Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

AZMI BIN AHMAD Seksyen Akaun Sekolah, Bahagian Akaun, KPM 2 Jun 2010 SISTEM PENGURUSAN DAN KAWALAN BELANJAWAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH BAHAGIAN AKAUN KEMENTERIAN.

Similar presentations


Presentation on theme: "AZMI BIN AHMAD Seksyen Akaun Sekolah, Bahagian Akaun, KPM 2 Jun 2010 SISTEM PENGURUSAN DAN KAWALAN BELANJAWAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH BAHAGIAN AKAUN KEMENTERIAN."— Presentation transcript:

1 AZMI BIN AHMAD Seksyen Akaun Sekolah, Bahagian Akaun, KPM 2 Jun 2010 SISTEM PENGURUSAN DAN KAWALAN BELANJAWAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH BAHAGIAN AKAUN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2010

2 Konsep Asas Pengurusan Kewangan Konsep Asas Pengurusan Kewangan Sistem Perakaunan Kerajaan Sistem Perakaunan Kerajaan Kumpulan Wang Disatukan Kumpulan Wang Disatukan Sistem dan Pengurusan Kewangan Sistem dan Pengurusan Kewangan Kawalan Belanjawan Kawalan Belanjawan Hasil Kerajaan Persekutuan Hasil Kerajaan Persekutuan Komponen Perbelanjaan Komponen Perbelanjaan Pengkodan Pengkodan Sistem Belanjawan Sistem Belanjawan Legaliti dan Akauntabiliti Legaliti dan Akauntabiliti

3 Konsep Asas Kepada Pengurusan Kewangan Kerajaan Persekutuan

4 Satu proses sesebuah organisasi mematuhi prosedur tertentu untuk memperolehi dan mengagih sumber berdasar kepada keutamaan-keutamaan tertentu melalui kaedah dan kawalan yang ditetapkan bagi mencapai objektif dan matlamat tertentu dengan cekap dan berkesan yang ditetapkan bagi mencapai objektif dan matlamat tertentu dengan cekap dan berkesan Konsep Asas Pengurusan Kewangan

5 SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN Sistem Perakaunan Kerajaan adalah satu sistem akaun yang standard untuk merekod semua transaksi terimaan dan bayaran, menyediakan laporan akaun tahunan selaras dengan peruntukan undang-undang serta memberi maklumat pengurusan yang terkini dan tepat kepada pihak pengurusan untuk membuat keputusan. Sistem Perakaunan Kerajaan adalah satu sistem akaun yang standard untuk merekod semua transaksi terimaan dan bayaran, menyediakan laporan akaun tahunan selaras dengan peruntukan undang-undang serta memberi maklumat pengurusan yang terkini dan tepat kepada pihak pengurusan untuk membuat keputusan.

6 DASAR PERAKAUNAN DASAR PERAKAUNAN Semua urusniaga kerajaan diakaunkan mengikut Asas Tunai Ubahsuai iaitu hasil dicatitkan pada masa terimaan, perbelanjaan dicatit pada masa pembayaran dibuat dengan AKB iaitu membenarkan bayaran dibuat dalam bulan Januari tahun hadapan bagi bekalan dan perkhidmatan yang diterima sehingga 31 Disember tahun sebelumnya dan dikenakan kepada akaun-akaun tersebut. Semua urusniaga kerajaan diakaunkan mengikut Asas Tunai Ubahsuai iaitu hasil dicatitkan pada masa terimaan, perbelanjaan dicatit pada masa pembayaran dibuat dengan AKB iaitu membenarkan bayaran dibuat dalam bulan Januari tahun hadapan bagi bekalan dan perkhidmatan yang diterima sehingga 31 Disember tahun sebelumnya dan dikenakan kepada akaun-akaun tersebut.

7 ENTITI PERAKAUNAN Entiti Perakaunan Kerajaan Persekutuan adalah termasuk : Entiti Perakaunan Kerajaan Persekutuan adalah termasuk : - Semua Kementerian, - Semua Kementerian, - Semua Jabatan dan agensi kerajaan - Semua Jabatan dan agensi kerajaan Persekutuan. Persekutuan. Tetapi tidak termasuk badan berkanun, Tetapi tidak termasuk badan berkanun, syarikat milik kerajaan (GLC) dan syarikat milik kerajaan (GLC) dan Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan. Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan.

8 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN KEWANGAN Perlembagaan Malaysia; Perlembagaan Malaysia; Akta Prosedur Kewangan 1957; Akta Prosedur Kewangan 1957; Arahan Perbendaharaan; Arahan Perbendaharaan; Pekeliling dan Surat Pekeliling Perbendaraan; Pekeliling dan Surat Pekeliling Perbendaraan; Surat Pekeliling Kontrak; dan Surat Pekeliling Kontrak; dan Surat Pekeliling Akauntan Negara. Surat Pekeliling Akauntan Negara.

9 KONSEP ASAS PERAKAUNAN Dasar Perakaunan Kerajaan Persekutuan adalah berdasarkan dua konsep: Konsep Kumpulan Wang Disatukan iaitu segala hasil yang didapatkan atau diterima oleh persekutuan hendaklah dibayar masuk ke dalam satu kumpulan wang yang dinamakan Kumpulan Wang Disatukan KECUALI kutipan Zakat, Fitrah, Baitul Mal atau Hasil Agama Islam yang seumpamanya. (Perkara 97 Perlembaan Persekutuan) Konsep Kumpulan Wang Disatukan iaitu segala hasil yang didapatkan atau diterima oleh persekutuan hendaklah dibayar masuk ke dalam satu kumpulan wang yang dinamakan Kumpulan Wang Disatukan KECUALI kutipan Zakat, Fitrah, Baitul Mal atau Hasil Agama Islam yang seumpamanya. (Perkara 97 Perlembaan Persekutuan) Konsep bahawa tiada wang kecuali perbelanjaan tanggungan tertentu boleh dikeluarkan dari Kumpulan Wang Disatukan melainkan diperuntukan atau dibenarkan oleh Parlimen. (Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan) Konsep bahawa tiada wang kecuali perbelanjaan tanggungan tertentu boleh dikeluarkan dari Kumpulan Wang Disatukan melainkan diperuntukan atau dibenarkan oleh Parlimen. (Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan)

10 DIFINISI DALAM SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan bererti Menteri termasuk seorang pegawai di bawah kawalan pentadbiran atau arahannya yang telah diwakilkan kuasa atau mengikut peruntukan Seksyen 6 dan 7 Akta Perwakilan Kuasa bagi menjalankan tugas di bawah Akta Acara Kewangan Perbendaharaan bererti Menteri termasuk seorang pegawai di bawah kawalan pentadbiran atau arahannya yang telah diwakilkan kuasa atau mengikut peruntukan Seksyen 6 dan 7 Akta Perwakilan Kuasa bagi menjalankan tugas di bawah Akta Acara Kewangan 1957.

