Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NEXGIS Technologies Ltd.

Similar presentations


Presentation on theme: "NEXGIS Technologies Ltd."— Presentation transcript:

1 NEXGIS Technologies Ltd. www.gisexplorer.eu
е пълнофункционална Географска Информационна Система (ГИС). Разработена като решение, покриващо пълните изисквания на българското законодателство и лесна потребителска модификация.  В направление "Горски стопани", GISExplorer може да обработва всички данни от Лесоустройствените проекти. ЛЕСО таблиците с данни за отдели и подотдели, са съобразени с изскванията на НУГ с цел подобряване на организацията и управлението на горските площи. Разработена от NEXGIS Technologies Ltd. GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

2 СПЕЦИАЛНИ ПРЕДИМСТВА НА „GISExplorer“
Организацията на данни Организация на данни в отделни чертежи с различно право на достъп и изобразяването им отделно; Създаване на растерна основа с възможност за бързо и лесно оцифряване; Многопрозоречен режим; Запис на различни чертежи в един проект; Всеки чертеж със собствени класове и слоеве; Редактиране на активния чертеж; Изчертаване по приоритети; Генерализация; Неограничен брой записи на всички видове настройки по имена; Импорт и експорт на настройките между чертежите ; Работа с проекти. GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

3 СПЕЦИАЛНИ ПРЕДИМСТВА НА „GISExplorer“
Класове и слоеве Добавяне на неограничен брой класове и слоеве; Имена на български и латински; Организация в групи, например: Кадастър, Регулация, ЗРП, Озеленяване, Улици, Осветление; Всяка група с произволен брой класове. Библиотеки Библиотеки със стилове линии и създаване на нови; Библиотеки със стилове условни знаци и създаване на нови; Три вида условни знаци: от шрифтове, векторни и растерни. Таблици и легенди Механизъм за създаване и редактиране на собствени таблици; Механизъм за създаване на легенди ; Импорт на външни файлове в растерен вид и изчертаване . Анализи Стандартни анализи; Създаване на неограничен брой собствени анализи; Оцветяване по анализи – тематични карти; Сечения и буфери . Дистанционна подръжка със системата GISExplorerUpdater Автоматично обновяване на плановете; Възможност за поддръжка на данните с отдалечен достъп. Надграждане до Archimed GIS Връзка на графичен обект с електронни документи; Връзка на графичен обект с деловодни документи. GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

4 СПЕЦИАЛНИ ПРЕДИМСТВА НА „GISExplorer“
за нуждите на „Горските стопани“ Пълна поддръжка на данни от лесоустройствените проекти; Очертаване на горски площи директно от GPS или GPS антена; Изготвяне на протоколи със собственици и категория на земятата, обща площ и други характеристики на горските площи; Трасиране и очертаване на горските площи; Готови анализи по НТП и възможност за създаване на собствени анализи; Четене на CAD, ZEM и ZEM 2.10; Експорт и импорт на (.*shp) файл; Експорт на зададен графичен обект към Google Earth. GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

5 РЕШЕНИЯ НА „GISExplorer“
за нуждите на „Горските стопани“ Отваряне на чертеж „Лесоустройствен проект“. Търсене по Отдел, Подотдел и др. параметри от Лесоустройствения проект. Специализирани данни от Лесоустройствения проект (Допълнителни даннни за подотдели, Технически участъци, Дървесен вид и Бъдещ състав). Графичен анализ по специализирани даннни на Лесоустройствения проект (филтър на данните, избиране на обекти, оцветяване). Отваряне на КВС чертежи към Лесоустройствен проект. Сечение между отдели или подотдел с имоти от КВС и/или Кадастрална карта. Протокол от сечението на засегнатите имоти/площи от КВС. Добавяне на GPS данни към Лесоустройствения проект. Показване на отдели, подотдели, имоти от КВС и/или Кадастрална карта в Google Earth и Google Maps. GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

