Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KRITERIA STAR RATING BAGI PENTADBIRAN AWAM NEGERI SABAH.

Similar presentations


Presentation on theme: "KRITERIA STAR RATING BAGI PENTADBIRAN AWAM NEGERI SABAH."— Presentation transcript:

1 KRITERIA STAR RATING BAGI PENTADBIRAN AWAM NEGERI SABAH

2 Penerangan kepada Pentadbiran Kerajaan Negeri mengenai kriteria penilaian Star Rating

3 PENARAFAN STAR RATING Pengurusan Perkhidmatan Teras Pengurusan Pelanggan Aspek Penilaian Strategi Pelaksanaan Hasil (outcome) 1.Pengurusan Organisasi 2.Pengurusan Kewangan 3.Pengurusan Sumber Manusia 4.Pengurusan Projek Pembangunan 5.Pengurusan ICT 1.Pengurusan Organisasi 2.Pengurusan Kewangan 3.Pengurusan Sumber Manusia 4.Pengurusan Projek Pembangunan 5.Pengurusan ICT Dasar/Program: 1.Penggubalan Dasar/Program 2.Pelaksanaan Dasar/Program 3.Pemantauan Dasar/Program 4.Keberkesanan Dasar/Program Dasar/Program: 1.Penggubalan Dasar/Program 2.Pelaksanaan Dasar/Program 3.Pemantauan Dasar/Program 4.Keberkesanan Dasar/Program 1.Pernyataan Pengurusan Pelanggan 2.Piagam Pelanggan 3.Usaha-usaha Delighting the Customers 4.Pengurusan Aduan 5.Kepuasan Pelanggan 6.Usaha-usaha Promosi 1.Pernyataan Pengurusan Pelanggan 2.Piagam Pelanggan 3.Usaha-usaha Delighting the Customers 4.Pengurusan Aduan 5.Kepuasan Pelanggan 6.Usaha-usaha Promosi Penambahbaikan Berterusan Kajian Semula Penarafan Bintang Persediaan Awal Taklimat kepada Pej. SUK Pengumpulan Maklumat secara online Persediaan Awal Taklimat kepada Pej. SUK Pengumpulan Maklumat secara online Lawatan Penilaian Semakan ke atas Laporan dan dokumen berkaitan Lawatan Penilaian Semakan ke atas Laporan dan dokumen berkaitan Penyelarasan Pemarkahan Pembentangan Laporan Penyelarasan Pemarkahan Pembentangan Laporan Semasa Lawatan Sebelum Selepas Lawatan

4 CARTA ALIRAN STRATEGI PELAKSANAAN STAR RATING Laporan Penilaian Star Rating dikemukakan Kepada SUK Lawatan Penilaian Star Rating Penganalisisan dan Penggredan Pembentangan di Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Pemarkahan MAMPU Pembentangan di Mesyuarat Panel Pemantauan Penyampaian Perkhidmatan (Panel 3P) Pembentangan di Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan Pengumuman Keputusan 3 Komponen Kriteria Penggredan Penambahbaikan: Kriteria & Sub-Kriteria Format Penilaian (Skala Likert) Kekerapan Penilaian Selepas sekurang- kurangnya 2 tahun

5 PENARAFAN BINTANG PeratusanTaraf Bintang 90.0% – 100% 80.0% – 89.9% 70.0% – 79.9% 60.0% – 69.9% 50.0% – 59.9%  49.9% Tiada Bintang

6 KOMPONEN PENILAIAN SISTEM STAR RATING A.KOMPONEN PENGURUSAN B. KOMPONEN PERKHIDMATAN TERAS SSR C. KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN

7 Pengurusan Strategik Program Perekayasaan Proses Kerja (Business Process Reengineering) Usaha-usaha Ke Arah Pembudayaan Kualiti Usaha-usaha Mewujudkan Hubungan Harmoni Antara Majikan Dan Anggota Organisasi KRITERIA 1: PENGURUSAN ORGANISASI Learning OrganizationPengurusan Risiko Pemantauan Keputusan Pengurusan

8 Pembayaran Bil KRITERIA 2: PENGURUSAN KEWANGAN Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) Pengurusan Aset Tindakan Ke Atas Laporan Audit Pemeriksaan MengejutPerolehan Prestasi Perbelanjaan Inisiatif Mengurangkan Pembaziran

9 Dasar / Strategi Pengurusan Sumber Manusia KRITERIA 3: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Panel Pembangunan Sumber Manusia Pelan Penggantian Pengiktirafan Dan Penghargaan Pengurusan Nilai Dan Etika Program Kaunseling/ Motivasi Maklumat Sumber Manusia Pemantauan Prestasi Rendah

10 Sistem Pengurusan, Pemantauan Dan Penilaian Projek KRITERIA 4: PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Negeri Penggunaan Sistem Pemantauan Projek (SPP II)

11 PELAN STRATEGIK ICT (ISP) KRITERIA 5: PENGURUSAN ICT PELAKSANAAN TADBIR URUS ICT PEMBUDAYAAN DAN INOVASI ICT PENGIKTIRAFAN ICT PENGURUSAN KESELAMATAN ICT

12 KOMPONEN PERKHIDMATAN TERAS (CORE BUSINESS) PENGGUBALAN DASAR/PROGRAM PELAKSANAAN DASAR/PROGRAM PEMANTAUAN DASAR/PROGRAM KEBERKESANAN DASAR/PROGRAM

13 KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN PIAGAM PELANGGAN USAHA-USAHA DELIGHTING THE CUSTOMERS KEPUASAN PELANGGAN USAHA-USAHA PROMOSI PERNYATAAN PENGURUSAN PELANGGAN PENGURUSAN ADUAN

14 Wajaran Kriteria dan Subkriteria Star Rating

15

16 TERIMA KASIH


Download ppt "KRITERIA STAR RATING BAGI PENTADBIRAN AWAM NEGERI SABAH."

Similar presentations


Ads by Google