Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Bab 6 Rekabentuk Berpusatkan Pengguna. 2 Kenapa Sistem Sukar Digunakan? Kepentingan pembangun dan pengguna berbeza Andaian yang tidak tepat tentang.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Bab 6 Rekabentuk Berpusatkan Pengguna. 2 Kenapa Sistem Sukar Digunakan? Kepentingan pembangun dan pengguna berbeza Andaian yang tidak tepat tentang."— Presentation transcript:

1 1 Bab 6 Rekabentuk Berpusatkan Pengguna

2 2 Kenapa Sistem Sukar Digunakan? Kepentingan pembangun dan pengguna berbeza Andaian yang tidak tepat tentang pengguna Pembangun tidak/tidak boleh memahami masalah pengguna  Kurang/tiada kerjasama secara langsung di antara pembangun dan pengguna

3 3 Tinjauan Model Kitarhayat Tradisional Apakah kelebihan / kelemahan / masalah model-model ini? Model Air Terjun Model Spiral Model – model lain ?

4 4 Model ‘Air Terjun’ Analisis Keperluan Rekabentuk Pengekodan Pengujian Penyelenggaraan

5 5 Model RAD (Rapid Applications Development Bengkel JAD Mulakan Projek Rekabentuk Iteratif dan pembangunan Jurutera dan ujian akhir prototaip Kajian Implementasi

6 6 Rekabentuk Berpusatkan Pengguna Mengetahui siapa pengguna Mengetahui kekangan dan kelebihan pengguna Melibatkan pengguna dalam pembangunan sistem

7 7 Model Kitar Hayat HCI Berasaskan kepada rekabentuk berpusatkan pengguna Fokus kepada pengguna Pembangunan Prototaip Pengulangan iteratif

8 8 Fokus kepada Pengguna Mengkaji perlakuan pengguna dan konteks penggunaan Mengkaji ciri-ciri pengguna Mengambilkira pendapat pengguna

9 9 Pembangunan Prototaip Prototaip – versi interaktif suatu sistem yang sedang dibangunkan tetapi masih belum lengkap fungsiannya Prototaip melalui proses penilaian kualitatif dan kuantitatif Prototaip dinilai oleh pengguna dan pakar

10 10 Pengulangan Iteratif Sesuatu proses boleh berlaku berulang- ulang kali sehingga matlamat pengguna dicapai Juga bergantung kepada sumber kewangan dan masa

11 11 Model Kitar Hayat HCI Model Mudah Model Bintang Model Kejuruteraan Kebolehgunaan

12 12 Model Mudah Menekankan proses pengulangan dan memfokus kepada pengguna Bermula dengan mengenalpasti kehendak dan keperluan pengguna Beberapa rekabentuk alternatif dipertimbangkan Versi interaktif(prototaip) dinilai Proses merekabentuk semula berlaku sehingga menepati keperluan dan kehendak pengguna

13 13 Model Mudah Penilaian Rekabentuk Kenalpasti Kehendak / keperluan Versi Interaktif / Prototaip Produk Akhir

14 14 Model Bintang Diperkenalkan oleh Hartson & Hix pada 1989 Berdasarkan kajian empirikal, pembangun mempunyai dua mod; analitik, dan sintetik Analitik – pendekatan atas-bawah Sintetik – kreatif, ad hoc Pembangun saling bertukar mod

15 15 Model Bintang Implementasi Penilaian Analisis Tugas / Fungsian Prototaip Rekabentuk konseptual/ Perwakilan rb formal Spesifikasi Keperluan

16 16 Model Bintang Proses pembangunan boleh bermula dari mana-mana fasa Setiap fasa mesti diikuti dengan proses penilaian Penilaian merupakan elemen utama

17 17 Model Kejuruteraan Kebolehgunaan Gabungan dengan pendekatan prototaip pantas dan OOSE ( Kejuruteraan Perisian Berorientasikan Objek ) Tiga elemen penting: Analisa keperluan Pembangunan/pengujian Pemasangan

18 18 Rekabentuk ‘Participatory’ Lebih berorientasikan kerja, berbanding sistem komputer Kolaborasi dan kerjasama yang aktif di antara pembangun dan pengguna Pendekatan iteratif  rekabentuk dinilai dan diperbaiki setiap peringkat

19 19 Rekabentuk ‘Participatory’ Teknik yang digunakan sebagai komunikasi di antara pengguna dan pembangun: Brainstorming Papan cerita (storyboard) Bengkel Latihan pensil dan kertas


Download ppt "1 Bab 6 Rekabentuk Berpusatkan Pengguna. 2 Kenapa Sistem Sukar Digunakan? Kepentingan pembangun dan pengguna berbeza Andaian yang tidak tepat tentang."

Similar presentations


Ads by Google