Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ SOS.pptx.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ SOS.pptx."— Presentation transcript:

1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ SOS.pptx

2 Stredná odborná škola Pruské 018 52 Pruské 294 http://sospruske.edupage.org Žiadateľ :

3 KompostKompost ve smyslu zákona o hnojivech je považován za hnojivo se všemi právními důsledky, a to i tehdy, když jeho majoritní složkou je statkové hnojivo. Výroba kompostu se zákonem o hnojivech řídí v případě, kdy je kompost vyráběn a uváděn na trh. To znamená, že se v plné míře vztahuje na výrobu a distribuci průmyslového kompostu a v některých případech i faremních a komunitních kompostů, pokud jsou uváděny na trh.statkové hnojivo kompostukompostkompostukompostů Ciele projektu : zmena zaužívaných metód vzdelávania – inovácia obsahu a metód vzdelávania, vzdelávanie zamestnancov na celonárodnej úrovni, prepojenie oblasti vzdelávania a trhu práce, príprava absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti, a cez tieto atribúty zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti Slovenskej republiky,

4 Cieľová skupina : pedagogický aj nepedagogický zamestnanci žiaci stredných a vyšších odborných škôl štátna správa a samospráva profesijne zamerané firmy verejnosť Hlavným cieľom stratégie je zabezpečiť znižovanie množstva bioodpadu ukladaného na skládky odpadov, a to najmä prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkcie bioplynu alebo využitia odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie. Vypracovanie tohto materiálu vyplynulo zo snahy naplniť povinnosti a záväzky Slovenska voči EÚ v zmysle smernice o skládkach odpadov.

5 AKTIVITY : 1. Zhotovenie stálej prezentácie na veľkoplošnej galérii 2. Oslovenie cieľovej skupiny 3. Úprava metodiky výučby so zreteľom na modernizáciu učebných osnov 4. Demonštrácia danej témy pri praktickej výuke

6 S O Š Pruské - areál zaberá plochu 61.648 m 2, z toho park 31.287 m 2. Demoobjekt :

7 Zázemie :

8 Prečo ? turistika

9 Ako ?

10 Kedy ?

11 Vzory www.novalubovna.sk/resources/File/deti_kompostujme.ppt

12 Vstupy sústredíme na : jarné rezy sezónne kosby jesenné lístie Upravíme : vrstvíme, miešame.... Nejfrekventovanější způsoby zpracování a využití biodegradabilních zbytkových materiálů a odpadů organického původu jsou aerobní respektive anaerobní fermentace těchto materiálů.odpadůaerobníanaerobní fermentace

13 Alternatívy : vlastné dodávateľské 866039-drvič konárov Veľkoplošná prezentácia

14 Výstupy : Top dressing trávnikov Je to aplikácia sypkého materiálu na povrch trávnika. Cieľom je zaplniť všetky malé diery v trávniku, ktoré sa vytvorili počas sezóny a pripraviť hornú vrstvy pôdy pre ďalšiu sezónu. rašelina - by mala byť jemná. Náhradou môže byť dobre rozložená miešanka odumretých listov. Záhradný kompost nie je vhodný, nakoľko obsahuje semená burín. zemina - stredne hrubá - nie íl a nie príliš piesčitá piesok - jemný, morský piesok nie je vhodný Top dressing je najvhodnejšie aplikovať na jeseň (september) v množstve približne 1,5 kg/m 2. Zmes je treba rozmiestniť rovnomerne. Po aplikácii je vhodné povrch trávnika jemne utlačiť.

15 Dovidenia u nás Zdroje : vlastná tvorba internet - http://sospruske.edupage.org - www.minedu.sk - www.minzp.sk - www.novalubovna.sk/resources/File/deti_kompostujme.ppt - biom.cz ›... › o Biomu › autoři › Zdeněk Pastoreko BiomuautořiZdeněk Pastorek

16 Obsah :


Download ppt "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ SOS.pptx."

Similar presentations


Ads by Google