Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Професионално направление№ 523 “Електроника и автоматизация” Професия:523050 “Техник на компютърни системи” Специалност :№5230501 “Компютърна техника и.

Similar presentations


Presentation on theme: "Професионално направление№ 523 “Електроника и автоматизация” Професия:523050 “Техник на компютърни системи” Специалност :№5230501 “Компютърна техника и."— Presentation transcript:

1 Професионално направление№ 523 “Електроника и автоматизация” Професия:523050 “Техник на компютърни системи” Специалност :№5230501 “Компютърна техника и технологии”

2 Професионални компетенции  Работи с диагностичен софтуер за решаване на хардуерни и софтуерни проблеми  Асемблира персонален компютър  Настройки на операционна система и работната среда на приложен софтуер  Програмира на Pascal, Visual Basic и HTML  Настройва и поддържа компютърни мрежи

3 Професионални компетенции  Свързва компютърна периферия  Изполва приложен софтуер за разработки на електронни схеми и печатни платки  Извършва избор на процеси, памети, дънни платки, интерфейси, запомнящи устройства  Комуникативност и работа в екип

4 Квалификация  Трета степен на професионална квалификация  Втора степен на професионална квалификация (по желание) (по желание)  Сертификати от участие в различни проекти

5 Реализация  Специалисти по поддръжка и ремонт на КС в различни администрации  Програмисти в различни софтуерни фирми  Възможност за собствена фирма за извършване на поддръжка и ремонт на компютри  Консултанти в магазини и големи вериги за продажба на електронна техника

6 Реализация  Възможност за продължаване на образованието  Реализация в банковия сектор  Системен администратор – необходим за всяка една фирма, отговаря за инсталирането, поддръжката и осъвременяването на операционни системи, софтуер и компютърни мрежи  Специалисти във фирми за Интернет поддръжка и доставчик

7 Практически умения


Download ppt "Професионално направление№ 523 “Електроника и автоматизация” Професия:523050 “Техник на компютърни системи” Специалност :№5230501 “Компютърна техника и."

Similar presentations


Ads by Google