11 DIFINISI DALAM SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN (Samb..) Akauntan Negara (AN) Akauntan Negara (AN) Akauntan Negara adalah Akauntan utama bagi Akauntan Negara adalah Akauntan utama bagi Kerajaan Persekutuan dan Ketua Bahagian Kerajaan Persekutuan dan Ketua Bahagian Akaun Perbendaharaan Persekutuan dengan Akaun Perbendaharaan Persekutuan dengan mempunyai kuasa mengenai tatacara mempunyai kuasa mengenai tatacara perakaunan berkenaan Kerajaan Persekutuan perakaunan berkenaan Kerajaan Persekutuan dan Negeri. dan Negeri.

12 DIFINISI DALAM SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN (Samb..) Ketua Audit Negara (KAN) Ketua Audit Negara (KAN) Ketua Audit Negara adalah dilantik oleh Ketua Audit Negara adalah dilantik oleh Yang Dipertuan Agong atas nasihat Perdana Yang Dipertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Ketua Audit Negara diberi kuasa Raja-Raja. Ketua Audit Negara diberi kuasa untuk mengaudit akaun Kerajaan untuk mengaudit akaun Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta menghantar Persekutuan dan Negeri serta menghantar Laporan Ketua Audit Negara kepada Yang Laporan Ketua Audit Negara kepada Yang Dipertua Agong, Raja-Raja dan Yang Dipertua Agong, Raja-Raja dan Yang Dipertuan Negeri untuk dibentangkan Dipertuan Negeri untuk dibentangkan di Parlimen/Dewan Undangan Negeri. di Parlimen/Dewan Undangan Negeri.

13 DIFINISI DALAM SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN (Samb..) Jawatankuasa Akaun Awam (PAC) Jawatankuasa Akaun Awam (PAC) Jawatankuasa Akaun Awam bermaksud Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara bagi Kerajaan Persekutuan dan Jawatan Jawatankuasa Akaun Awam bermaksud Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara bagi Kerajaan Persekutuan dan Jawatan kuasa Kira-Kira Kerajaan Negeri yang ditubuhkan oleh Parlimen/Dewan Undangan Negeri

14 DIFINISI DALAM SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN (Samb..) Pegawai Pengawal Pegawai Pengawal Seperti mana yang dinyatakan di bawah Seksyen Seperti mana yang dinyatakan di bawah Seksyen 15A Akta Prosedur Kewangan 1957 (disemak 15A Akta Prosedur Kewangan 1957 (disemak 1972) bermaksud Menteri atau Menteri Besar 1972) bermaksud Menteri atau Menteri Besar boleh melantik Pegawai Pengawal bagi mengawal boleh melantik Pegawai Pengawal bagi mengawal semua kutipan wang awam, diterima atau semua kutipan wang awam, diterima atau dibelanjakan dan melupuskan barang awam dibelanjakan dan melupuskan barang awam tertakluk kepada arahan yang ditujukan oleh tertakluk kepada arahan yang ditujukan oleh pihak penguasa kewangan pihak penguasa kewangan

15 DIFINISI DALAM SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN (Samb..) Pegawai Perakaunan Pegawai Perakaunan Pegawai Perakaunan termasuk tiap-tiap Pegawai Perakaunan termasuk tiap-tiap Pegawai Awam yang bertanggungjawab bagi Pegawai Awam yang bertanggungjawab bagi perkara-perkara seperti berikut : perkara-perkara seperti berikut : a) Memungut, menerima dan mengakaun a) Memungut, menerima dan mengakaun wang awam. wang awam. b) Membayar/mengeluar apa-apa wang dan b) Membayar/mengeluar apa-apa wang dan barangan awam. barangan awam. c) Menerima, menyimpan, melupus dan c) Menerima, menyimpan, melupus dan mengakaun barangan awam mengakaun barangan awam

16 3 aktiviti utama: Penetapan skop dan polisi fiskal Penetapan skop dan polisi fiskal Wujudkan garis panduan dan piawaian Wujudkan garis panduan dan piawaian Kawalan Kawalan

17 Perk. 97 Perlembagaan Persekutuan Segala hasil dan wang yang didapatkan atau diterima oleh Persekutuan hendaklah dibayar masuk ke dalam serta menjadi satu Kumpulanwang Persekutuan Disatukan kecuali kutipan zakat, fitrah, Baitulmal atau hasil agama Islam yang seumpamanya. Segala hasil dan wang yang didapatkan atau diterima oleh Persekutuan hendaklah dibayar masuk ke dalam serta menjadi satu Kumpulanwang Persekutuan Disatukan kecuali kutipan zakat, fitrah, Baitulmal atau hasil agama Islam yang seumpamanya.

