Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Oleh Bahagian Gaji & Elaun Jabatan Perkhidmatan Awam 27 Disember 2007 Khamis PENJELASAN MENGENAI ISU DASAR YANG BOLEH DIBINCANG DALAM MESYUARAT MBJ.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Oleh Bahagian Gaji & Elaun Jabatan Perkhidmatan Awam 27 Disember 2007 Khamis PENJELASAN MENGENAI ISU DASAR YANG BOLEH DIBINCANG DALAM MESYUARAT MBJ."— Presentation transcript:

1 1 Oleh Bahagian Gaji & Elaun Jabatan Perkhidmatan Awam 27 Disember 2007 Khamis PENJELASAN MENGENAI ISU DASAR YANG BOLEH DIBINCANG DALAM MESYUARAT MBJ

2 2 Perbincangan Mengenai Dasar Contoh Isu Berkaitan Dasar Kesimpulan SKOP TAKLIMAT Definisi Dasar Latar Belakang Tujuan

3 3 TUJUAN Memaklum dan memberi penjelasan kepada Mesyuarat mengenai perkara dasar yang boleh dibincangkan di dalam mesyuarat MBJ 

4 4 LATAR BELAKANG Arahan menubuhkan MBJ dikeluarkan melalui PP 2/1992 dan SPP 3/2002. Tujuan MBJ: i. Hasrat untuk menjalinkan hubungan baik di antara majikan dengan pekerja; ii. Merupakan satu mekanisma penyelesaian masalah di antara Pihak Majikan dengan Pihak Pekerja;

5 5 LATAR BELAKANG iii.Forum dua hala. Pihak Pekerja diberi peluang berkomunikasi (mengeluarkan pendapat); dan iv.Forum untuk memperbaiki sistem kerja bagi tujuan penambahbaikan.

6 6 LATAR BELAKANG Bidang & Fungsi MBJ: menyentuh dasar kerajaan * Membincangkan syarat bekerja yang ada hubung kait dengan pentadbiran kecuali perkara yang menyentuh dasar kerajaan * atau hal-hal perseorangan. *

7 7 DEFINISI DASAR Perlembagaan Persekutuan Dasar adalah suatu keputusan Kerajaan yang digubal setelah mengambil kira pandangan pihak-pihak dari agensi-agensi Kerajaan, sektor swasta, badan bukan Kerajaan dan sebagainya. Pemakluman tentang sesuatu dasar boleh dibuat melalui Akta, Peraturan-Peraturan, Perintah-Perintah, Kaedah-Kaedah, Warta Kerajaan, Pekeliling-Pekeliling, Surat-Surat Pekeliling, Surat-Surat Edaran dan lain-lain.

8 8 DEFINISI DASAR Dasar-dasar yang digubal akan mengambil kira dan tidak bercanggah dengan peruntukan-peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan terutamanya yang menyentuh hal perkara dalam Senarai Persekutuan, Negeri dan Bersama seperti yang termaktub dalam Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan.

9 9 PERBINCANGAN MENGENAI DASAR memberi penjelasan dan penerangan berkenaan kaedah pelaksanaan sesuatu dasar itu; Jika perlu, cadangan /pindaan sesuatu dasar boleh disalurkan melalui MBK P&P, MBK S&T atau MBK Am; atau dirujuk kepada agensi pusat untuk pertimbangan

10 10 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR Senarai Beberapa Contoh Dasar Dan Penjelasan adalah: 1.Peruntukan Bekalan Pakaian Seragam 2.Elaun Perumahan Wilayah 3.Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat 4.Kelayakan dan Kadar Bayaran Wad 5.Elaun Tanggung Kerja

11 11 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR 6.Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal 7.Pemanjangan Bantuan Sara Hidup 8.Perubahan sesuatu Skim Perkhidmatan 9. Khas Untuk Penyandang (KUP)

