Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Přehled možností čerpání financí v oblasti kultury z IOP.

Similar presentations


Presentation on theme: "Přehled možností čerpání financí v oblasti kultury z IOP."— Presentation transcript:

1 Přehled možností čerpání financí v oblasti kultury z IOP

2 Současný stav Cross Czech a.s. se podílel na přípravě programového dokumentu IOP – zpracování části Informační společnost (Prioritní osa 1) Programový dokument čeká na schválení EK Prováděcí dokument – vágně definovány oblasti podpory Nezohledněna návaznost na i2010 a EDL –Digitalizace –Zpřístupnění dat –Sdílení dat Interoperabilita Homogenita OAI PMH –Dlouhodobé uchování dat

3 Prováděcí dokument IOP opatření 3.2 Budování a zefektivnění tématicky specializovaných národních center pro identifikaci, dokumentaci, uchování užívání a prezentaci nemovitých kulturních památek, jejich souborů a památkově chráněných území (dále též jen“nemovitého památkového fondu“) jako důležité součásti kulturního dědictví České republiky Budování a zefektivnění tématicky specializovaných národních center movitého a nehmotného kulturního dědictví České republiky Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu České republiky Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou.

4 Finanční alokace a poměr finančních zdrojů IOP v EUR Číslo prioritní osy/oblasti intervence Název prioritní osy/oblasti intervence EU Národní Celkové zdroje Veřejné celkemSRkrajeobce Státní fondy 3.2. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví212 762 46137 546 317 000250 308 778

5 Prováděcí dokument IOP opatření 1.1 elektronizace služeb veřejné správy, a to i v oblasti justice (e- justice), daňové správy (e-komunikace) nebo celní správy, které vyplývají ze strategie Smart Administration v období 2007 – 2013. oblast kultury (e-kultura), vzdělávání (e-učení), zdravotnictví (e- zdraví), dopravy (e-doprava), zaměstnanosti, sociální péče a hospodářství. důraz i na podporu digitalizace vybraných datových zdrojů, jejich zpřístupňování (vč. ochrany a zpřístupnění publikovaných digitálních dokumentů), dlouhodobého ukládání včetně podpory vybavení Národní digitální knihovny, Národního datového úložiště a regionálních datových úložišť vzájemně propojených, správy a zejména zpřístupňování jako služby odborné i laické veřejnosti. podporovány projekty řešící standardizaci, rozvoj a využívání geoinformací a služeb GIS na centrální úrovni. Finanční alokace 219 248 564 €, z toho jen zatím nedefinovaná část na oblast kultury

6 Navržené řešení Prováděcí dokument není závazný pro EK, prozatím možno dojednat úpravy na MMR Výzvy pro podávání projektů – možnost další úpravy interpretace PD Nutné vypracování analýzy potřeb kulturního sektoru –poté možno výsledky analýzy reflektovat ve výzvách –Možnost financovat z TA – potřeba zajistit si dostatečný finanční podíl z TA Nutnost vytvoření aktivní pracovní skupiny pro digitalizaci, zpřístupnění dat, sdílení dat a dlouhodobé uchování dat

7 Zkušenosti ze Slovenské republiky

8 OPIS Operačný program informatizácia spoločnosti Prioritná os 2: „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“ –Opatrenie 2.1: Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií –Opatrenie 2.2: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát

