Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Radoslav Smolka Marek Glonek 6.A

Similar presentations


Presentation on theme: "Radoslav Smolka Marek Glonek 6.A"— Presentation transcript:

1 Radoslav Smolka Marek Glonek 6.A
Stredoveká gotika Radoslav Smolka Marek Glonek 6.A

2 Gotika Gotika alebo gotické umenie alebo (najmä v architektúre) gotický sloh bol umelecký štýl, ktorý nasledoval po románskom slohu približne od polovice 12. storočia (vo Francúzsku) do konca 15. storočia (v strednej a severnej Európe). Pôvodne hanlivé označenie „gotika“ pre nové slohové hnutie vzniklo v 15. storočí v Taliansku, ako prejav renesančného rozhorčenia nad cudzím, protiantickým importom barbarských Gótov, ktorých označovali za pôvodcov nového umenia. Tento názor o pôvode a zmysle gotiky sa v talianskej renesančnej teórií umenia všeobecne ujal. Pomenovanie „gotika“ prešlo do európskeho povedomia z francúzštiny (l´art ghotique) a začalo sa používať najskôr pre architektúru a ornamentiku, kde bola nová slohová vyhranenosť najzreteľnejšia. Od začiatku 13. storočia sa gotika uplatňuje vo všetkých výtvarných disciplínach. Kolískou gotiky bolo politicky, ekonomicky i kultúrne najvyspelejšie francúzske kráľovské územie „Île-de-France“, ktoré zosyntetizovalo predchádzajúce podnety ranokresťanských oblastí, orientálnych krajín a Byzancie, ako aj niektoré princípy anglonormanských oblastí,Burgundska a Provensálska, prejavujúce sa už v priebehu 11. a 12. storočia.

3 Združené okná

4 Mozaikové okná Vitraj[1] (z franc. vitrail stejného významu) nebo nepřesné[2] (hovorové[3]), ale mnohem běžnější vitráž[1] (fr. psáné vitrage znamená zasklení, prosklená plocha) je výtvarně pojednaná skleněná mozaiková výplň skládaná do olova z obvykle barevných, často i malovaných malých skel. Používá se jako dekorativní alternativa skleněných tabulí, např. v kostelních oknech. V přeneseném slova smyslu jde také o název techniky, která se používá k jejich výrobě.

5 Ozdobné stĺpy

6 Tabuľková maľba Maľba je jednotlivé maliarske dielo, voľné i viazané s architektúrou, ale aj maliarstvo ako druh výtvarného prejavu, maliarska tvorba, rozlične rozlišovaná podla svojho zásadného poňatia (abstraktná a zobrazujúca, intímna a monumentálna), podľa námetu (figurálna, portrétna, žánrová, krajinomaľba, zátišie, mytologická, cirkevná a svetská), podľa funkcie (voľná a užitá), podla materiálu a techniky (nástenná, ku ktorej patrí mozaika a sklomaľba, maľba závesných obrazov, maľba na dosku, plátno, miniatúra, freska, maľba al secco (nasucho), olejomaľba, tempera, gvaš, pastel, akvarel) a pod.

7 Lomený oblúk Lomený oblouk je architektonický prvek, typický zejména pro gotiku. Do francouzské gotiky se dostal z Burgundska a nahradil po staletí používané nelomené oblouky, které najdeme například v románském slohu, v raně křesťanském stavitelství a v byzantskéarchitektuře. Nelomené neboli valené oblouky mohou být různé, mohou mít např. tvar půlkruhu nebo podkovy (mozarabské Španělsko)[1].

8 Dóm sv. Alžbety v Košiciach

9 Oltár Majstra Pavla v Levoči
Dielo Majstra Pavla z Levoče tvorí jedinečný súbor sochárskych prác tohto neskogotického rezbára. Hlavný oltár Chrámu sv. Jakuba v Levoči Medzi národné kultúrne pamiatky patrí od roku 1961 aj dielo Majstra Pavla z Levoče. Nikde sa však nehovorí o konkrétnych dielach čo presne vystihuje situáciu, v akej sa nachádza bádanie o tomto významnom umelcovi záverečného obdobia slovenskej gotiky.

10 Diamantová klenba

11 Ozdobné stoly Stolový nábytok alebo len stôl je druh nábytku. Je zhotovený zo širokej tabule (dosky) vodorovne spočívajúcej na podstavcoch, tzv. nohách (obyčajne štyroch), používaný pri práci, pri podávaní jedál, bohoslužbe (oltár) a pod. Poznáme veľa druhov stolov.

12 Ďakujeme za pozornosť


Download ppt "Radoslav Smolka Marek Glonek 6.A"

Similar presentations


Ads by Google