Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V EVROPSKÉ UNII Podzim 2008 ZVEŘEJNĚNÍ.

Similar presentations


Presentation on theme: "Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V EVROPSKÉ UNII Podzim 2008 ZVEŘEJNĚNÍ."— Presentation transcript:

1 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V EVROPSKÉ UNII Podzim 2008 ZVEŘEJNĚNÍ NÁRODNÍ ZPRÁVY HLAVNÍ VÝSLEDKY ČESKÁ REPUBLIKA 11. 2. 2009 Zastoupení Evropské komise v České republice

2 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Eurobarometr – Podzim 2008  Eurobarometr shromažďuje názory o národních i evropských záležitostech v členských a kandidátských zemích Evropské unie a dvakrát ročně je zveřejňuje formou národních zpráv.  Sběr dat v České republice probíhal od 6. do 22. října 2008. Na otázky Eurobarometru odpovědělo 1026 respondentů.  Názory české veřejnosti jsou porovnávány s výsledky předchozích vln Eurobarometru, s výsledky za jednotlivé země a také s průměrnými hodnotami ve 27 členských státech EU, „starých“ členských zemích EU15 a „nových“ členských zemích NČZ12.

3 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Spokojenost s životní situací  Většina lidí v ČR je se svým životem celkově spokojena (83%).  Spokojenost obyvatel je větší ve starých členských zemích EU 15 (80 %) než v nových (64%).

4 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Hodnocení národní ekonomiky  Češi hodnotí ekonomiku ČR spíše negativně, avšak v evropském měřítku poměrně dobře.  Hodnocení ekonomické situace vlastní země se od jara 2008 v celé Evropské unii výrazně zhoršilo (v průměru o 20 %).  V ČR se hodnocení ekonomiky zhoršilo velmi mírně - o 3 procentní body.

5 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Hodnocení evropské a světové ekonomiky  Také hodnocení evropského hospodářství se v celé EU oproti jaru 2008 výrazně zhoršilo, v průměru o 25 %.  Češi a obyvatelé nových členských států EU hodnotí evropskou i světovou ekonomiku v evropském měřítku nadprůměrně.

6 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Hodnocení situace zaměstnanosti  Zaměstnanost v ČR je dobrá podle 43 % občanů, špatná pro 56 %.  Situaci zaměstnanosti hodnotí Češi nejlépe ze všech postkomunistických zemí.  Hodnocení zaměstnanosti se v Evropské unii od podzimu 2007 zhoršilo, v ČR zhoršení jen velmi mírné.

7 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Hodnocení dalších oblastí  Hodnocení dalších zkoumaných oblastí je v České republice ve srovnání se zbytkem EU poměrně příznivé.

8 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Očekávání do budoucnosti  Lidé v Česku se nejvíce obávají zhoršení ekonomické situace.  Od jara 2008 se očekávání vývoje ekonomické situace i zaměstnanosti v České republice podstatně zhoršilo.

9 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Problémy, kterým čelí Česká republika  Za největší problém Češi považují růst cen.  Ve většině států EU je ekonomická krize vnímána jako problém silněji.

10 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Vztah obyvatel ČR k EU  Češi jsou skeptičtí, pokud jde o vnímání vlivu České republiky v Evropské unii a mají zřídka pocit, že jsou zájmy ČR v EU dostatečně brány v úvahu.  Myslí si také, že Evropská unie České republice vnucuje své názory a rozhoduje v příliš mnoha oblastech.  Přesto členství v EU hodnotí pozitivně, mají k Evropské unii a jejím institucím důvěru a schvalují většinu unijních politik.

11 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Hodnocení členství v EU  Češi hodnotí členství ČR v EU pozitivně.  Pro většinu lidí je naše členství v EU výhodné (62%), Opačný názor zastává 29%.  46% občanů uvádí, že je naše členství dobrou věcí, za špatnou je považuje 12%.  Pravicoví voliči hodnotí členství naší země v EU výrazně pozitivněji než příznivci levice.

12 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Důvěra v politické instituce ČR  Češi mají slabou důvěru v národní politické instituce. Vládě důvěřuje 20% populace, parlamentu 16 % a politickým stranám 12 % lidí.  Největší důvěře se v ČR těší místní a regionální zástupitelé.  Nízká důvěra v národní politické instituce je typická pro postkomunistické země (výjimkami jsou Slovensko a Estonsko).

13 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Důvěra v mezinárodní politické instituce  Mezinárodní politické instituce se v ČR těší velké důvěře.  Většina občanů ČR důvěřuje EU (58%), nedůvěru projevuje třetina.  Projevují se značné rozdíly mezi starými a novými členskými státy.

14 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Názory na fungování EU  Lidé v ČR i v EU převážně schvalují společnou obrannou a bezpečnostní politiku Evropské unie (v ČR 87%, v EU 75%) i společnou zahraniční politiku států EU (v ČR i EU 68% populace).  Mírná většina lidí u nás podporuje měnovou unii se společnou měnou eurem (53% pro : 40% proti). V EU je poměr 61% : 32%.  V zemích, které euro jako měnu používají, je jeho podpora výrazně vyšší (70% lidí pro, 25% proti) než ve státech, kde se platí národními měnami (46% : 44%).  Rozšiřování EU o další země v příštích letech má v EU stejně příznivců jako odpůrců. V ČR se k dalšímu rozšiřování EU staví pozitivně 57% lidí, proti je třetina.  Rozšiřování Unie je většinově schvalováno v nových členských státech. V zemích EU 15 převažuje negativní postoj.

15 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Názory na fungování EU  Evropskou agendou s nejmenší podporou obyvatel členských států je model vícerychlostní Unie.

16 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  České předsednictví v Radě EU  Čeští občané jsou o předsednictví ČR v EU informováni zdaleka nejvíce. Informace o předsednictví zaznamenalo v médiích 69 % lidí, 28 % nikoli.  V celoevropském měřítku však bylo blížící se předsednictví ČR spíše neznámé, v průměru o něm mělo informace jen 19 % obyvatel EU a plné tři čtvrtiny neměly (75 %).  Z ostatních členských států EU zaznamenali informace o českém předsednictví nejčastěji obyvatelé Slovenska (41 %) a dále Slovinska (38 %), Rakouska (36 %), Maďarska (27 %) a Německa (25 %).  Většina obyvatel ČR (78 %) považuje české předsednictví za důležité.

17 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Hodnocení „východního rozšíření“ EU  Většina českých občanů spatřuje ve východním rozšíření posílení Evropské unie.  Obyvatelé nových členských států hodnotí rozšíření EU lépe než „západ“.

18 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Hodnocení vývoje od pádu železné opony  Pád železné opony byl nejvýhodnější pro Čechy, Slováky a Němce.  Hodnocení je lepší v nových členských zemích EU než ve starých.

19 Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70/ PODZIM 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Dotazy k národní zprávě Eurobarometr 70  V případě dotazů ohledně národní zprávy se prosím obracejte na Zastoupení Evropské komise v České republice na adresu comm-rep-cz@ec.europa.eu. comm-rep-cz@ec.europa.eu


Download ppt "Standard Eurobarometer 70 / Autumn 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 70 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V EVROPSKÉ UNII Podzim 2008 ZVEŘEJNĚNÍ."

Similar presentations


Ads by Google