Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SISTEM PEMBESAR PERANAN PEMBESAR. LATARBELAKANG  GOLONGAN KEDUA PENTING  SEKUMPULAN PEGAWAI YG MEMBANTU RAJA/SULTAN MENJALANKAN PENTADBIRAN  CTH DI.

Similar presentations


Presentation on theme: "SISTEM PEMBESAR PERANAN PEMBESAR. LATARBELAKANG  GOLONGAN KEDUA PENTING  SEKUMPULAN PEGAWAI YG MEMBANTU RAJA/SULTAN MENJALANKAN PENTADBIRAN  CTH DI."— Presentation transcript:

1 SISTEM PEMBESAR PERANAN PEMBESAR

2 LATARBELAKANG  GOLONGAN KEDUA PENTING  SEKUMPULAN PEGAWAI YG MEMBANTU RAJA/SULTAN MENJALANKAN PENTADBIRAN  CTH DI NEGERI MELAYU IALAH SISTEM PEMBESAR EMPAT LIPATAN  CTH BENDAHARA, TEMENGGUNG, LAKSAMANA DAN PENGHULU BENDAHARI  TERDIRI GOLONGAN BANGSAWAN/KERABAT DIRAJA  ADA JUGA RAKYAT YG DILANTIK MENJADI PEMBESAR KERANA JASA KEPADA SULTAN  JAWATAN DISANDANG SECARA WARISAN  PEMBESAR HARUS TAAT DAN DIBERI SURAT TAULIAH UNTUK MENTADBIR

3 PERANAN UMUM  Membantu melicinkanpentadbiran  Bendahara mnasihati sultan  Menjaga keamanan jajahan  Mempertahankan daerah dari serangan musuh  Memungut cukai  Menyediakan tenaga kerahan  Menyelesaikan masalah dan mengadili kes-kes harta, perkhawinan

4 PERANAN BENDAHARA  MELAKSANAKAN PENTADBIRAN  Menasihati sultan  Memangku kuasa sultan  Ketua adat istiadat,ketua hakim

5 PENGHULU BENDAHARI  Ketua pemegang khazanah dan harta kerajaan  Menguruskan segala hal kewangan

6 TEMENGGUNG  Menjaga protokol istana  Timbalan ketua hakim  Ketua perancang bandar dan jalan raya

7 LAKSAMANA  Ketua angkatan tentera laut dan perang  Mengawal keselamatan sultan dan bendahara  Mengetuai utusan diraja ke seberang laut

8 Jenis-jenis pembesar  Pembesar dalam istana  Rapat dgn sultan pengaruh kuat  Sistem pembesar empat lipatan

9 Pembesar luar istana  Mentadbir jajahan/daerah  Diberi surat tauliah dan kepercayaan  Memungut cukai  Menonjol di kalangan masyarakat  Tertakluk di bawah kedaulatan sultan

10 Bentuk-bentuk soalan  Namakan pembesar empat lipatan  Nyatakan peranan bendahara,temenggung,penghulu bendahari dan temenggung  Namakan jenis-jenis pembesar  Apakah tugas pembesar dalam istana dan luar istana


Download ppt "SISTEM PEMBESAR PERANAN PEMBESAR. LATARBELAKANG  GOLONGAN KEDUA PENTING  SEKUMPULAN PEGAWAI YG MEMBANTU RAJA/SULTAN MENJALANKAN PENTADBIRAN  CTH DI."

Similar presentations


Ads by Google