12 12 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR PERUNTUKAN BEKALAN PAKAIAN SERAGAM ● Peruntukan di bawah PP 7/1990 dan SPP 5/1995 ● Kakitangan Kumpulan Perburuhan yang bekerja di luar pejabat/ di dalam bengkel layak menerima 3 pasang pakaian dan 2 pasang kasut setahun

13 13 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR PERUNTUKAN BEKALAN PAKAIAN SERAGAM Isu Boleh Bincang ۰ kualiti pakaian yang dibekalkan ۰ kelewatan pembekalan pakaian ٠ warna pakaian tidak sesuai Isu Tidak Boleh Bincang ۰ mohon agar dibekalkan melebihi bilangan ditetapkan ۰ mohon pembekalan pakaian di luar spesifikasi ditetapkan

14 14 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) Elaun Perumahan Wilayah dibayar kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang bertukar wilayah mengikut peruntukan di bawah PP 11/2001, PP 4/2002 dan surat JPA(S) 63/151 Klt. 9 (22).

15 15 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) Isu Boleh Bincang ۰ mohon penjelasan mengenai takrifan berasal ۰ mohon penjelasan mengenai syarat yang melayakkan pegawai menerima EPW Isu Tidak Boleh Bincang ۰ mohon meminda “Wilayah Kelahiran Asal” ۰ mohon agar kadar EPW dinaikkan

16 16 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR CUTI URUSAN KEMATIAN KELUARGA TERDEKAT Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat diperuntukkan di bawah PP Bil. 10/2002 bagi tujuan menziarahi jenazah dan membantu urusan berkaitan dengan kematian ahli keluarga yang terdekat. Cuti ini diberi sebanyak 3 hari sebagai cuti tanpa rekod termasuk semua hari rehat dan kelepasan am.

17 17 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR CUTI URUSAN KEMATIAN KELUARGA TERDEKAT Isu Boleh Bincang ۰ mohon penjelasan sekiranya berlaku kekeliruan terhadap pemakaian cuti tersebut Isu Tidak Boleh Bincang ۰ mohon meminda takrifan “Ahli Keluarga Terdekat di dalam Pekeliling tersebut ۰ mohon agar hari rehat dan hari kelepasan am tidak diambil kira dalam pengiraan cuti tanpa rekod

18 18 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR KELAYAKAN DAN KADAR BAYARAN WAD Kemudahan ini diberikan kepada anggota perkhidmatan awam di bawah Perintah Am 21 Bab F dan PP 4/2002 yang menyatakan pegawai dan keluarga dikehendaki membayar bayaran wad apabila dimasukkan ke hospital mengikut kadar-kadar yang telah ditetapkan.

19 19 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR KELAYAKAN DAN KADAR BAYARAN WAD Isu Boleh Bincang ۰ mohon penjelasan mengenai kadar dan kelayakan wad Isu Tidak Boleh Bincang ۰ mohon agar kelayakan dan kadar bayaran wad dipinda

20 20 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR ELAUN PENANGGUNGAN KERJA ● Peraturan mengenai Penanggungan Kerja adalah di bawah PP 7/1993 dan Garis Panduan yang ditetapkan melalui Surat Edaran JPA bil. JPA(S)NP.63/44/Klt.10(14). ● Merupakan aturan di mana seseorang pegawai diberi kelulusan menjalankan tugas- tugas dan tanggungjawab suatu jawatan lain yang sama, lebih tinggi atau lebih rendah tarafnya di samping menjalankan tugas-tugas jawatannya sendiri.

21 21 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR ELAUN PENANGGUNGAN KERJA Isu Boleh Bincang ۰ pegawai yang diarah tanggung kerja tidak dibayar Elaun Penanggungan Kerja ۰ mohon penjelasan mengenai syarat yang terkandung dalam Elaun Penanggungan Kerja Isu Tidak Boleh Bincang ۰ mohon agar kadar Elaun Tanggung Kerja dinaikkan ۰ mohon agar syarat Elaun Penanggungan Kerja dipinda

22 22 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR PEMANJANGAN BANTUAN SARA HIDUP ● Bantuan Sara Hidup ini di panjangkan kepada pegawai yang diperuntukkan Rumah Kerajaan dalam lingkungan 25 kilometer dari tempat kerja di bawah SPP 7/2006. ● Kadar yang ditetapkan adalah sebanyak 50% daripada kelayakan pegawai yang tidak diperuntukkan Rumah Kerajaan berdasarkan kadar yang ditetapkan di dalam PP 28/2005.