18 KUMPULAN WANG DISATUKAN Akaun Hasil Disatukan Akaun Hasil Disatukan Akaun Amanah Disatukan Akaun Amanah Disatukan Akaun Pinjaman Disatukan Akaun Pinjaman Disatukan ( Sek. 7 Akta Acara Kewangan 1957) ( Sek. 7 Akta Acara Kewangan 1957)

19 KUMPULAN WANG DISATUKAN Akaun Hasil Disatukan Akaun Hasil Disatukan - Semua hasil kerajaan dibayar masuk - Semua hasil kerajaan dibayar masuk dan perbelanjaan mengurus dan dan perbelanjaan mengurus dan pembangunan diakaunkan. pembangunan diakaunkan. Akaun Amanah Disatukan Akaun Amanah Disatukan - Segala terimaan dan bayaran wang - Segala terimaan dan bayaran wang amanah diakaunkan amanah diakaunkan Akaun Pinjaman Disatukan Akaun Pinjaman Disatukan - Semua penerimaan pinjaman dan - Semua penerimaan pinjaman dan bayaran balik diakaunkan. bayaran balik diakaunkan.

20

21 Belanjawan Mengurus Belanjawan Pembangunan PENGAUDITAN SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN

22 Satu penyataan hasil dan perbelanjaan bagi masa depan, digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusan sumber-sumber ekonomi negara. Sistem mengklasifikasi, merekod, melapor dan menganalisis transaksi kewangan Proses semakan bebas dengan mengeluarkan laporan yang menilai, mengukur serta menguji tahap kesempurnaan rekod dan kepatuhan terhadap prosedur SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN

23 Belanjawan Pembiayaan Pengawalan Perancangan Program Penilaian

24 KAWALAN BELANJAWAN

25 DEFINISI BELANJAWAN “ Satu pernyataan Anggaran Hasil dan Perbelanjaan bagi masa hadapan yang digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusan sumber ekonomi negara untuk memenuhi keperluan rakyat “

26 KONSEP ASAS BELANJAWAN Belanjawan awam merupakan satu perancangan ekonomi tahunan yang bertujuan melaksanakan dasar sosioekonomi negara.Belanjawan awam merupakan satu perancangan ekonomi tahunan yang bertujuan melaksanakan dasar sosioekonomi negara. Berperanan dalam menentukan kedudukan ekonomi sesebuah negaraBerperanan dalam menentukan kedudukan ekonomi sesebuah negara dan memberi kesan kepada aktiviti dan memberi kesan kepada aktiviti sektor swasta sektor swasta

27 PERANAN BELANJAWAN Alat Dasar Pengurusan Sosioekonomi Negara Alat Dasar Pengurusan Sosioekonomi Negara Terbahagi kepada dua (2): 1. Belanjawan sebagai alat Dasar Fiskal 1. Belanjawan sebagai alat Dasar Fiskal 2. Belaanjawan sebagai alat Pengurusan 2. Belaanjawan sebagai alat Pengurusan

28 BELANJAWAN SEBAGAI ALAT DASAR FISKAL Dasar kewangan kerajaan bertujuan mencapai matlamat membangun dan menstabilkan ekonomi negara melalui pengurusan perbelanjaan serta dasar percukaian yang cekap dan berkesan Dasar kewangan kerajaan bertujuan mencapai matlamat membangun dan menstabilkan ekonomi negara melalui pengurusan perbelanjaan serta dasar percukaian yang cekap dan berkesan Digunakan untuk memenuhi fungsi seperti peruntukan, agihan dan penstabilan ekonomi. Digunakan untuk memenuhi fungsi seperti peruntukan, agihan dan penstabilan ekonomi.

29 FUNGSI PERUNTUKAN Peranan berubah kepada menyedia Peranan berubah kepada menyedia prasarana. prasarana. FUNGSI AGIHAN Mengagih hasil dan perbelanjaan secara Mengagih hasil dan perbelanjaan secara adil mengikut keperluan. adil mengikut keperluan. FUNGSI PENSTABILAN Menstabilkan ekonomi negara spt memastikan pertumbuhan ekonomi mapan, pengurangan pengangguran dan inflasi serta mencatat lebihan dalam imbangan bayaran. Menstabilkan ekonomi negara spt memastikan pertumbuhan ekonomi mapan, pengurangan pengangguran dan inflasi serta mencatat lebihan dalam imbangan bayaran.

30 BELANJAWAN SEBAGAI ALAT PENGURUSAN Alat mengurus sumber kewangan, dokumen kawalan belanjawan serta alat mengukur prestasi Alat mengurus sumber kewangan, dokumen kawalan belanjawan serta alat mengukur prestasi

31 Alat Mengurus Sumber Kewangan Alat Mengurus Sumber Kewangan - Melalui proses perancangan belanjawan yang - Melalui proses perancangan belanjawan yang sistematik. Membantu pengurus melaksanakan sistematik. Membantu pengurus melaksanakan program dan aktiviti secara cekap dan berkesan. program dan aktiviti secara cekap dan berkesan. Dokumen Kawalan Belanjawan dan kewangan Dokumen Kawalan Belanjawan dan kewangan - Perjanjian program digunakan sebagai kawalan - Perjanjian program digunakan sebagai kawalan belanjawan dan kewangan yang berkesan. belanjawan dan kewangan yang berkesan. Alat Mengukur prestasi Alat Mengukur prestasi - Ukuran dibuat melalui laporan berskala yang - Ukuran dibuat melalui laporan berskala yang disediakan berasaskan perancangan belanjawan disediakan berasaskan perancangan belanjawan dan pencapaian prestasi perbelanjaan. dan pencapaian prestasi perbelanjaan.

