Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Брокер- недвижими имоти Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“

Similar presentations


Presentation on theme: "Брокер- недвижими имоти Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“"— Presentation transcript:

1 Брокер- недвижими имоти Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“

2

3 Недвижими имоти •Появата на тази професия е продиктувана от наложилата се тясна специализация в сферата на посредничеството. •Тя е свързана със спецификата на недвижимите имоти като обект на договаряне.

4 Професията брокер Брокерът: •анализира пазара на недвижими имоти към настоящия момент; •изготвя договори, необходими за дейността на брокера; •изготвя база дани с клиенти, продавачи, купувачи, наематели и наемодатели; •изготвя база дани и предлагани недвижими имоти.

5 Брокерът •Брокерът прави проучване на всички документи, необходими за осъществяване на сделката и информира клиентите. •Посочва им рисковете, свързани със сделките, подготвя документите за изповядване на сделката пред нотариус.

6 Брокерът Брокер - посредник, комисионер, агент.

7 Работа на брокера •Поддържа контакти с колеги от други агенции. •Отговаря за осигуряване на копия и за съхранение на всички документи. •Изпълнява отчетни дейности. •Носи отговорност за верността на представената информация. •Заедно с клиентите посещава имоти, които са обект на сделка.

8 Работа на брокера

9 Защо се появи професията “БРОКЕР” в България? •Появата на тази сравнително нова професия в България е свързана с възраждането на свободния пазар на недвижими имоти. •Този пазар вече реагира на промените на световните икономически и геополитически събития и тенденции.

10 Поява на специалността в СГСАГ „Христо Ботев“ •Професията брокер на недвижими имоти се въвежда през учебната 2011/2012г. •С прием след 7 клас са приети 28 ученика, които се обучават в специалността Недвижими имоти.

11 Реализация Поглед към бъдещето • Нуждата от такъв вид специалисти е продиктувана от недостига на хора в бранша и от включването на специалността в единния регистър на професиите. •Брокерът се занимава с покупко-продажба, отдаване и наемане на имоти, смяна предназначението на земеделски земи.

12 Реализацията на брокера на недвижими имоти може да бъде като: •управител на агенция на недвижими имоти •посредник - консултант в агенция на недвижими имоти

13 Възможности Реализация в : •Икономическия свят •Счетоводния бранш •Архитектура •Електронната търговия

14 Учебен план № Наименование на разделите Брой учебни часове всичконови знанияупражнения 1.Въведение 835 2.Регистрация на дейността 1248 3.Документи при започване и при приключване или преустановяване на дейността 1688 4.Документи за извършване на дейността 482226 5.Документи при сделки с недвижими имоти 24816 6.Делови преговори 844 7.Работа с клиенти 24816 8.Работа с имоти 20515 9.Технология на огледа на жилищни и промишлени имоти 20515 10.Рекламиране на дейността 21417 ТЕМАТИЧЕН ПЛАН И УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

15 Продължение на образованието •Университет за национално и световно стопанство (УНСС) предлага обучение в сферата на недвижимите имоти. •Бакалавър •Магистър

16 Благодаря Ви за вниманието! Изготвил: Изабел Евтимова- 9 б клас


Download ppt "Брокер- недвижими имоти Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“"

Similar presentations


Ads by Google