23 23 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR PEMANJANGAN BANTUAN SARA HIDUP Isu Boleh Bincang ۰ mohon penjelasan terperinci mengenai mengenai SPP berkaitan Isu Tidak Boleh Bincang ۰ mohon agar kadar Bantuan Sara Hidup dinaikkan ۰ mohon agar tarikh kuat kuasa dipinda

24 24 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR PERUBAHAN SESUATU SKIM PERKHIDMATAN ● Perubahan sesuatu Skim Perkhidmatan adalah selaras dengan perubahan skop fungsi tugas dan kelayakan sesuatu skim perkhidmatan.

25 25 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR PERUBAHAN SESUATU SKIM PERKHIDMATAN Isu Boleh Bincang ۰ pemberian opsyen / tempoh opsyen ; pegawai yang layak diberi opsyen, surat opsyen yang perlu diisi, kaedah pelaksanaan opsyen-Pihak Berkuasa Melantik, Ketua Jabatan / perkhidmatan dan Ketua Jabatan ۰ kaedah penetapan gaji permulaan pertukaran pelantikan (PP 17/2002) Isu Tidak Boleh Bincang ۰ mohon agar tawaran opsyen diberi kepada pegawai dalam lantikan sementara / kontrak / sambilan ۰ pohon agar kaedah penetapan gaji permulaan dipinda

26 26 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) ● KUP diberi kepada anggota Perkhidmatan awam dalam keadaan berikut: (KUP Gaji) - Jadual Gaji KUP disediakan khas untuk pegawai yang mana gaji jawatan lamanya tidak dapat ditampung oleh gaji maksimum dalam struktur tanggagaji baru; i.

27 27 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) (KUP Jawatan) – pegawai tidak membuat/ menerima opsyen bagi perubahan skim yang melibatkan opsyen tukar lantik. - Gred setaraf tidak ada apabila ditukar lantik ke jawatan baru di skim perkhidmatan yang sama atau berlainan. ii.

28 28 ISU BERKAITAN DASAR ISU BERKAITAN DASAR KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) Isu Boleh Bincang ۰ KUP Gaji: pegawai lambat menerima Gaji KUP walau JGM KUP telah diperolehi daripada JPA ۰ KUP Jawatan: penjelasan berkaitan opsyen Isu Tidak Boleh Bincang ۰ KUP Gaji: mohon agar kaedah pemberian Tanggagaji KUP diubah. ۰ KUP Jawatan: memohon untuk membuat opsyen kali kedua.

29 29 KESIMPULAN Sesuatu dasar yang dibincangkan dalam Mesyuarat MBJ adalah bertujuan untuk memberi penjelasan kepada kaedah pelaksanaannya.

30 30 SYOR Semua Kementerian/ Jabatan/ Agensi turut memainkan peranan sebagai penyelaras untuk menjelaskan perkara ini kepada agensi di bawahnya

31 31

32 32 LATAR BELAKANG “Bidangkuasa dan fungsi MBJ adalah meliputi semua perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat perkhidmatan dan perjalanan organisasi yang ada hubungkait dengan pentadbiran kecuali yang menyentuh dasar kerajaan atau hal-hal perseorangan” (Perenggan 9, SPP Bil. 3/2002)


Download ppt "1 Oleh Bahagian Gaji & Elaun Jabatan Perkhidmatan Awam 27 Disember 2007 Khamis PENJELASAN MENGENAI ISU DASAR YANG BOLEH DIBINCANG DALAM MESYUARAT MBJ."

Similar presentations


Ads by Google