Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Кои са задължителните ДЗИ ? Съгласно чл.24 от ЗНП задължителните държавни зрелостни изпити са два: •Български език и литература •Предмет от ЗП, избран.

Similar presentations


Presentation on theme: "Кои са задължителните ДЗИ ? Съгласно чл.24 от ЗНП задължителните държавни зрелостни изпити са два: •Български език и литература •Предмет от ЗП, избран."— Presentation transcript:

1

2 Кои са задължителните ДЗИ ? Съгласно чл.24 от ЗНП задължителните държавни зрелостни изпити са два: •Български език и литература •Предмет от ЗП, избран от ученика

3 По кои предмети могат да се полагат ДЗИ ? •Български език и литература •Математика •Чужд език / изучаван в гимназиалния етап/ •География и икономика

4 По кои предмети могат да се полагат ДЗИ ? •Философски цикъл / психология и логика, етика и право и философия/ •История и цивилизация •Биология и здравно образование •Химия и ООС •Физика и астрономия

5 Кога се подават заявления за ДЗИ •Съгласно изискванията на заповед РД09- 1134 от 04.09.2013 г., срока за подаване на заявления за допускане до ДЗИ е от 10.03. до 21. 03.2014 г. •Резултатите от ДЗИ се обявяват в срок до 09.06.2014 г.

6 В заявлението ученикът декларира своите желания, като вписва еднозначно по какъв учебен предмет иска да полага втория изпит, както и дали иска да полага изпити по желание и по кои учебни предмети.

7 След посочената дата НЕ се приемат заявления, а записаните от зрелостника учебни предмети не могат да се променят.

8 •Български език и литература – 21. май 2014 г. •Втори зрелостен изпит – 23. май 2014 г. •Зрелостен изпит по желание - от 27. май до 5. юни 2014 г. Начален час на изпитите: 8 часа Септемврийска сесия: •Български език и литература – 28 август 20142013 г. •Втори зрелостен изпит – 29 август 2014 г. ВАЖНИ ДАТИ

9 Допълнителни ДЗИ •По желание всеки ученик може да положи допълнителни зрелостни изпити по останалите предмети от ЗП Датите за тези изпити са посочени в заповед РД09 – 1134 от 04.09. 2013 г.на Министъра на образованието

10 На изпити – къде? •След подаване на заявленията за явяване на ДЗИ, всеки ученик ще получи служебна бележка, в която ще е посочено съответното училище и зала, за явяване на ДЗИ.

11 До 09.06.2014 г. – обявяване на резултатите

12 Какво става при получена слаба оценка •Ученикът има право да се явява неограничен брой пъти на зрелостен изпит, на който е получил слаба оценка. •Получените положителни оценки на ДЗИ са окончателни и не се допуска изпит за промяна на оценката. •Изпитните сесии са две – юнска и септемврийска.

13 Държавни зрелостни изпити Сесия август-септември

14 Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити: от 07.07. 2014 до 18.07. 2014 Получаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити: до 25.08.2014 г.

15 До 12.09.2014 г.– обявяване на резултатите

16 Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование? Кои оценки ще се вписват в графата държавен зрелостен изпит и кога това зависи от желанието на зрелостника?

17 Как се формира успехът в дипломата •Оценките от зрелостните изпити / задължителни и допълнителни, ако са полагани такива/ формират среден успех от рубриката Държавни зрелостни изпити •Оценките от ЗП / предметите, изучавани от 9 до 12 клас/ формират

18 среден успех от рубриката Успех от задължителна подготовка •Оценките от профилираната подготовка и непрофилирания ЗИП оформят среден успех от рубриката Успех от профилирана подготовка

19 Как се формира успехът в дипломата •Общият успех се определя като средно аритметично от трите рубрики: ДЗИ, успех от ЗП и успех от ПП

20 Какви документи се издават след завършен 12 клас •При успешно положени държавни зрелостни изпити се издава диплома за средно образование •В случай, че зрелостните изпити не са положени или издържани, след подаване на молба ученикът може да получи удостоверение за завършен гимназиален етап

21 Защо е необходимо полагането на ДЗИ •Кандидатстването във висше учебно заведение е възможно само след успешно полагане на държавни зрелостни изпити и получаването на диплома за средно образование •Удостоверението за завършен гимназиален етап не дава право на кандидатстване във ВУЗ и може да се ползва само за постъпване на работа

22 В кои висши учебни заведения може да се кандидатства само с оценки от ДЗИ Софийски университет •С оценката по БЕЛ, история и география за специалностите: начална и предучилищна педагогика, социална педагогика, специална педагогика, логопедия •С оценката по математика, физика, химия за специалностите: компютърна химия,

23 Физика, химия, инженерна физика, ядрена физика, физика и математика, астрономия и метеорология •С оценката по биология за специалност Медицинска рехабилитация и екохимия •С оценката от философски цикъл за специалност Философия

24 В кои висши учебни заведения може да се кандидатства само с оценки от ДЗИ Технически университет – София •С математика всички специалности - без Инженерен дизайн •С физика всички специалности – без Приложна математика, Стопанско управление, Публична администрация и Инженерен дизайн

25 В кои висши учебни заведения може да се кандидатства само с оценки от ДЗИ УСАГ •С математика във всички инженерни специалности УНСС •С оценката по БЕЛ за специалност Журналистика и масмедии • Повече информация на WWW.ZAMATURITE.BG

26


Download ppt "Кои са задължителните ДЗИ ? Съгласно чл.24 от ЗНП задължителните държавни зрелостни изпити са два: •Български език и литература •Предмет от ЗП, избран."

Similar presentations


Ads by Google