9 Opatrenie 2.1: Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov získavania, ochrany a spracovania obsahu elektronizácia pamäťových a fondových inštitúcií (vybavenie inštitúcií príslušným hardwarom a softwarom, sieťami a IKT technológiami), zlepšenie spoľahlivosti prevádzky informačných a komunikačných systémov a zlepšovanie databázových systémov pamäťových a fondových inštitúcií a systémov v oblasti kultúry nákup informačných zdrojov (databáz, práv na zverejňovanie informácií a pod.) dokumentácia prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane dokumentácie tradičných zručností a elektronizácia týchto poznatkov; obnova budov, pracovísk a zariadení pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni a dobudovanie chýbajúcich špecializovaných pracovísk priamo súvisiacich s digitalizáciou a informačno – komunikačnou infraštruktúrou získavania, spracovania a ochrany obsahu, zlepšenie stavu protipožiarnej ochrany, elektronickej ochrany a vnútorných podmienok (klimatizácia a uloženie zbierkových predmetov, knižných a archívnych dokumentov a podobných chránených fondov) pamäťových a fondových inštitúcií, priamo súvisiacej s digitalizáciou zlepšenie technologického a technického vybavenia laboratórií, konzervátorských a preparátorských pracovísk pre odborné ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie predmetov a špecializovaných fondov (knižných, archívnych,...) úzko súvisiacich s informačno – komunikačnou infraštruktúrou získavania, spracovania a ochrany obsahu, realizácia výsledkov výskumov v oblasti masovej deacidifikácie lignocelulózových nosičov informácií v pamäťových inštitúciách, priamo súvisiace s digitalizáciou informatizácia vedeckých knižníc ako multifunkčných kultúrnych a informačných centier, vytvorenie siete vybraných akademických, špecializovaných a vedeckých a verejných knižníc s ich informačným prepojením na vedu, výskum, rozvoj inovácie a podnikania, reformu učebných osnov a vzdelávania, vybudovanie siete výskumných, dokumentačných a interpretačných centier rómskej kultúry podpora ďalšieho spracovania, sprístupňovania a využívania dát a poznatkov pamäťových a fondových inštitúcií v praxi, pri výskume a pri tvorbe inovatívnych projektov, vo vyučovacom, vzdelávacom, plánovacom a rozhodovacom procese na školách, úradoch, podnikateľským sektorom a verejnosťou, výskum, príprava a reinštalácia stálych expozícií registrovaných múzeí a galérií národného významu – inovácia a prezentácia obsahu podpora zvyšovania spoločenského vedomia o kultúrnom, vedeckom a intelektuálnom dedičstve Slovenska, podpora vzdelávacích, osvetových, informačných a odborných aktivít súvisiacich s realizáciou opatrenia

10 Opatrenie 2.2: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice a siete špecializovaných digitalizačných pracovísk pamäťových a fondových inštitúcií záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving systematická podpora fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva včítane digitalizovanie záznamov audiovizuálneho fondu /filmového + audio/ digitálna rekonštrukcia filmových materiálov, audio a audiovizuálnych záznamov, podpora manažmentu digitálneho obsahu správa a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými inštitúciami

11 Národný projekt vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice Na zachovanie kultúrneho dedičstva vrátane pamäťového a mediálneho obsahu, je potrebné vytvoriť centralizovaný verejne prístupný digitálny archív zapadajúci do procesu systematickej digitalizácie a informatizácie kultúrnej infraštruktúry. Projekt umožní zjednotiť decentralizované archívy jednotlivých pamäťových a fondových inštitúcii (knižníc, múzeí, galérií atď.) a zároveň podporí stratégiu digitalizácie filmových diel STV a SFÚ a zabezpečiť ich ochranu a ich sprístupnenie nielen na Slovensku (vzdelávania na všetkých úrovniach, filmové a knižné kluby, televízne vysielanie, vzájomná výmena diel), ale aj v zahraničí (systém propagácie a predaja diel) s dôrazom na ochranu vlastníckych práv. Vďaka projektu sa vytvorí otvorená architektúra riešenia ľahko prístupná pre zapojenie rôznych pamäťových a fondových inštitúcií, s možnosťou prehľadnej katalogizácie diel, ako aj generovania ucelených štatistík o využívaní kultúrneho dedičstva. Prvou etapou projektu je vypracovanie štúdie vykonateľnosti, ktorá bude základom pre ďalšie plánovanie a realizáciu projektu. Súčasťou štúdie bude plán potrebných legislatívnych úprav a úlohy jednotlivých rezortov v rámci projektu. Je dôležité, aby táto platforma bola postavená na otvorených štandardoch, umožňujúcich spoluprácu rôzneho spektra IS, tak ako ich popisujú princípy eGovernmentu.

