Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

. ГОРНА МАЛИНА – ЗАЩИТЕНА ОБЩИНА РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ЮНИ.

Similar presentations


Presentation on theme: ". ГОРНА МАЛИНА – ЗАЩИТЕНА ОБЩИНА РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ЮНИ."— Presentation transcript:

1 . ГОРНА МАЛИНА – ЗАЩИТЕНА ОБЩИНА РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ЮНИ

2 •ЗА ЧИСТА ПРИРОДА, ЧИСТ ВЪЗДУХ, ЧИСТА ВОДА! •ЗА БЪДЕЩЕТО – ДА НЕ СЕ ОБЕЗЛЮДЯТ И НАШИТЕ СЕЛИЩА! •ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА И СЪЗДАВАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК В ОБЩИНАТА! •ЗА СЪВРЕМЕННО ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО! •ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ!

3 В страната ни има над 370 действащи кариери и мини за добив на подземни богатства, които нанасят огромни поражение върху природата, водата и въздуха и пътната инфраструктура на общините. Само за един ден – 18 май 2011 г. МС даде нови 18 разрешителни за търсене на подземни богатства на кандидат- концесионери. Още около 1500 фирми чакат разрешения за търсене и добив на строителни материали и подземни богатства, а Горна Малина е сред застрашените общини.

4 На 25 юни хората в Горна Малина ще гласуват на референдума, за да кажат: НЕ НА УНИЩОЖАВАНЕТО НА ПРИРОДАТА В НАШИЯ КРАЙ НЕ НА ПРЕВРЪЩАНЕТО МУ В СМЕТИЩЕ, КАМЕННИ КАРИЕРИ И ПЛОЩАДКА ЗА ЗАМЪРСЯВАЩИ ПРОИЗВОДСТВА! НЕ НА БОЛЕСТИТЕ, АЛЕРГИИТЕ И УВРЕЖДАНИЯТА ОТ ПРАХ, ШУМ, ВРЕДНИ ЕМИСИИ И ОТРОВИ ОТДЕЛЯНИ ОТ ЗАМЪРСЯВАЩИ ПРОИЗВОДСТВА И ОТПАДЪЦИ!

5 •НЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА НАШАТА ПЛОДОРОДНА ЗЕМЯ, •НЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВОДАТА КОЯТО ПИЕМ, •НЕ НА РАЗРУШАВАНЕТО НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, •НЕ НА ЛИКВИДИРАНЕТО НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕКО И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ И ЩАДЯЩИ ПРОИЗВОДСТВА!

6 НЕ НА ПЕРСПЕКТИВАТА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕМ В ОБЕЗЛЮДЕН И ОТРОВЕН РАЙОН!

7 Организирането на референдум е резултат от горчивия опит на гражданите и общинското ръководство да защитят правата си. Опит, който показва, че процедурите и нормативната уредба функционират в разрез не само с исканията на хората и реалните потребности на регионите, но и в разрез със закоността в страната.

8 След месеци обикаляне и внасяне на документи резултатът е: Три министерства с действие или бездействие реално толерират нарушениета на законността в страната, като не предприемат мерки да се прекрати процедурата на фирма нарушител – “ИН МАТ Инженеринг”. Извършвайки редица нарушения на процедурата фирмата иска да открие кариера на 500 метра от едно от най съхранените и красиви софийски села, наричано „Софийската Ковачевица” заради многобройните български филми, снимани в него.

9 Някои от реализираните тук, на 30 км. от София филмови продукции: •„Под игото“ – по романа на Иван Вазов, премиера 1952 г. •„Земя“ по повестта на Елин Пелин, премиера 1957 г. •„Гераците“ по повестта на Елин Пелин, премиера 1958 г. • „Заветът на инката" по романа на Карл Май, премиера 1966 г. • „Лачените обувки на незнайния войн“, премиера 1977 г. • „Английски съсед“, по романа на Михаил Вешин, премиера 2012 г.

10 Провеждането на референдум е единственото спасително средство на гражданите срещу плутокрацията, защото: Машината на централната бюрокрация работи :  без никаква координация между министерствата – едно от които дават одобрение за реализиране на проект за залесянаве с европейски пари – а друго – за добив на строителни материали на същата площ.  без визия и в пълно безразличие към бъдещето на страната, защото „процедурите“ са по важни от въздуха, водата и живота на хората, от плановете на общините за развитие, от проектите, които са разработилии и спечелили.. •

11 Горна Малина – природен парк, а не каменна пустиня!

