Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 Gotika alebo gotické umenie alebo (najmä v architektúre) gotický sloh bol umelecký štýl, ktorý nasledoval po románskom slohu približne od polovice 12.

Similar presentations


Presentation on theme: " Gotika alebo gotické umenie alebo (najmä v architektúre) gotický sloh bol umelecký štýl, ktorý nasledoval po románskom slohu približne od polovice 12."— Presentation transcript:

1

2  Gotika alebo gotické umenie alebo (najmä v architektúre) gotický sloh bol umelecký štýl, ktorý nasledoval po románskom slohu približne od polovice 12. storočia (vo Francúzsku) do konca 15. storočia (v strednej a severnej Európe).  Pôvodne hanlivé označenie „gotika“ pre nové slohové hnutie vzniklo v 15. storočí v Taliansku, ako prejav renesančného rozhorčenia nad cudzím, protiantickým importom barbarských Gótov, ktorých označovali za pôvodcov nového umenia. Tento názor o pôvode a zmysle gotiky sa v talianskej renesančnej teórií umenia všeobecne ujal. Pomenovanie „gotika“ prešlo do európskeho povedomia z francúzštiny (l´art ghotique) a začalo sa používať najskôr pre architektúru a ornamentiku, kde bola nová slohová vyhranenosť najzreteľnejšia. Od začiatku 13. storočia sa gotika uplatňuje vo všetkých výtvarných disciplínach. Kolískou gotiky bolo politicky, ekonomicky i kultúrne najvyspelejšie francúzske kráľovské územie „Île-de-France“, ktoré zosyntetizovalo predchádzajúce podnety ranokresťanských oblastí, orientálnych krajín a Byzancie, ako aj niektoré princípy anglonormanských oblastí,Burgundska a Provensálska, prejavujúce sa už v priebehu 11. a 12. storočia.

3

4  Vitraj [1] (z franc. vitrail stejného významu) nebo nepřesné [2] (hovorové [3] ), ale mnohem běžnější vitráž [1] (fr. psáné vitrage znamená zasklení, prosklená plocha) je výtvarně pojednaná skleněná mozaiková výplň skládaná do olova z obvykle barevných, často i malovaných malých skel. Používá se jako dekorativní alternativa skleněných tabulí, např. v kostelních oknech. V přeneseném slova smyslu jde také o název techniky, která se používá k jejich výrobě.

5

6  Maľba je jednotlivé maliarske dielo, voľné i viazané s architektúrou, ale aj maliarstvo ako druh výtvarného prejavu, maliarska tvorba, rozlične rozlišovaná podla svojho zásadného poňatia (abstraktná a zobrazujúca, intímna a monumentálna), podľa námetu (figurálna, portrétna, žánrová, krajinomaľba, zátišie, mytologická, cirkevná a svetská), podľa funkcie (voľná a užitá), podla materiálu a techniky (nástenná, ku ktorej patrí mozaika a sklomaľba, maľba závesných obrazov, maľba na dosku, plátno, miniatúra, freska, maľba al secco (nasucho), olejomaľba, tempera, gvaš, pastel, akvarel) a pod.

7  Lomený oblouk je architektonický prvek, typický zejména pro gotiku. Do francouzské gotiky se dostal z Burgundska a nahradil po staletí používané nelomené oblouky, které najdeme například v románském slohu, v raně křesťanském stavitelství a v byzantskéarchitektuře. Nelomené neboli valené oblouky mohou být různé, mohou mít např. tvar půlkruhu nebo podkovy (mozarabské Španělsko) [1].

8

9  Dielo Majstra Pavla z Levoče tvorí jedinečný súbor sochárskych prác tohto neskogotického rezbára.  Hlavný oltár Chrámu sv. Jakuba v Levoči  Medzi národné kultúrne pamiatky patrí od roku 1961 aj dielo Majstra Pavla z Levoče. Nikde sa však nehovorí o konkrétnych dielach čo presne vystihuje situáciu, v akej sa nachádza bádanie o tomto významnom umelcovi záverečného obdobia slovenskej gotiky.

10

11  Stolový nábytok alebo len stôl je druh nábytku. Je zhotovený zo širokej tabule (dosky) vodorovne spočívajúcej na podstavcoch, tzv. nohách (obyčajne štyroch), používaný pri práci, pri podávaní jedál, bohoslužbe (oltár) a pod. Poznáme veľa druhov stolov.

12


Download ppt " Gotika alebo gotické umenie alebo (najmä v architektúre) gotický sloh bol umelecký štýl, ktorý nasledoval po románskom slohu približne od polovice 12."

Similar presentations


Ads by Google