32 ASAS PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Perkara 99 Perkara 99 “ Yang diPertuan Agong hendaklah, bagi tiap- tiap tahun kewangan, mengarah dibentangkan dalam Dewan Rakyat suatu anggaran pendapatan dan perbelanjaan bagi Persekutuan untuk tahun itu, penyata itu hendaklah dibentangkan sedemikian sebelum permulaan tahun itu ” “ Yang diPertuan Agong hendaklah, bagi tiap- tiap tahun kewangan, mengarah dibentangkan dalam Dewan Rakyat suatu anggaran pendapatan dan perbelanjaan bagi Persekutuan untuk tahun itu, penyata itu hendaklah dibentangkan sedemikian sebelum permulaan tahun itu ”

33 KOMPONEN BELANJAWAN KUMPULAN WANG DISATUKAN PERBELANJAAN HASIL BELANJAWAN

34 KOMPONEN HASIL HASIL Hasil Cukai Hasil drp wilayah-wilayah Persekutuan Hasil Bukan Cukai Pelbagai Terimaan

35 TAKRIF HASIL Semua jenis pendapatan yang diterima kerajaan dalam bentuk cukai, yuran, lesen dan lain-lain terimaan, kecuali zakat, fitrah, Baitul Mal dan hasil keagamaan. Semua jenis pendapatan yang diterima kerajaan dalam bentuk cukai, yuran, lesen dan lain-lain terimaan, kecuali zakat, fitrah, Baitul Mal dan hasil keagamaan. Terdiri daripada: Terdiri daripada: –Hasil Kerajaan Persekutuan –Hasil Kerajaan Negeri –Hasil Kerajaan Tempatan

36 HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN 1. HASIL CUKAI Hasil yang dikutip berasaskan undang-undang Parlimen. Wajib dibayar atas urusniaga, pendapatan, perbelanjaan dan kekayaan. CUKAI LANGSUNG  Cukai Pendapatan (Individu dan Syarikat)  Cukai Pendapatan Petroleum  Cukai Keuntungan Hartanah  Duti Setem CUKAI TIDAK LANGSUNG  Cukai Ekspot  Duti Impot  Duti Eksais  Cukai Jualan

37 2. HASIL BUKAN CUKAI Hasil yang dikutip berdasarkan Undang- Undang bagi perkhidmatan yang disediakan untuk orang ramai. Hasil yang dikutip berdasarkan Undang- Undang bagi perkhidmatan yang disediakan untuk orang ramai.CONTOHNYA:  Lesen, Bayaran Pendaftaran dan permit  Perkhidmatan dan bayaran perkhidmatan  Sewaan harta benda kerajaan  Faedah dan perolehan pelaburan  Denda dan hukuman  Dll.

38 Hasil yang dikutip bukan berdasarkan sebarang Akta dan Undang-Undang. Hasil yang dikutip bukan berdasarkan sebarang Akta dan Undang-Undang. Contohnya : Pulangan balik perbelanjaan, jualan barangan dan lain-lain. Pulangan balik perbelanjaan, jualan barangan dan lain-lain. 3. PELBAGAI TERIMAAN

39 4. HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN Hasil yang dikutip di Wilayah Persekutuan KL, Labuan dan Putrajaya. Contohnya : Cukai Langsung - Premium & Cukai tanah. Cukai Tak Langsung – Duti Hiburan

40 HASIL KERAJAAN NEGERI DINYATAKAN DALAM JADUAL 10 BHG III P.P Contohnya ; 1. Hasil daripada Tanah, Air, Lombong dan Hutan. 2. Lesen. 3. Duti Hiburan. 4. Bayaran Mahkamah selain dari Mahkamah Persekutuan. 5. Bayaran daripada Perkhidmatan oleh Negeri. 6. Hasil dari Pihak Berkuasa Tempatan. 7. Harta Karun.

41 TAMBAHAN BAGI SABAH & SARAWAK DINYATAKAN DALAM JADUAL 10 BHG V P.P 1. Duti Impot dan Duti Eksais atas hasil Petrolium. 2. Duti Ekspot atas kayu dan keluaran hutan yng lain. 3. Royalti atas galian yang dikenakan Duti Ekspot. 4. Bagi Sabah jika belanja ubat dan kesihatan ditanggung kerajaan maka 30% daripadanya adalah Hasil Kastam. 5. Cukai Jualan Negeri 6. Bayaran dan Yuran drp Pelabuhan selain Persekutuan.

42 HASIL KERAJAAN TEMPATAN DIBAWAH AKTA KERAJAAN TEMPATAN Cukai Tafsiran 2. Denda dan Rampasan 3. Sewaan Aset PBT 4. Jualan Aset PBT 5. Pendapatan daripada Pelaburan 6. Lesen dan Permit 7. Yuran

43 PERBELANJAANKERAJAAN PERBELANJAAN MENGURUS PERBELANJAAN PEMBANGUNAN KOMPONEN PERBELANJAAN PERBELANJAANTANGGUNGANPERBELANJAANBEKALANLANGSUNGPINJAMAN

44 HASIL (Persekutuan, Negeri, Kerajaan Tempatan) Hasil Cukai Hasil Bukan Cukai Terimaan Bukan Hasil Hasil Wil. Persekutuan Hasil Tanah Duti Hiburan Bayaran Perkhidmatan Terimaan drp. bekalan air PERBELANJAA N Perbelanjaan Mengurus Tanggungan Perbekalan Perbelanjaan Pembangunan

45 PERBELANJAAN NEGARA 1 ) PERBELANJAAN MENGURUS Boleh ditakrifkan sebagai perbelanjaan bagi Boleh ditakrifkan sebagai perbelanjaan bagi aktiviti-aktiviti seharian Kem/Jab. yang berulang aktiviti-aktiviti seharian Kem/Jab. yang berulang dan berterusan atau boleh juga disebut sebagai dan berterusan atau boleh juga disebut sebagai perbelanjaan penggunaan. Terbahagi kepada perbelanjaan penggunaan. Terbahagi kepada dua jenis iaitu: dua jenis iaitu: - Perbelanjaan Perbekalan (B) - Perbelanjaan Perbekalan (B) - Perbelanjaan Tanggungan (T) - Perbelanjaan Tanggungan (T) (Perkara 100 Perlembagaan Persekutuan) (Perkara 100 Perlembagaan Persekutuan)

46 PERBELANJAAN PERBEKALAN Semua jenis perbelanjaan kegiatan harian Kementerian/Jabatan dalam menyediakan perkhidmatan untuk rakyat. Semua jenis perbelanjaan kegiatan harian Kementerian/Jabatan dalam menyediakan perkhidmatan untuk rakyat. Diluluskan di bawah Akta Perbekalan atau Enakmen Bekalan. Menggunakan kod huruf ‘B’. Diluluskan di bawah Akta Perbekalan atau Enakmen Bekalan. Menggunakan kod huruf ‘B’. Contohnya: Contohnya: B 27 – Kem. Kerjaraya M’sia B 28 – Kem. Pengangkutan M’sia B 32 – Kem. Wilayah Persekutuan B 41 – Kementerian Pelajaran M’sia

47 PERBELANJAAN BEKALAN Perbelanjaan menguruskan aktiviti Kerajaan samada yang berterusan atau “one- off “ dan diperuntukan mengikut Maksud Bekalan tertentu dan perlu dibentangkan untuk kelulusan Parlimen sebagai satu Akta Bekalan bagi setiap tahun Belanjawan. Contoh: Emolumen, Perkhidmatan & Bekalan, Aset, Pemberian & Kenaan Tetap dan Bayaran-bayaran lain.