6 ОТВАРЯНЕ НА ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ
Чертеж Projects\Project_LESO\Varbica_LESO.ge GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

7 ТЪРСЕНЕ ПО ОТДЕЛ, ПОДОТДЕЛ И ДР. ПАРАМЕТРИ ОТ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИЯ ПРОЕКТ
Горски подотдели (контур от графичния слой) По параметри на подотдели: - Вид територия - Вид гора - Вид подотдел - Произход - Предназначение - Дървесен вид - Възраст в години - Височина в метри - Диаметър в сантиметри - Запас в куб. метри - Площ по документ в ха. Търсене по дървесен вид в подотдел Дървесен вид в подотдел GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

8 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДАННИ ОТ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИЯ ПРОЕКТ
(Допълнителни даннни за подотдели, Технически участъци, Дървесен вид и Бъдещ състав) GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

9 ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДАНННИ НА ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИЯ ПРОЕКТ
ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДАНННИ НА ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИЯ ПРОЕКТ (филтър на данните, избиране на обекти, оцветяване) Анализ на подотдели от чертежа за възраст по години: Избираме таблица Горски подотдел От полето на таблицата избираме Възраст по години и маркираме Избор ... В Избор на филтър правим заявката Прехвърляме редовете със записите в панел Избрани обекти със зеления бутон-стрелка "Добави всички в списъка" Избираме цвят и оцветяваме всички с бутон "Оцвети избраните обекти" GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

10 ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДАНННИ НА ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИЯ ПРОЕКТ
ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДАНННИ НА ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИЯ ПРОЕКТ GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

11 ОТВАРЯНЕ НА КВС ЧЕРТЕЖИ КЪМ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ
ОТВАРЯНЕ НА КВС ЧЕРТЕЖИ КЪМ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ Чертеж Projects\Project_LESO\Varbica_LESO.ge Projects\Project_LESO\Tushovica_ZEM.ge Наслагване на няколко чертежа, като всеки може да се изключва при необходимост. Работи се само върху активния чертеж GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

12 NEXGIS Technologies Ltd. www.gisexplorer.eu
СЕЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТДЕЛИ ИЛИ ПОДОТДЕЛ С ИМОТИ ОТ КВС И/ИЛИ КАДАСТРАЛНА КАРТА Създават се сечения между припокрити контури- отдели или подотдели с имоти. GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

13 ПРОТОКОЛ ОТ СЕЧЕНИЕТО НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ/ПЛОЩИ ОТ КВС
Изготвяне на протоколи с данни за: Номер на имота Начин на трайно ползване Категория на земята Местност Площ на имота Площ с ограниченията в ползването Площ остатък Вид собственост Собственик на имота GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

14 ДОБАВЯНЕ НА GPS ДАННИ КЪМ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИЯ ПРОЕКТ
Панелът GPS предоставя възможности за визуализация и обработка на данни- следи, маршрути и точки, импортирани от GPS устройства. в информационната система GISExplorer. Формата на входните данни е .gpx файл.  Чрез информация за всички следи, марштрути и точки се предоставя възможност да се създават линии, контури и условни знаци.  GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

15 NEXGIS Technologies Ltd. www.gisexplorer.eu
ПОКАЗВАНЕ НА ОТДЕЛИ, ПОДОТДЕЛИ, ИМОТИ ОТ КВС И/ИЛИ КАДАСТРАЛНА КАРТА В GOOGLE EARTH И GOOGLE MAPS Трансформации на координати:  GISExpolorer предлага трансформация между различни координатни системи Координатна система на чертежа: КС на областта от България трябва да съвпада със зоната на Координатната система на чертежа. Координатна система цел: Координатна система WGS84, зона 35, Координати BL  GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.

16 NEXGIS Technologies Ltd. www.gisexplorer.eu
Благодарим Ви ! GIS Explorer NEXGIS Technologies Ltd.


Download ppt "NEXGIS Technologies Ltd."

Similar presentations


Ads by Google