Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

P R E Z Á B A V U SPOLU Ž IACI NA BILLBOARDOCH Zo stretnutia 25.9.2010 v Blave !!! Animované postavi Č ky v prezentácii nevyjadrujú povahu ani vlastnosti.

Similar presentations


Presentation on theme: "P R E Z Á B A V U SPOLU Ž IACI NA BILLBOARDOCH Zo stretnutia 25.9.2010 v Blave !!! Animované postavi Č ky v prezentácii nevyjadrujú povahu ani vlastnosti."— Presentation transcript:

1

2 P R E Z Á B A V U SPOLU Ž IACI NA BILLBOARDOCH Zo stretnutia 25.9.2010 v Blave !!! Animované postavi Č ky v prezentácii nevyjadrujú povahu ani vlastnosti konkrétnej osoby. Akáko ľ vek podobnos Ť mô Ž e by Ť Č iste náhodná.

3 E u g e n K r o p i l a k D a n a K r l í n o v á

4 A n t o n í n T o m á n e k

5 F r a n t i š e k A d a m e c

6 J ú l i u s P i p í š k a

7 V á c l a v H a z m u k a

8 F r a n t i š e k L i p t á k

9 J a r o s l a v O u h r a b k a

10 J a r o s l a v Č e s a l

11 R u d o l f P o ž g a y

12 J o z e f D z i a k

13 V l a d i m í r C á l i k

14 P e t e r K o y š

15 J o s e f Š i m ů n e k

16 V á c l a v S m r č e k

17 Z d e n ě k Š t ě t k a

18 V á c l a v K r e j č í

19 P a v e l S y n e k

20 J i ř í J a v ů r e k

21 V l a d i m í r M a c h a l í k

22 I v a n Š v i h l a

23 M i r o s l a v H a n u š

24 O l d ř i c h S p u r n ý

25 K a r e l P a p a l a

26 K O N I E C


Download ppt "P R E Z Á B A V U SPOLU Ž IACI NA BILLBOARDOCH Zo stretnutia 25.9.2010 v Blave !!! Animované postavi Č ky v prezentácii nevyjadrujú povahu ani vlastnosti."

Similar presentations


Ads by Google