48 PERBELANJAAN NEGARA 2) PERBELANJAAN PEMBANGUNAN (P) Ialah perbelanjaan modal yang biasanya tidak Ialah perbelanjaan modal yang biasanya tidak berulang dan merupakan perbelanjaan yang berulang dan merupakan perbelanjaan yang mempunyai keluaran yang berfaedah jangka mempunyai keluaran yang berfaedah jangka panjang. panjang. Perbelanjaan ini diasingkan daripada Perbelanjaan ini diasingkan daripada perbelanjaan mengurus kerana ianya perbelanjaan mengurus kerana ianya mempunyai ciri-ciri tertentu yang memerlukan mempunyai ciri-ciri tertentu yang memerlukan satu proses perancangan dan keputusan yang satu proses perancangan dan keputusan yang rumit. rumit.

49 2) PERBELANJAAN PEMBANGUNAN (P) (Samb..) Perancangan perbelanjaan Pembangunan berasaskan Rancangan Malaysia 5 tahun (RMK). Perancangan perbelanjaan Pembangunan berasaskan Rancangan Malaysia 5 tahun (RMK). Perlu dibentangkan untuk kelulusan Parlimen sebagai Akta Perbekalan bagi setiap tahun. Perlu dibentangkan untuk kelulusan Parlimen sebagai Akta Perbekalan bagi setiap tahun. Contohnya: Fizikal – Bina bangunan, jalan raya, dll. Fizikal – Bina bangunan, jalan raya, dll. Bukan Fizikal – penyertaan dalam ekuiti syarikat. Bukan Fizikal – penyertaan dalam ekuiti syarikat.

50 CIRI-CIRI PERBELANJAAN PEMBANGUNAN  Memerlukan jumlah modal yang besar  Aliran wang berjangka panjang.  Dibiayai dengan dana dalaman/pinjaman.  Menyebabkan kos penyelenggaraan dan pembaikan dimasa hadapan.  Memberi kesan terhadap matlamat pembangunan negara.

51 PERBELANJAAN TANGGUNGAN Perbelanjaan yang dipertanggungkan terus kepada Kumpulan Wang Disatukan tanpa perlu mendapat kelulusan Parlimen selaras dengan Perkara 98 Perlembagaan Persekutuan Contoh: Gaji/Elaun Diraja, Khidmat Hutang Kerajaan, Pencen, Gaji Hakim-hakim, Gaji Ketua Audit Negara, perbelanjaan Suruhanjaya dan Pemberian Kepada Negeri- Negeri. Menggunakan Kod Huruf “T”, Contohnya: “T. 1” - PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B YDA

52 PERBELANJAAN TANGGUNGAN Perbelanjaan dipertanggungkan terus kepada KWDS. Perbelanjaan dipertanggungkan terus kepada KWDS. Tidak memerlukan kelulusan Parlimen. Tidak memerlukan kelulusan Parlimen. Kod huruf adalah ‘T’ contohnya T1 – Peruntukan Diraja. Kod huruf adalah ‘T’ contohnya T1 – Peruntukan Diraja. Contoh perbelanjaan ialah: Contoh perbelanjaan ialah: - Elaun-Elaun Diraja, - Elaun-Elaun Diraja, - Gaji Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan - Gaji Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim-Hakim, Hakim-Hakim, - Gaji Ketua Audit Negara, - Gaji Ketua Audit Negara, - Perbelanjaan Suruhanjaya-Suruhanjaya, - Perbelanjaan Suruhanjaya-Suruhanjaya, - Bayaran pencen, Elaun bersara dan Ganjaran - Bayaran pencen, Elaun bersara dan Ganjaran - Bayaran Pampasan. - Bayaran Pampasan.

53 PENGKODAN –Hasil dan Perbelanjaan dikodkan melalui satu sistem pengekodan mengikut PP Bil 5/2004. –Hanya boleh ditentukan oleh Perbendaharaan Malaysia mengikut AP 41. –Setiap kod hasil atau belanja mengandungi lima (5) angka dan dibahagikan kpd empat (4) kategori.

54 OBJEK AM Objek Am Jenis Perbelanjaan 10000Emolumen Perkhidmatan & Bekalan 30000Aset Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain

55 PENJENISAN KOD PERBELANJAAN Pek. Perb. 5/2004 KategoriPenjelasan Objek Am Suatu kumpulan objek sebagai Perbelanjaan atau Hasil. Objek Sebagai Suatu jenis perbelanjaan atau hasil yang dijeniskan dibawah suatu Objek Am. Objek Kumpulan Lanjut Suatu kumpulan objek-objek Lanjut. Objek Lanjut Suatu jenis Perbelanjaan atau hasil yang dijeniskan di bawah suatu Objek Kumpulan Lanjut.