12 Finanční rámec prioritná os A. oprávnené výdavkyB. neoprávnené výdavky EÚSRcelkom Miera kofinanc ovaniaERDFSRspolu (a)(b)(c) = (a)+(b)((a)(b)(c) = (a)+(b) 1 702 268 409123 929 719826 198 12885%45 179 7967 972 90553 152 701 2 163 541 95828 860 346 192 402 304 85% 0 0 0 3 96 201 15216 976 674113 177 82685% 0 0 0 4 31 083 8865 485 39236 569 27885% 0 0 0 Celkom 993 095 405175 252 1311 168 347 536 85% 45 179 7967 972 90553 152 701

13 Technická asistence I oblasťnázov aktivity Součet v EUR hodnotenie a štúdie aktivity súvisiace s predbežným hodnotením, ktorým sa urcia a posúdia rozdiely, medzery a potenciál rozvoja, ciele, ktoré sa majú dosiahnut, ocakávané výsledky, rozsah, v akom sa zohladnili priority Spolocenstva, súlad stratégie navrhovanej pre regióny, s 42 900 aktivity súvisiace so zabezpecením jednotlivých hodnotení realizácie operacných programov, ktoré vykonávajú externí experti alebo vnútorné alebo vonkajšie útvary, ktoré sú funkcne nezávislé od certifikacného orgánu a orgánu auditu[2] 104 000 aktivity zamerané na spracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, hodnotení vplyvu na životné prostredie, regionálnych analýz a iných analýz súvisiacich s prípravou a vykonávaním OP 10 400 hodnotiace aktivity spojené s monitorovaním operacného programu pocas programového obdobia a s prípravou podkladov pre Európsku komisiu, ktorá vykonáva následné hodnotenie 43 000 informovanie a publicita aktivity spojené s posilnovaním absorpcnej schopnosti, t.j. zabezpecovanie metodického a odborného poradenstva, podpora cinností na pomoc žiadatelom, zabezpecovanie školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie príkladov osvedcenej praxe, podpora pre 2. prioritnú os 163 500 aktivity súvisiace s vytváraním sietí kontaktných miest a informacných kanálov 52 000 aktivity súvisiace s poskytovaním informácií, šírením povedomia o programoch a zabezpecením publicity operacných programov na primeranej úrovni[1] pre prijímatelov, potenciálnych prijímatelov a verejnost 81 800 aktivity súvisiace s prípravou a implementáciou komunikacného akcného plánu v rámci výziev pre 2. prior. Os 227 500 kontrola a audit aktivity súvisiace s výkonom kontroly realizácie projektov2. PO 36 500 aktivity súvisiace so zavedením a koordináciou úcinných systémov kontroly a auditu operacných programov 0

14 monitorovanie aktivity súvisiace s monitorovaním realizácie horizontálnych priorít 0 aktivity súvisiace s monitorovaním realizácie projektov a operacných programov 23 100 aktivity súvisiace s prípravou a zabezpecením výkonu kompetencií monitorovacieho výboru, pracovných, koordinacných skupín a výborov v pôsobnosti RO (tieto výdavky tiež môžu zahrnat náklady na expertov a iných úcastníkov v týchto výboroch vrátane úcastníko 8 400 personálna oblasť aktivity súvisiace s procesom vzdelávania zamestnancov zapojenýchdo implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci daného OP (semináre, školenia, kurzy, odborné stáže, pracovné cesty, a pod.) 81 700 mzdové zabezpecenie (vrátane odmien) všetkých oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci daného OP, vrátane odvodov zamestnávatela za zamestnancov 718 000 príprava a implementácia aktivity súvisiace s procesom implementácie OP vrátane oblasti financného riadenia 23 500 aktivity zamerané na oblast tvorby a aktualizácie strategických a metodických dokumentov oprávnených subjektov 829 400 režijné výdavky aktivity priamo súvisiace s prevádzkovým zabezpecením implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci daného OP (prevádzkové výdavky, výdavky na údržbu a pod.) 27 000 technické vybavenie aktivity zamerané na adekvátne materiálno-technické zabezpecenie oprávnených subjektov v súvislosti s podporou implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP 61 000 Celkový součet 2 533 700 Technická asistence II

