Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Závery sekcia č.1 Vzdelávanie ako hodnota či tovar?

Similar presentations


Presentation on theme: "Závery sekcia č.1 Vzdelávanie ako hodnota či tovar?"— Presentation transcript:

1 Závery sekcia č.1 Vzdelávanie ako hodnota či tovar?
Vedenie sekcie: Prof. PhDr. Dušan Šimek a RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. Závery sekcia č.1

2 8 diskutujúcich Základná téma diskusie sa odvíjala od tézy premien inštitúcie vzdelávania v postindustriálnej spoločnosti a zamerala sa na kritické aspekty vzdelávania v sociálnej práci. Vystupujúci upozornili na rozpory medzi cieľmi deklarovanými politickým establishmentom a limitmi edukačných inštitúcii vrátane socioekonomického a sociodemografického kontextu.

3 Špeciálne príspevky potom boli zamerané na filozofické a didaktické súvislosti profesijného vzdelávania sociálnych pracovníkov. Zvláštnosťou prístupu k ich vzdelávaniu je akcent na ich výchovu, teda na utváranie a rozvoj tých kompetencií, ktoré odrážajú humanitné poslanie sociálnej práce nielen v technologickom, ale najmä v spirituálnom rozmere.

4 Závery sekcia č.2 Reflexia spoločenských problémov vo vzdelávaní
v sociálnej práci Vedenie sekcie: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, PhD. a PhDr. Mirka Nečasová, PhD. Závery sekcia č.2

5 Kvantitatívny aspekt:
26. apríl 2012 6 ppt prezentácií, 1 posterová prezentácia 27. apríl 2012 3 ppt prezentácie, 1 „voľný“ príspevok Participácia: SK, CZ, PL

6 Kľúčové slová – dilemy:
EKR – nepovinný Špecializácia zameraná na sociálne riziká a prostredia v rámci vzdelávania (kedy, ako a pre koho) Praktická príprava - iba ako "Popoluška" (didaktika a metodika vo vzťahu ku kompetenciám) Vzdelávanie v čase - potreby v pohybe Vzdelávanie v – vzdelávanie pre Podstata/obsah práce vs. kodifikácia (napr. SP – streetworker) Reaktívny – nie vs – skôr komplementárny ku proaktívnemu prístupu

7 Ako učiť sociálnu prácu – didaktika vybraných predmetov
Vedenie sekcie: doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. a PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.  Závery sekcia č.3

8 Výstupy zo sekcie: Poukazovať na doterajšie pozitívne výsledky
v zlepšení kvality pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov (napriek výhradám) Posilňovať sebareflexiu vo vzdelávaní Zlepšovať kritické myslenie formou problémového učenia Budovanie kompetencií – byť kompetentný v praxi sociálnej práce, nielen administrátor, či distribútor Zvyšovať profesijnú hrdosť napr. posilňovaním vlastnej teoretickej, historickej a metodologickej základne

9 Budovať vyvážené vedomosti a spôsobilosti
Skvalitňovať IKT spôsobilosti a učiť využívať IKT technológie (paradoxná gramotnosť v IKT) Rodovo citlivo vychovávať rodovo citlivých sociálnych pracovníkov a pracovníčky Vyjednávať ekonomické zázemie vo vzdelávaní Vypracovať didaktiku sociálnej práce Rozvíjať hodnoty univerzity

10 Závery sekcia č.4 Ako učiť sociálnu prácu – koncepcie vo vzdelávaní
Vedenie sekcie: Prof. PhDr. Ján Gabura, PhD. a PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Závery sekcia č.4

11 V sekci bylo prezentováno 7 příspěvků se zaměřením na aktuální dilemata vzdělávání v sociální práci, problematiku etiky v sociální práci a specifické koncepce vzdělávání

12 Výstupy: 1) Společnost není nastavena na sociální práci. Sociální pracovníci by měli být „autory příběhu svého oboru a snažit se, aby společnost byla auditoriem tohoto příběhu“.

13 2) Principy výuky etiky:
otevřená osobní komunikace studentů s učitelem, mj. umožňuje porozumět etické orientaci studenta, napomáhat díky tomu jeho etickému sebepoznávání a podporovat u něj ujasňování si etických postojů v oboru a v práci s klienty, „měl by v tom být život“ – osobní přístup, učitelé z praxe, učitelé reprezentují vzory, ukazují sociální práci na příkladech v praxi, příklady z praxe jsou provázeny výkladem z hlediska teorie nebo metodiky práce s klientem → studenti by pohledem na život skrze praxi i teorii měli „pochopit, o čem to je“,

14 etické rozhodování v rámci výuky jako podpora etické sebereflexe zakotvené v teorii a ve srovnávání různých (teoretických) pohledů na věc, pojmenovávat věci výstižně, aby nedocházelo k dezinterpretaci etických principů, které učitel sděluje – například „označení“ principu akceptace a respektování hodnotové orientace klienta výrazem „hodnotová neutralita“ vyvolává dojem, že učitel předpokládá a doporučuje schopnost sociálního pracovníka nestranit žádným hodnotám apod. schopnost reflexivity

15 4) Zdůrazněna byla nutná spolupráce s politickými reprezentacemi.
3) Specifické koncepce vzdělávání : např. koncepce problémového učení a koncepce Service-learningu (učení službou) vytváří prostor pro účast studentů v procesu definice vlastní role v inovaci služeb. 4) Zdůrazněna byla nutná spolupráce s politickými reprezentacemi.


Download ppt "Závery sekcia č.1 Vzdelávanie ako hodnota či tovar?"

Similar presentations


Ads by Google