56 PENJENISAN KOD PERBELANJAAN KategoriKOD Jenis rekod Objek Am Emolumen – merekod bayaran gaji dan faedah kewangan kepada kakitangan kerajaan jawatan tetap. Objek Sebagai Gaji dan Upahan – untuk merekod gaji kasar upahan dan tunggakan gaji. Objek Kumpulan Lanjut Gaji Kakitangan Awam Objek Lanjut Gaji Biasa Kakitangan Awam Pek. Perb. 5/2004 Pek. Perb. 5/2004

57 KATEGORI KOD HASIL NEGARA  Hasil Cukai  Hasil Bukan Cukai  Pelbagai Terimaan  Hasil Wilayah-Wilayah Persekutuan Persekutuan KOD KATEGORI

58 LATAR BELAKANG SISTEM BELANJAWAN BELANJAWAN TRADISIONAL ◊ Dilaksanakan sebelum merdeka sehinggalah tahun ◊ Anggaran keperluan Agensi perlu dibuat secara terperinci dan hendaklah disokong dengan justifikasi yang jelas. ◊ Pemeriksaan Bajet adalah secara terperinci dan berasaskan line-item. Contoh : Keperluan mengikut Pecahan Kepala atau Butiran Gaji dan Upahan Perjalanan dan Sara Hidup Perkhidmatan Ikhtisas/Hospitaliti ◊ Pemeriksaan tidak mengambilkira keperluan berasaskan program. ◊ Proses pemeriksaan yang panjang.

59 SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI (SBPP) – PP Bil 5/68 Mula diperkenal pada tahun 1968 kerana kelemahan belanjawan tradisional yang tidak dapat memberi maklumat yang cukup untuk membuat keputusan dan tidak dapat mengukur prestasi dan kekesanan peruntukan yang telah dibelanjakan. menitikberatkan perhubungan antara penentuan objektif, struktur dan program, kos program dan penilaian prestasi program. fokus kepada line item – kepala vot, sumber diagih mengikut program yang dirancang. perancangan secara bottom-up tetapi pengagihan secara to-down

60 SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI (SBPP) (Samb..) –Konsep program – satu set aktiviti yang perlu dilaksana untuk mencapai objektif penubuhan/ kewujudan. Ia boleh dikos dan dinilai menafaatnya. –Konsep objektif program – halatuju jadi pedoman pelaksanaan aktiviti, menyumbang kepada pencapaian objektif Kem/Jab, menjadi dasar kepada permohonan dan pengagihan sumber, alat mengawal dan mengurus operasi.

61 Samb… Kelemahan Pelaksanaan SBPP pelaksanaan di peringkat pengukuran prestasi dan penilaian tidak sepenuhnya terutama kem/jab bercorak sosial dan keselamatan. fokus penyediaan/pemeriksaan/pelaksanaan masih ditahap perbelanjaan terperinci. indikator output dan impak tidak jelas. digunakan sebagai alat pengagihan peruntukan dan tidak sebagai alat pengurusan. pencapaian prestasi tidak dipentingkan.

62 SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS) Pek. Perb. Bil 1/1990 Satu kompromi diantara Asas Tunai dengan Asas Akruan bagi membolehkan bekalan atau perkhidmatan yang telah diterima pada atau sebelum Disember tahun semasa dibayar pada bulan Januari tahun berikutnya dengan menggunakan peruntukan tahun semasa iaitu tanggungan tahun semasa dapat dijelaskan pada tahun hadapan (Januari) walau pun akaun ditutup dan peruntukan luput pada Disember tahun berkenaan. Satu kompromi diantara Asas Tunai dengan Asas Akruan bagi membolehkan bekalan atau perkhidmatan yang telah diterima pada atau sebelum Disember tahun semasa dibayar pada bulan Januari tahun berikutnya dengan menggunakan peruntukan tahun semasa iaitu tanggungan tahun semasa dapat dijelaskan pada tahun hadapan (Januari) walau pun akaun ditutup dan peruntukan luput pada Disember tahun berkenaan.

63 SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS) Pek. Perb. Bil 1/1990 Menekankan konsep ‘let manager’s manage’ – pegawai pelaksana dan bawahan terlibat dalam proses membuat keputusan. Ia masih berasaskan SBPP. Diperkenalkan dalam tahun 1990 dan 3 kem perintis – kesihatan, kebajikan dan kerjaraya. Perubahan dibuat ke atas proses penyediaan belanja mengurus.

64 SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS) (Samb..) Tujuan – teguhkan ekonomi negara melalui agihan sumber yang lebih baik dan teratur, mencapai perbelanjaan seimbang, meningkatkan prestasi program, memudah dan meningkat akauntabiliti pengurus. Agensi pusat tidak perlu mengawas secara terperinci perbelanjaan agensi pelaksana – tumpu kepada perancangan dan pengukuran prestasi agensi pelaksana. Agensi pelaksana ada kuasa lebih luas mengurus program dan aktiviti dan kelewatan pelaksanaan dapat dielakkan.

65 Ciri-ciri SBPP yang masih kekal: ◊ Perancangan bottom up, pengagihan top down ◊ perancangan berasaskan program Ciri-ciri baru MBS: ◊ Perjanjian program sebagai kontrak pengurusan ◊ Pusat tanggung jawab sebagai unit mengakaun

66 Ciri-ciri baru MBS: (Samb..) pemberian peruntukan secara ‘one lump sum’ dan penurunan kuasa kepada pegawai pengakaun yang bertanggung jawab untuk membuat agihan. pemberian peruntukan secara ‘one lump sum’ dan penurunan kuasa kepada pegawai pengakaun yang bertanggung jawab untuk membuat agihan. ketua PTJ bertanggungjawab mengagih sumber yang diberikan. ketua PTJ bertanggungjawab mengagih sumber yang diberikan. akauntabiliti yang lebih jelas – melalui perjanjian program dan sistem pemantauan yang lebih sistematik. akauntabiliti yang lebih jelas – melalui perjanjian program dan sistem pemantauan yang lebih sistematik.

67 Ciri-ciri baru MBS: (Samb..) Perakaunan Tunai Diubahsuai membenarkan perbelanjaan tahun semasa dibayar pada bulan Januari tahun berikutnya (AKB). Perakaunan Tunai Diubahsuai membenarkan perbelanjaan tahun semasa dibayar pada bulan Januari tahun berikutnya (AKB). Perbelanjaan tahun-tahun lepas dibayar dalam tahun semasa [AP58(a)]. Perbelanjaan tahun-tahun lepas dibayar dalam tahun semasa [AP58(a)]. Aset Tetap dikenakan 100% kepada perbelanjaan semasa iaitu tidak disusutnilaikan. Aset Tetap dikenakan 100% kepada perbelanjaan semasa iaitu tidak disusutnilaikan. Hasil dan perbelanjaan terakru tidak dilaporkan. Hasil dan perbelanjaan terakru tidak dilaporkan.

