Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Nadežda Andrejčíková Autority a ich úloha pri spracovaní muzejných zbierok.

Similar presentations


Presentation on theme: "Nadežda Andrejčíková Autority a ich úloha pri spracovaní muzejných zbierok."— Presentation transcript:

1 Nadežda Andrejčíková Autority a ich úloha pri spracovaní muzejných zbierok

2 O čom budem hovoriť Krátky úvod Čo sú to autority a prečo o nich hovoríme Typy autorít a ich úloha pri spracovaní muzeálneho predmetu, či zbierky Harmonizácia autorít a jej prínos Ako to môže vyzerať v praxi

3 Popis zbierok a predmetov Muzeálny predmet Používatelia Informačný systém META - DATA Popis a zobrazenie Vyhľadávanie Autority

4 Autority a ich funkcia Prostriedok k unifikácii selekčných údajov s cieľom skvalitniť prístup k informačným zdrojom Môžu poskytovať doplňujúce, faktografické údaje, ktoré môžu slúžiť pri ďalšom spracovní, ale predovšetkým v procese poskytovania služieb s cieľom ich skvalitnenia

5 Vzťahy a väzby medzi záznamami Hierarchické – nadradenosť a podradenosť (rodič,dieťa) Polyhierarchické – vzťah keď jedno dieťa má viacero rodičov (napr. typické pre geografické autority : Bratislava – Slovensko, Bratislava – korunovačné mesto Uhorska Relačné vzťahy – na horizontálnej i vertikálnej úrovni, 1:1, 1:n, m:n, Vzťahy vyjadrujúce priradenie a vzájomnú súvislosť,

6 Typy autorít Typy autorít v popise muzeálneho predmetu Personálne autority Korporatívne autority (Akcie) Geografické autority Názvové autority Pojmové a Predmetové autority a tezaury (A&AT)

7 Nový dátový model AUTORITY Vizuálne prezentácie ZÁZNAMY O OBJEKTOCH Zbierky, podzbierky, predmety, technické údaje o vizuálnych prezentáciach objektov Osobné Korporácie-akcie Geografické Predmetové Pojmové... Validačné slovníky Záznamy o exemplároch

8 Národné autority Spolupráca s aktivitami, ktoré u nás vyvíjajú knižnice zastrešené v ČR NKP harmonizácia personálnych, či korporatívnych autorít s NKP využívanie štandardov pri tvorbe autorít

9 Príklady autorít v NKP

10 Možnosti zápisu - výber

11 Pojmové / predmetové autority Využívanie medzinárodných tezaurov napr. Art & Architecture Thesaurus Zjednotenie terminológie Vysvetlenie pojmov pre používateľov

12 Pojmové / predmetové autority

13 Prečo autority? Jednotné selekčné kritéria Spojovník pre interoperabilitu a zdieľanie informácií s cieľom efektívnejšieho a kvalitnejšieho zviditeľnenia a tým teda sprístupnenia kultúrneho dedičstva s pridanou hodnou

14 Ako to môže fungovať

15

16

17

18

19

20 Ako to môže fungovať – ďalšie externé linky životopis na www Krajinka_aukcia JIB - NKP ČR

21 Budúcnosť Katalógy metadát k jednotlivým objektom ci už fyzickým, ale aj digitálnym (technicky popis)a súbory autorít Web prostredie Zbierky digitálnych objektov - artefaktov User OAI cieľ Automatický zber dát Z39.50 vyhľadávanie SOAP služby

22 Ako to dosiahnuť? Vôľu a ochotu spolupracovať Vôľu a ochotu sprístupniť svoje údaje, teda ochotu zdieľať data navzájom Nástroje, ktoré spĺňajú požiadavky na dosiahnutie cieľa = ŠTANDARDY Vôľu a ochotu učiť sa nové veci Vôľu a ochotu niečo pre to urobiť

23 Čas pre otázky ?

24 Ďakujem za pozornosť! Nadežda Andrejčíková www.cosmotron.cz Andrejcikova@cosmotron.cz


Download ppt "Nadežda Andrejčíková Autority a ich úloha pri spracovaní muzejných zbierok."

Similar presentations


Ads by Google