15 Současné aktivity MKSR- OPIS Zpracování 2 studií proveditelnosti pro 2 opatření OPIS –Umožní čerpání prostředků ze SF s cílem realizovat národní projekt Veřejná zakázka na vypracování projektové dokumentace digitálního informačního systému v rezortu Ministerstva kultury SR a realizace pilotního řešení (ze státního rozpočtu): –vytvoriť systém pre dlhodobú archiváciu, organizáciu a sprístupnenie digitálneho kultúrneho obsahu. –Budovaný systém vytvorí štandardné riešenie pre kultúrne pamäťové inštitúcie pozostávajúceho z nasledovných častí: –Systém dlhodobej archivácie digitálneho obsahu (Digitálny archív) –Systém pre správu digitálneho obsahu (Digitálna knižnica) Nástroj pre popis objektov (Katalogizačný modul) Systém pre správu národných autorít Systém pre správu zbierok –Systém na sprístupnenie a prezentáciu obsahu (Portál kultúry) –Portálová infraštruktúra pre pamäťové inštitúcie rezortu MK SR –Integračné rozhranie na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) a využitie infraštruktúry ÚPVS Realizace národního projektu – SF, 2007-2013

16 Spolupráce MKSR s Cross Czech I Smlouva na propojení národních aktivit se strategiemi EU –Podpora účasti slovenských kulturních organizací v komunitárních programech 26.6. zorganizoval Cross Czech informační den na eContentPlus v Bratislavě za účasti zástupců EK –Zpracování projektových žádostí –Zapojení slovenských organizací do mezinárodních partnerství a sítí Cross Czech inicioval připojení MKSR k projektu Michael+ Cross Czech byl nominován jako zástupce MKSR –Proškolení pracovníků kulturního sektoru Zpracování 2 studií proveditelnosti na realizaci národního projektu OPIS Vytvoření a koordinace národní pracovní skupiny pro digitalizaci, zpřístupnění dat, sdílení dat a dlouhodobé uchování dat Asistence při vytvoření portálu kultury v souladu se strategiemi EU Implementace SF - prioritní osy 2 OPIS Pomoc při čerpání prostředků na národní projekt OPIS

17 Spolupráce MKSR s Cross Czech II Využití technologie DIS (Digital Image Systém) firmy Hitachi pro digitální záchranu kulturního dědictví –Využití při realizaci národního projektu OPIS –Vytvoření slovensko-japonského centra excelence v Piešťanech Organizace pravidelných setkání zástupců kulturní obce se zahraničními experty –Čtvrtletní meetingy na konkrétní odborná témata Data rights management Interoperabilita Vytváření integrovaných kompetenčních center –Účast zástupců EK a evropských odborníků na danou problematiku Konference EVA Florence 2008 – Electronic Imaging and Visual Arts –česko-slovensko-italsko-japonský workshop –Digitalizace –Integrovaná kompetenční centra –Národní portály kultury – prezentace národních sbírek –Zpřístupnění a sdílení dat –Dlouhodobé uchovávání dat

18 Navržené dlouhodobé řešení v ČR Vytvoření národní pracovní skupiny –Zástupci MKČR –Zástupci knihoven, muzeí, galerií, archívů a držitelů soukromých sbírek –Zástupci technického sektoru –Koordinátoři spolupráce mezi zástupci kulturního a technického sektoru –Odborníci na politiku EK, na politiku digitalizace v jiných členských zemích EU a na možnosti financování ze SF, Finančních mechanismů EHP/Norska a komunitárních programů Spolupráce se SR a vytvoření mezinárodní pracovní skupiny –Možnost výměny zkušeností –Využití výsledků MKSR při přípravě a implementaci SF –Společné prosazování dlouhodobých zájmů a národních koncepcí na EK a jejich implementování do pracovních programů 7.RP, eContentPlus a CIP Zpracování studie proveditelnosti pro IOP, opatření 3.2 a následné zpracování výzev pro podávání projektů Vypracování národních projektů pro čerpání IOP. Opatření 3.2 Nominace jedné organizace, která do budoucna zajistí návaznost národních aktivit na strategie EU a bude pokračovat v lobbyingu za projekty s českou účastí