68 Kos pelaksanaan operasi dibahagikan kepada: Dasar sedia ada – aktiviti yang telah diluluskan untuk dilaksanakan dalam tahun semasa – aktiviti berulang. Dasar Baru – aktiviti baru yang belum diluluskan dan dipertimbangkan peruntukan, termasuk program baru, tambahan, sambungan, perluasan skop aktiviti sediada. One-off – perbelanjaan yang tidak dapat dielakkan atau luarbiasa dan bukan perbelanjaan tahunan bagi tahun sebelumnya dan ia tidak berulang.

69 Satu jumlah wang yang ditetapkan oleh Perbendaharaan di awal proses belanjawan tahunan sesebuah agensi. Jumlah ini tidak boleh dilampaui semasa mengemuka cadangan perbelanjaan bagi dasar-dasar sediada. Dimaklumkan kepada agensi pada akhir tahun sebelum tahun kewangan semasa. Anggaran bajet untuk aktiviti sediada tidak boleh melebihi siling ini tetapi boleh minta peruntukan tambahan jika dasar baru atau one offs. Pemeriksaan terperinci tidak lagi diperlukan untuk anggaran di bawah Batas Perbelanjaan. Faedah: - agensi boleh merancang dengan lebih baik. - memperteguh disiplin kewangan - pendekatan bajet top-down BATAS PERBELANJAAN

70 Satu perjanjian yang menetapkan tahap prestasi yang akan dicapai antara Agensi dengan Perbendaharaan mengenai input yang akan digunakan untuk menghasilkan output dan impaknya bagi setiap program/aktiviti. Ia juga merupakan cadangan belanja mengurus kem. Dijadikan asas untuk mengukur prestasi dan keberkesanan agensi. Jika tahap prestasi program tidak selaras dengan yang ditetapkan dalam perjanjian, laporan pengecualian hendaklah disediakan. Sebagai alat pengesanan dan pemantauan, menjadikan agensi lebih bertanggungjawab terhadap prestasi masing-masing, mengenalpasti lebih awal masalah-masalah pelaksanaan yang mungkin timbul. PERJANJIAN PROGRAM

71 KANDUNGAN PERJANJIAN PROGRAM 1. Maksud Bekalan 8. Analisis keperluan Dasar 2. Agensi 9. Pelanggan 3. Program 10. Fungsi 4. Aktiviti 11. Sumber-Sumber 5. Kod 12. Spesifikasi Output 6. Punca Kuasa 13. Petunjuk Impak 7. Objektif 14. Rancangan Penilaian

72 Penilaian secara mendalam atas sesuatu program/ aktiviti hendaklah dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh lima tahun. Bertujuan menilai keberkesanan sesuatu program dan aktiviti dari segi ; -kewangan/peruntukan sumber -kesesuaian/relevan -impak Membantu pihak pengurusan mendapat maklumat untuk buat keputusan terhadap perubahan sesuatu dasar dan penggubalan dasar baru, jadi asas mempertingkatkan perancangan strategik dan akauntabiliti. PENILAIAN PROGRAM

73 Kaedah untuk menentukan permohonan Dasar Baru dan One Off oleh kementerian dan jabatan. Satu tahap atau nilai yang berperanan sebagai batas permintaan yang ditentukan oleh Perbendaharaan Peruntukan DB/one off hanya akan dipertimbang setakat nilai yang melebihi Threshold sahaja Contoh: - Treshold ………………….RM 300,000 - DB ………………….RM 500,000 Peruntukan tambahan…… RM 200,000 sahaja THRESHOLD

74 TAHAP VARIAN YANG DIIKTIRAF Satu tahap yang dipersetujui untuk sesuatu petunjuk prestasi yang mana sesebuah agensi tidak perlu mengemukakan laporan pengecualian. Satu tahap yang dipersetujui untuk sesuatu petunjuk prestasi yang mana sesebuah agensi tidak perlu mengemukakan laporan pengecualian.

75 Laporan untuk menjelaskan petunjuk prestasi (kewangan/bukan kewangan) yang mana pencapaian input ouputnya terkeluar dari tahap varian yang dipersetujui dalam Perjanjian Program LAPORAN PENGECUALIAN

76

77

78

79 PARLIMENPERBENDAHARAAN KEMENTERIAN/ JABATAN Proses Belanjawan Proses Belanjawan Jawatankua sa Akaun Awam Jawatankua sa Akaun Awam Kelulusan waran peruntukan Kelulusan waran peruntukan Pentadbiran/ pelaksanaan projek Pentadbiran/ pelaksanaan projek Siasatan terhadap Laporan Audit Siasatan terhadap Laporan Audit Tanggungjawab Pegawai Pengawal Tanggungjawab Pegawai Pengawal Struktur sistem kewangan yang teratur Struktur sistem kewangan yang teratur Penurunan kuasa yang sewajarnya Penurunan kuasa yang sewajarnya Pematuhan kepada undang-undang dan peraturan Pematuhan kepada undang-undang dan peraturan Audit dalam Audit dalam

80 Legaliti ( pematuhan) Akauntabiliti (kawalan) Perlembagaan Persekutuan Akta Acara Kewangan 1957 Arahan Perbendaharaan Pekeliling/Surat Pekeliling Akta Audit 1957 Akauntabiliti Fiskal Akauntabiliti Pengurusan Akauntabiliti Program