12 Сигнали до МРРБ, МОСВ, МИЕТ за нарушения на законите в страната на кандит за концесия, по които не са предприети мерки: “Уважаеми г-жо/г-н министър, Във връзка с предоставено от МРРБ Разрешение No 98 от 30 юни 2009 г. за проучване на строителни материали в площ “Триъгълника”, разположена в землищата на с. Негушево и с. Осоица, община Горна Малина, подписано от министър А. Гагаузов, Ви уведомяваме (сигнализираме), че титулярят на разрешението – “Ин Мат Инженеринг” ООД, ЕИК 200113555 – е осъществило геоложко- проучвателните и всички други проучвателни работи по разрешението в установената за това площ ПРИ ПЪЛНО И ГРУБО НАРУШАВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, по специално:

13 •БЕЗ ДА Е ИМАЛ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР СЪС СОБСТВЕНИКА НА ЗЕМЯТА, която е публична общинска собственост, И БЕЗ ДА Е ИМАЛ УЧРЕДЕНИ В НЕГОВА ПОЛЗА ВЕЩНИ ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ за срока на разрешението; и •БЕЗ ДА СПАЗИ ИМПЕРАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗОЗЗ ДА ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕДА НА ГЛАВА V, РАЗДЕЛ VI “ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ” ОТ ППЗОЗЗ, Т.Е. БЕЗ ДА Е БИЛА ИЗВЪРШЕНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПО ЗАКОН ВРЕМЕННА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ в засегната площ, ПРЕДИ извършването на геологопроучвателните работи.

14 Доколкото от гореизложеното е видно, че проучванията, на “Ин Мат Инженеринг” ООД в не са осъществени в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, а при груби и тежки нарушения на ЗПБ, ЗОС, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ и ред други закони, респективно... Доколкото “Доклада за резултатите от извършените геологопроучвателни работи на строителни материали – варовици в находище “Триъгълника”, (вх. No в МОСВ: ЗНПБ- 1716/08.07.2010 г.) е резултат от закононарушенията и незаконосъобразните дейности на “Ин Мат Инженеринг” ООД... Доколкото чл. 88 от ЗПБ повелява всеки титуляр на разрешение за търсене и/или проучване задължително да е осъществил дейностите по търсене, проучване, добив и преработка на подземни богатства в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство...

15 И доколкото българския правов ред не допуска закононарушители да черпят права или ползи от собствените си неправомерни деяния, НАЙ-УЧТИВО ВИ МОЛИМ НЕЗАБАВНО ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА “ИН МАТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ОТКРИТИЕ В ПЛОЩ “ТРИЪГЪЛНИКА” И ДА ПОСТАНОВИТЕ ОТКАЗ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА МУ.

16 За да има български села

17 За да остане българската природа

18 За да я има България: Настояваме за промени в законодателството по отношение търсенето и добиването на подземни богатства, което е най- печелившия, но и най - унижтожителния за природата и околните селища бизнес. И по конкретно:

19 •Да бъде създадена координация и обща информационна база между министерствата по отношение на европейските проекти на отделните общини. •Да бъде изработена национална карта на одобрените и реализирани европейски проекти - особено чрез ОП Околна среда и ДФ Земеделие. С тази карта да бъде съобразено предоставянето на разрешителни за търсене и добив на подземни богатства. Така няма да бъдат пропилявани европейски средства, за да се удовлетворят частни интереси. •Издаването на разрешителни да бъде съобразено и обвързано с конкретните общински планове за развитие. •И те да бъдат давани само ако в плановете изрично е посочено развитиет на минно-добивна промишленост. •Защото в противен случай изготвянато на общински планове е безмислено – те могат да бъдат напълно провалени и от един концесионер на подземни богатства.

20 ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

21 ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ Проф. д-р Ваньо Митев - Ректор на Медицинска академия Здравка Йорданова - олимпийски шампион на България от Монреал Проф. Емил Прокопов - Софийски университет Доц. Стефан Модев - декан на Хидротехническия факултет Акад. Петър Кендеров - УСАГ Проф. д-р инж. Кръстю Даскалов - УСАГ Д-р Дечо Дечев - управител на университетска болница "Св. Иван Рилски" Кольо Георгиев - писател Михаил Танев - художник Христо Лазаров – архитект И още редица уважавани граждани с обществен и професионален авторитет


Download ppt ". ГОРНА МАЛИНА – ЗАЩИТЕНА ОБЩИНА РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ЮНИ."

Similar presentations


Ads by Google