadilane Yehuwah Sarta saliring pra bangsa Padha weruh kluhuranNya

5 4. Wiranga saliring manusa Kang padha ngabekti mring reca Sarta ingkang padha dhemen Anggunggung marang brahala Pra pangwasa tumungkula Lan sujuda mring Pangeran 4. Wiranga saliring manusa Kang padha ngabekti mring reca Sarta ingkang padha dhemen Anggunggung marang brahala Pra pangwasa tumungkula Lan sujuda mring Pangeran

6 5. Siyon sampun mireng wartosnya Temahan padha suka rena Para prawira abingah Saking kaleresan Tuwan Allah ingkang mahaluhur Munjuli para pangwasa 5. Siyon sampun mireng wartosnya Temahan padha suka rena Para prawira abingah Saking kaleresan Tuwan Allah ingkang mahaluhur Munjuli para pangwasa

7 6. Eh, wong kang tresna marang Gusti Allah Padha sengita mring piala Allah mesti tansah ngreksa Nyawane para abdinya Kang padha diuwalake Sing tangane wong duraka 6. Eh, wong kang tresna marang Gusti Allah Padha sengita mring piala Allah mesti tansah ngreksa Nyawane para abdinya Kang padha diuwalake Sing tangane wong duraka

8 7. Padhanging Allah wus sumebar Mring wong kang lakune tan nasar Kabungahan mring wong temen Wong mursid padha bungaha Padha kidungna lan puji Asmaning Allah kang suci 7. Padhanging Allah wus sumebar Mring wong kang lakune tan nasar Kabungahan mring wong temen Wong mursid padha bungaha Padha kidungna lan puji Asmaning Allah kang suci

9


Download ppt "Kidung 28. Yehuwah ajumeneng raja Salumahing bumi bungaha Pulo padha suka rena Mendhung lan pepeteng samya Dadi pangiring Allah Mratelakken pangwasanya."

Similar presentations


Ads by Google