81 Terimaan wang awam Terimaan wang awam - Tiada apa-apa cukai yang boleh di levi tanpa - Tiada apa-apa cukai yang boleh di levi tanpa undang-undang. undang-undang. - Kutipan hasil (cukai/yuran) hanya boleh - Kutipan hasil (cukai/yuran) hanya boleh dibuat berasaskan Akta (Per. 96 PP). dibuat berasaskan Akta (Per. 96 PP). - Pinjaman kewangan hanya boleh dibuat di - Pinjaman kewangan hanya boleh dibuat di bawah kuasa Undang-Undang Persekutuan bawah kuasa Undang-Undang Persekutuan (Per. 111 PP) (Per. 111 PP) Simpanan wang awam Simpanan wang awam - Semua hasil yang dikutip mestilah dimasukkan - Semua hasil yang dikutip mestilah dimasukkan dalam Kumpulan Wang DiSatukan kecuali hasil dalam Kumpulan Wang DiSatukan kecuali hasil kutipan berkaitan Agama Islam (Per. 97 PP) kutipan berkaitan Agama Islam (Per. 97 PP)

82 Pengeluaran wang awam Pengeluaran wang awam - Tiada apa-apa wang boleh dikeluarkan daripada - Tiada apa-apa wang boleh dikeluarkan daripada KWDS melainkan jika wang diperuntukkan atau KWDS melainkan jika wang diperuntukkan atau dilulus oleh Parlimen (Per. 104 PP). dilulus oleh Parlimen (Per. 104 PP). Bayaran wang awam Bayaran wang awam - Melalui Waran Am - Melalui Waran Am - Melalui Waran Peruntukkan - Melalui Waran Peruntukkan Perakaunan wang awam Perakaunan wang awam - Semua terimaan dan bayaran wang awam - Semua terimaan dan bayaran wang awam mesti diakaunkan dengan sempurna mengikut mesti diakaunkan dengan sempurna mengikut undang-undang. undang-undang.

83 Wang Kerajaan tidak boleh dibelanjakan kecuali dengan kuasa undang-undang Wang Kerajaan tidak boleh dibelanjakan kecuali dengan kuasa undang-undang Semua hasil kerajaan dimasuk kira ke dalam Tabung KWDS kecuali hasil Agama Islam Semua hasil kerajaan dimasuk kira ke dalam Tabung KWDS kecuali hasil Agama IslamKWDS Wang awam hanya boleh dibelanjakan dengan kuasa Akta Bekalan mengikut anggaran belanjawan yang diluluskan oleh Parlimen Wang awam hanya boleh dibelanjakan dengan kuasa Akta Bekalan mengikut anggaran belanjawan yang diluluskan oleh Parlimen Terimaan dan bayaran diamalkan mengikut sistem perakaunan asas tunai Terimaan dan bayaran diamalkan mengikut sistem perakaunan asas tunai Peruntukan mengurus yang tidak dibelanjakan akan luput pada akhir tahun kewangan Peruntukan mengurus yang tidak dibelanjakan akan luput pada akhir tahun kewangan

84 …. SESUNGGUHNYA ALLAH S.W.T MENYURUH KAMU MELAKSANAKAN AMANAH TERHADAP ORANG-ORANG YANG MEMBERI AMANAH ITU. …. SESUNGGUHNYA ALLAH S.W.T MENYURUH KAMU MELAKSANAKAN AMANAH TERHADAP ORANG-ORANG YANG MEMBERI AMANAH ITU. AN-NISA’ : 58

85 “ Akauntabiliti ialah obligasi seseorang untuk memberi jawapan dan penjelasan mengenai tindakan dan prestasinya kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan jawapan dan penjelasan tersebut...” “ Akauntabiliti ialah obligasi seseorang untuk memberi jawapan dan penjelasan mengenai tindakan dan prestasinya kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan jawapan dan penjelasan tersebut...”Akauntabiliti …Tan Sri Ahmad Sarji, Bekas KSN

86

87 INSTRUMEN-INSTRUMEN AKAUNTABILITI Akauntabiliti Fiskal Akauntabiliti Fiskal - Dari segi Integriti Kewangan, maklumat - Dari segi Integriti Kewangan, maklumat (disclosure) pematuhan kepada Undang- (disclosure) pematuhan kepada Undang- Undang dan peraturan pentadbiran awam Undang dan peraturan pentadbiran awam - Menjamin akaun yang disimpan benar - Menjamin akaun yang disimpan benar dan sah mengikut undang-Undang. dan sah mengikut undang-Undang.

88 INSTRUMEN-INSTRUMEN AKAUNTABILITI Akauntabiliti Pengurusan Akauntabiliti Pengurusan - Dari segi penggunaan tenaga manusia - Dari segi penggunaan tenaga manusia dan sumber-sumber lain diurus secara dan sumber-sumber lain diurus secara cekap dan ekonomik. cekap dan ekonomik. - Pengunaan sumber-sumber dan harta - Pengunaan sumber-sumber dan harta benda awam dengan cekap dan benda awam dengan cekap dan mengelakkan pembaziran. mengelakkan pembaziran.

89 INSTRUMEN-INSTRUMEN AKAUNTABILITI Akauntabiliti Program Akauntabiliti Program - Dari segi Impak program, iaitu samada - Dari segi Impak program, iaitu samada sesuatu program mencapai objektif yang sesuatu program mencapai objektif yang dirancangkan, dan opsyen yang terbaik dirancangkan, dan opsyen yang terbaik telah dipilih untuk mencapai objektif telah dipilih untuk mencapai objektif berkenaan dengan mengambilkira berkenaan dengan mengambilkira jumlah kos dan output. jumlah kos dan output.

90 Kerajaan menyedari perbelanjaan kerajaan mesti dirancang dan dikawal dengan teliti kerana memberi kesan terhadap ekonomi negara dan kehidupan rakyat. untuk mencapai objektif negara dengan cepat maka kuasa membuat keputusan wajar diberi kepada pengurus-pengurus diperingkat bawahan supaya kelewatan pelaksanaan projek dapat dielakkan. KESIMPULAN

91 Tel : H/p: H/p: Sekian, Terima Kasih SELESAI


Download ppt "AZMI BIN AHMAD Seksyen Akaun Sekolah, Bahagian Akaun, KPM 2 Jun 2010 SISTEM PENGURUSAN DAN KAWALAN BELANJAWAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH BAHAGIAN AKAUN KEMENTERIAN."

Similar presentations


Ads by Google