Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

N. Andrejčíková, J. M. Šafránek, J. Šubová Projekt webu českých pamiatok.

Similar presentations


Presentation on theme: "N. Andrejčíková, J. M. Šafránek, J. Šubová Projekt webu českých pamiatok."— Presentation transcript:

1 N. Andrejčíková, J. M. Šafránek, J. Šubová Projekt webu českých pamiatok

2 Úvod Kto somNadežda Andrejčíková Kde pracujemspoločnosť Cosmotron Slovakia&Bohemia Čo robíme IS pre pamäťové inštitúcie Prečo som tuProjekt webu českých pamiatok

3 O čom budeme hovoriť základy projektu pamiatky a štandardy pamiatky v informačnom systéme prezentácia pamiatok

4 Základy projektu vznik projektu na začiatku bola „zberateľská“ vášeň myšlienka: www stránky sprístupňujúcej informácie o pamiatkach rozhodovanie: html stránky  iné možnosti výber: www katalóg ako nadstavba databázy

5 Základy projektuanalýza aké údaje máme k dispozícii? pamiatky súčasný názov + iné pomenovania lokalizácia (obec, okres, kraj) typ, zaradenie, prístupnosť chronológia majiteľov chronológia udalostí popis kľúčové slová zoznam súvisiacich obrázkov a literatúry historické osobnosti, panovníci meno životopisné dáta roky vlády / pôsobenia

6 Základy projektuanalýza dokumenty knihy, články, mapy názov, podnázov, názov časti autor vydavateľ, miesto vydania, rok vydania rozsah pojmy termín definícia rody/rodiny meno rodiny obdobie pôsobnosti chronologické heslá dátum udalosť súvisiaca s dátumom

7 Pamiatky a štandardy aké prostriedky máme k dispozícii štandardy a metodiky pre rozsah a formu údajov knihovnícke pravidlá – AACR2, ISBD múzejnícke pravidlá – CCO formáty dát knihovnícke formáty – MARC-formát múzejnícke formáty – VRA Core, CDWA funkčné a referenčné modely knihovnícke modely – FRBR múzejnícke modely – CIDOC CRM + informačný systém- ARL

8 Aplikácia štandardov – vychádzame z autorít pozitíva: spracujeme korporatívne záhlavia pre pamiatky využiteľné vo viacerých inštitúciách využijeme ich ako prístupové prvky v spracovaní ostatných informačných objektov negatíva: malý rozsah údajov / polí – knihovnícke pravidlá nepracujú s potrebnými údajmi 

9 Pamiatky v informačnom systéme základnom sú dostupné štandardy a metodiky dôležité je zmeniť prístup potrebné je počítať s potrebami iných používateľov nový prístup objektový prístup k pamiatkam používatelia knihovníci a používatelia knižníc široká verejnosť odborníci z oblasti múzeí

10 Pamiatky v knižnično-informačnom systéme rešpektovanie princípov CIDOC CRM objekty pamiatky osobnosti, mená rodín/rodov pojmy geografické mená udalosti mená inštitúcií vzťahy vlastnosti

11 Pamiatka ako objekt/entita

12 pevnosť/tvrz Velké Bílovice r. 1417 – pevnosť/tvrz prvý krát doložená ako vojnami zničená pol. 16. st. – renesančne rozšírená 18. st – upravená pre hospodárske účely stojí v obci Velké Bílovice

13 Pamiatka ako objekt/entita titul typ má titul je typu fyzický stav je v stave je typu typ dokument dokumentuje doba má dobu začiatok existencie je časovo pred miesto teraz je umiestnený názov miesta je identifi- kované ako dátum je identifikovaná ako pridanie časti zmenilo typ je typu bola vykonaná aktér doba má dobu je identifi- kovaná ako čas pojem je identifi- kovaný ako pojem je identifikovaný ako pojem je identifikovaný ako premena... umelý objekt

14 Pamiatka ako objekt/entita Velké Bílovice typ fyzický stav je typu typ dokument dokumentuje doba má dobu začiatok existencie je časovo pred miesto Velké Bílovice je identifi- kované ako 1417 je identifikovaná ako typ je typu bola vykonaná aktér doba má dobu je identifi- kovaná ako pol.16.st. renesančná prístavba je identifi- kovaný ako tvrz/pevnosť je identifikovaný ako ruina je identifikovaný ako... má titul je typu je v staveteraz je umiestnený pridanie časti zmenilo premena... pamiatka

15 Prezentácia na webe súčasný výsledok

16 Adrie - výsledok hľadania Adrie - link na obrazky Adrie - obraz Adrie - detail madla Adrie - linky1

17 Návrh prezentácie na webe

18 Čas pre Vaše otázky ?

19 Ďakujeme za pozornosť Nadežda Andrejčíková Cosmotron Bohemia, s.r.o. andrejcikova@cosmotron.cz Josef M. Šafránek jm.s@seznam.cz


Download ppt "N. Andrejčíková, J. M. Šafránek, J. Šubová Projekt webu českých pamiatok."

Similar presentations


Ads by Google