Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Nadežda Andrejčíková IS pre spracovanie zbierok múzeí a galérií – Advanced Rapid Library.

Similar presentations


Presentation on theme: "Nadežda Andrejčíková IS pre spracovanie zbierok múzeí a galérií – Advanced Rapid Library."— Presentation transcript:

1 Nadežda Andrejčíková IS pre spracovanie zbierok múzeí a galérií – Advanced Rapid Library

2 O čom budem hovoriť  Poslanie, používatelia, zbierky a zbierkové predmety  Rôznorodosť, komplexnosť, interoperabilita  Relevancia, informácia, poznatok, používateľ  IS pre múzeá, galérie, archívy a knižnice

3 Múzeá, galérie – poslanie, služby a používatelia  Legislativa  ČR - Zákon č. 122/ 2000 Sb.o ochrane sbírek muzejní povahy  SR - Zákon č. 115/1998Zb.o múzeách a galériách a ochrane predmetov múzejnej a galérijnej povahy v doplnení zákona č. 387/2001 Zz.  Poslaním týchto inštitúcií je zhromažďovať a vedeckými metódami zhodnocovať a odborne spracovávať zbierkové predmety tak, aby ich prostredníctvom bolo možné verejnosti objasňovať fungovanie sveta. Orientácia na používateľa

4 Podobnosť Zbierky a predmety Knihy, video, CD, časopisy Fyzické umiestnenie Klasické služby Používateľ

5 Zbierky v múzeách a galériách  Zbierky ako celky  Jednotlivé zbierkové predmety Rôznorodosť  archeológia, numizmatika, výtvarné umenie, technika, botanika,... Požiadavky  Spracovanie informácií – popisných, evidenčných, ale aj odborných - vlastnosti popisovaných objektov,  Používané tezaury – rozličný obsah  Spôsob určovania jednodnoznačnej identifikácie predmetov,....

6 Ako na to?  Klasicky – ručným spracovaním v kartotékach a zošitoch?  Špecializované lokálne aplikácie pre jednotlivé oddelenia a odbory?  Digitalizácia ?  Ako dosiahnuť prepojenie? Informačný systém a štandardy

7 Požiadavky na systém Spracovanie zbierok a zbierkových predmetov Automatizácia pracovných činností Rozlíšenie úrovne prístupu používateľov Vyhľadávanie Výstupy a štatistiky Prezentácia vo www prostredí a sprístupnenie Prepojiteľnosť so súvisiacimi objektami ŠTANDARDY

8 Vízia Digitalizované zbierky Metadáata k zbierkam a zbierkovým predmetom Digitálny sklad Databázový sklad Používateľ Z39.50 server OAI server web

9 IS založený na moderných ICT – objektové technológie Objekty – zbierka, zbierkový predmet, časť zbierkového predmetu, konkrétny exemplár, ale tiež inštitúcia, osobnosť, akcia, klasifikačný termín Vlastonosti objektov – definovateľné Nástroje pre budovanie a interaktívne využívanie viacúrovňových a viacjazyčných tezaurov – Technika, maľba, grafika – suchá ihla, drevorezba Nástroje pre vzájomné prepojenie medzi jednotlivými objektami – vzťahy Riešenie – IS s využitím moderných ICT

10  Katalóg – spracovanie údajov o zbierkach, zbierkových predmetoch, ich jednotlivých častiach, rovnako ako aj spracovanie technických údajov o digitalizovaných zbierkach a ich predmetoch. Štruktúra popisovaných dát je v súlade s odporúčaniami vychádzajúcimi s medzinárodných iniciatív ako je CIMI a CIDOC v súlade s DC, MARC, XML a tiež zohľadňuje potreby zodpovedajúce požiadavkám vychádzajúcim z pracovných postupov v jednotlivých múzeách u nás.  Holdings- spracovanie konkrétnych prírastkových čísiel – evidenčných a akvizičných údajov  Autority - osobné, korporácie a akcie, geografické, názvové, predmetové – viacúrovňové a viacjazyčné tezaury  Transakcie – služby Advanced Rapid Library

11 ARL – nástroj pre spracovanie zbierok a súvisiacich agend

12 ARL – IPAC pre prezentáciu vo www prostredí  Sprístupnenie vlastných i externých IZ vo www prostredí prostredníctvom jednotného rozhrania simultánne  Kvalitné nástroje pre vyhľadávanie  Definovateľné zobrazovacie formáty s ohľadom na úroveň prístupu používateľa  Definovateľné selekčné prvky  Pridané služby pre používateľa – ďalšie spracovanie a využitie vyhľadaných informácií Nové vyhledávání - Advanced Rapid Library.htm hledejmramor.htm vyseledekmramor.htm detailmramor.htm

13 ARL – nástroje pre implementáciu štandardov  Toolkit Z39.50 server  Toolkit Z39.50 klient BATH profil  Toolkit OpenURL  Toolkit OAI server  Toolkit OAI klient  Export / Import DC – MARC – XML

14 Cieľ – od www stránok k portálom Katalógy metadát k jednotlivým objektom ci už fyzickým, ale aj digitálnym (technicky popis) Web prostredie Zbierky digitálnych objektov - artefaktov User OAI cieľ Automatický zber dát Z39.50 vyhľadávanie SOAP služby

15 Čas pre otázky?

16 Ďakujem za pozornosť Cosmotron Slovakia, s.r.oCosmotron Bohemia, s.r.o Bratislavská 57Koupelní 2 908 48 Kopčany695 01 Hodonín Tel: 0903 727255Tel: 518 302 717 – 20 www. cosmotron.cz mail: firma@cosmotron.cz andrejcikova@cosmotron.czfirma@cosmotron.cz


Download ppt "Nadežda Andrejčíková IS pre spracovanie zbierok múzeí a galérií – Advanced Rapid Library."

Similar presentations


Ads by Google