19 Národní pracovní skupina Doporučené aktivity Řešit způsoby digitalizace v ČR s přihlédnutím k povaze sbírek: Řešit způsoby digitalizace v ČR s přihlédnutím k povaze držitele sbírek: Zpřístupnit digitální data přes centrální portál kultury: –zpřístupnění –vizualizace a multimediální prezentace –možnost vkládání odborných i osobních metadat – personalizace obsahu –zajistit interoperabilitu heterogenních dat v různých formátech i interoperabilitu platforem a data management systémů používaných v různých typech kulturních organizací –zajistit možnost jednoduchého a efektivního vyhledávání dat založeného na principech sémantického webu Spojit ke spolupráci knihovny, muzea, galerie, majitele soukromých sbírek a archívy Řešit záležitost dlouhodobého uchování dat Řešit problematiku tzv. „digitally born“ dat (data, která existují pouze v digitální podobě a nevznikla digitalizací fyzických objektů) Řešit problematiku autorských práv u digitálních a zdigitalizovaných dat a jejich zabezpečení proti zneužití Zajistit návaznost a propojení na Evropskou digitální knihovnu Zajistit technickou podporu ve výše uvedených oblastech

20 Složení pracovní skupiny Zástupci MKČR Zástupci knihoven, muzeí, galerií, archívů a držitelů soukromých sbírek Zástupci technického sektoru Koordinátoři spolupráce mezi zástupci kulturního a technického sektoru Odborníci na politiku EK, na politiku digitalizace v jiných členských zemích EU a na možnosti financování ze SF, Finančních mechanismů EHP/Norska a komunitárních programů

21 Dlouhodobé úkoly Vytvoření digitalizačních center pro jednotlivé typy sbírkových předmětů Vytvoření českého portálu kultury Navázat spolupráci s Ministerstvem vnitra v oblasti digitalizace a zpřístupnění archívních dat Zajistit návaznost dlouhodobé koncepce digitalizace, zpřístupnění a uchovávání dat na koncepce EK Podpořit účast českých kulturních organizací v projektech financovaných Evropskou komisí Navázat dlouhodobá mezinárodní partnerství umožňující výměnu best practice a know-how v oblasti nejnovějších technologií využitelných pro digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobé uchovávání dat v oblasti kulturního dědictví

22 Krátkodobé úkoly Podpořit financování strategických projektů ze strukturálních fondů (Integrovaný operační program) Zpracování analýzy dotačních možností pro kulturní sektor v ČR ze strukturálních fondů, Finančních mechanismů EHP/Norska a komunitárních programů – měla by zahrnovat i možnosti vzájemně se doplňujících způsobů financování Zpracování studie proveditelnosti pro digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobé uchovávání dat v oblasti kulturního dědictví v ČR s přihlédnutím ke zkušenostem v ostatních zemích EU

23 Oblasti možné spolupráce MKČR s Cross Czech a.s. Účast v národní pracovní skupině Vypracování studie proveditelnosti pro IOP, opatření 3.2 Pomoc při implementaci SF, IOP, opatření 3.2 Koordinace spolupráce mezi MKČR a MKSR Prosazování zájmů české kulturní politiky ve strategiích EK Lobbying českých projektů v komunitárních programech Zpracování projektů do komunitárních programů a reperezentování MKČR ve schválených projektech Zapojování českých kulturních organizací do evropských sítí a partnerství –První aktivitou by byl česko-slovensko-italsko-japonský workshop na mezinárodní konferenci EVA Florence v dubnu 2008 Využití technologie DIS v ČR Pomoc při přípravě a zpracování portálu kultury v ČR (v souladu s cíli projektu ATHENA a principy Evropské digitální knihovny)


Download ppt "Přehled možností čerpání financí v oblasti kultury z IOP."

Similar presentations


Ads by Google