Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan Hotel Seri Malaysia Marang 16 – 17 Jun 2008 JABATAN PELAJARAN NEGERI.

Similar presentations


Presentation on theme: "MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan Hotel Seri Malaysia Marang 16 – 17 Jun 2008 JABATAN PELAJARAN NEGERI."— Presentation transcript:

1 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan Hotel Seri Malaysia Marang 16 – 17 Jun 2008 JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PBSPBS PBSPBS MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU

2 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)

3 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)

4 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) Memantapkan sistem Pentaksiran dan penilaian Supaya lebih holistik Menyediakan pentaksiran alternatif Mengkaji semula sistem pentaksiran dan penilaian untuk menjadikan persekolahan tidak terlalu berorientasikan peperiksaan Memantapkan kualiti sistem pentaksiran dan penilaian

5 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU PERUBAHAN DARIPADA SISTEM PENILAIAN YANG TERLALU BERPUSATKAN PEPERIKSAAN KEPADA YANG BERFOKUSKAN PENTAKSIRAN YANG LEBIH HOLISTIK Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

6 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Melalui …. Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) Penggabungan hasil pentaksiran berasaskan sekolah (pentaksiran sekolah) dengan pentaksiran dan peperiksaan berpusat.

7 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Pengenalan secara meluas penggunan ujian psikometrik dalam penggumpulan data dan maklumat tentang perkembangan dan pertumbuhan murid. Melalui …. Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

8 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Peluasan pentaksiran untuk merangkumi bidang-bidang lain seperti penglibatan murid dalam pelbagai kegiatan kokurikulum, dan aspek-aspek lain berkaitan domain keinsanan dan sahsiah. Melalui …. Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

9 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Pengupayaan sekolah dan guru dalam proses pentaksiran pendidikan pelajar-pelajar mereka sendiri. Melalui …. Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

10 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Peningkatan kerjasama dengan pelbagai agensi dan pihak luar yang berkepentingan dan berwibawa dalam proses pentaksiran pendidikan dan pensijilan. Melalui …. Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

11 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) Perkara yang ditaksir Kaedah Mentaksir Siapa yang mentaksir Perkara dilapor HOLISTIK dari segi

12 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU PProfile (Profil) AAchievement (Pencapaian) DDevelopment (Perkembangan) IInvolvement (Penglibatan) Apa Yang Ditaksir Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

13 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU SPPK Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Ko kurikulum Peperiksaan Pusat Ujian Psikometrik Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat Kaedah Mentaksir (Lima Serangkai) Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

14 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir tahun. 1. Pentaksiran sekolah Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

15 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Suatu pentaksiran yang mempunyai piawai (standard), panduan dan peraturan, instrumen dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat (LPM), manakala pihak sekolah akan mentadbir, memeriksa respons murid dan menyediakan pelaporan. Pentaksiran ini dilaksanakan secara sumatif berdasarkan jadual yang ditetapkan oleh LPM. Markah yang diperolehi akan dihantar ke LPM untuk dianalisis dan dimoderatkan sebelum ianya dihantar semula ke sekolah untuk pelaporan penguasaan murid. 2. Pentaksiran Pusat Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

16 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Peperiksaan yang dikendalikan sepenuhya oleh LPM. Perkara yang ditaksir adalah berkaitan dan memenuhi sukatan pelajaran yang ditetapkan. Prestasi murid dalam peperiksaan pusat akan dilaporkan dalam sijil yang dianugerahkan oleh LPM dengan mengambilkira prestasi murid dalam pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah 3. Peperiksaan Pusat Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

17 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum adalah bertujuan untuk mengukur dan menilai prestasi, penglibatan dan penyertaan murid dalam pelbagai aktiviti jasmani, kokurikulum dan ekstrakurikulum. Instrumen dan panduan pentaksiran akan disediakan oleh LPM bersama organisasi yang berkenaan dengan bidang kepakaran mereka. 4. Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

18 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Ujian psikometrik digunakan untuk mentaksir trait psikologi murid yang berhubungan dengan pembelajaran mereka. Instrumen ujian psikometrik, cara menganalisis dan mentafsir data akan dibina oleh LPM dan pentadbirannya dilaksana oleh sama ada LPM atau sekolah bagi tujuan yang dimaksudkan 5. Ujian Psikometrik Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

19 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Guru Ibubapa Rakan Sepembelajaran Pentaksir luar Agensi luar Ahli Masyarakat Siapa Yang Mentaksir Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

20 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Daripada Akademik sahaja Potensi Akademik Sahsiah Sosial Kebudayaan (PASSaK) Perkara dan Autiriti Pelaporan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

21 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU PASSaKPADI LIMA SERANGKAI PelaporanKonstrukKaedah Potensi Akademik Sosial Sahsiah Kebudayaan Profil Pencapaian Perkembangan Penglibatan Pent. Sekolah Pent. Pusat Pep. Pusat PAJK U.Psikometrik Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

22 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) 12345610 Tahap 1 PS PS + PP + PAJK UP 11789 UP PS= Pentaksiran Sekolah PP = Pentaksiran Pusat PpP = Peperiksaan Pusat UP = Ujian Psikometrik PAJK =Pentaksiran Aktiviti Jasmani & Ko kurikulum PS + PP + PAJK + PpP UP Tahap 2 PS + PP + PAJK PS + PP + PAJK + PpP P Pra PS UP Akademik Vokasional

23 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Keseimbangan PBS dan PBP dalam SPPK 12345610 SR Tahap 1 SMR PBS SMA 11789 PBS PBP PBS SR Tahap 2 PBS P Pra PBS PBP 70:3050:5030:70 100:0

24 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU 1.SEKOLAH AKAN DAPAT SECARA BERKESAN MEMAINKAN PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB YANG TELAH DIAMANAHKAN KEPADANYA, IAITU UNTUK MENYEDIAKAN RUANG DAN PELUANG PENDIDIKAN KEPADA SEMUA SECARA BERAKAUNTABILITI Dengan menerima dan Melaksanakan SPPK …… Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

25 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU 2.GURU DAPAT MEMBERI SEPENUH TUMPUAN KEPADA PROSES MENDIDIK ANAK-ANAK (EDUCATE THE CHILD), DAN TIDAK HANYA MENGAJAR MATA PELAJARAN (TEACHING THE SUBJECT). Dengan menerima dan Melaksanakan SPPK …… Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

26 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU 3.PENTAKSIRAN AKAN, PADA AKHIRNYA, DAPAT MENYEDIAKAN MAKLUM BALAS DALAM BENTUK DATA KUALITATIF DAN / ATAU KUANTITATIF UNTUK MEMBOLEHKAN KITA SEBAGAI PENDIDIK ………….. AKAN… Dengan menerima dan Melaksanakan SPPK …… Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

27 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU MENGENALI, MEMAHAMI, MENGHARGAI, MENGIKTIRAF DAN MEMULIAKAN ANAK DIDIK SEBAGAI INSAN YANG BERGUNA DAN PENTING, SERTA MEMPUNYAI POTENSI UNTUK MENYUMBANG KEPADA PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN NEGARA DAN BANGSA MENGIKUT KEUPAYAAN DAN KEBOLEHAN MASING- MASING. Dengan menerima dan Melaksanakan SPPK …… Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

28 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Terima Kasih Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)


Download ppt "MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan Hotel Seri Malaysia Marang 16 – 17 Jun 2008 JABATAN PELAJARAN NEGERI."

Similar presentations


Ads by Google